Monthly Archives: mai 2018

TÄIENDATUD! Volikogu tagandas URMAS KIRTSI Kuusalu vallavanema kohalt

Kuusalu vallavolikogu esimees KALMER MÄRTSON esitas pärast volikogu istungit avalduse enda ametist vabastamiseks alates 5. juunist, URMO RISTISAAR avaldas soovi vabastada teda volikogu aseesimehe...

Sõnumitoojas 30. mail

Raasiku rahvakoosolek tõi rahvamajja sadakond huvilist; KAAREL EENPALU 130. sünniaastapäeva meenutasid Arukülas kaks ministrit; Raasiku memmede rahvatantsurühm Krõõt tähistas juubelit tantsukontserdiga; Turvalisuse päeval...

Kii­re in­ter­ne­ti võrk uuel rin­gil

JAAN ORUAAS, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ar­va­ta­valt kõik elekt­ri­tar­bi­jaid said hil­ju­ti e-kir­ja, mil­les Elekt­ri­le­vi tea­tas plaa­nist väl­ja ehi­ta­da ko­gu Ees­tit kat­tev kii­re in­ter­ne­ti võrk. Nei­le, kes jäl­gi­sid...

Rah­va­koo­so­lek tõi Raa­si­kule sadakond huvilist

Rah­vas, val­la­ju­hid ja -amet­ni­kud aru­ta­sid, kuidas kasutada raa­da­tud Te­ha­se tee 2a maa­tü­kki. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sus nel­ja­päe­va, 24. mai õh­tuks hu­vi­li­sed Raa­si­ku rah­va­maj­ja, et sel­gi­ta­da hil­ju­ti...

Viim­sis Har­ju suu­rim lau­lu-tant­su­päev

Lau­päe­val, 2. juu­nil on Viim­si staa­dio­nil Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­päev ehk kont­sert­la­vas­tus „Ko­du­teel“, mis on pü­hen­da­tud Eest Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le. La­vas­ta­ja ja st­se­naa­riu­mi au­tor...

Keh­ra bän­di­rin­gi esi­me­ne pää­su­ke – tüd­ru­ku­te­bänd Kell­Viis­Keld­ris

Ko­ha­lik noor­te­bänd Kell­Viis­Keld­ris te­gi la­va­de­büü­di kont­ser­dil „Keh­ra (mi­ni) roc­kib“. Lau­päe­val, 19. mail oli Keh­ra rah­va­ma­jas kont­sert „Keh­ra (mi­ni) roc­kib“, kus as­tu­sid üles kaks noor­te­bän­di. Alus­tas...

Pe­nin­gi ran­na­vol­le avae­ta­pi võit­sid KRIST­JAN KAL­LAS­TE-KAI JÕE­METS

Lau­päe­val, 26. mail toi­mu­sid Aru­kü­las Ta­pi vol­le­väl­ja­kul­tel ka­ri­ka­sar­ja „Pe­nin­gi Cup“ esi­me­ne etapp ran­na­vol­les. Osa­le­sid 14 võist­lus­paa­ri: 4 nais­paa­ri ja 10 mees­paa­ri, see­juu­res mees­te hul­gas...

Vallateede arengukava koosolekud Kuusalus ja Kolgakülas

Kuusalu volikogu algatas märtsis vallateede arengukava muutmise. Vallavalitsus palus rahvalt ettepanekuid investeeringute tegemiseks teedesse, tänavavalgustuseks ja ka truupide paigaldamiseks või remondiks. Kokku esitati 103 ettepanekut...

JES­SE LAU­TER ja NILS-ERIK MÖL­LER said TV 10 olüm­pias­tar­ti va­ba­riik­li­kul võist­lu­sel 3. ko­ha

IL­VARD EE­RIK­SOO Ree­del, 25. mail Rak­ve­re staa­dio­nil TV 10 olüm­pias­tar­ti va­ba­riik­li­ku võist­lu­se 4. eta­pil, kus võis­tel­di pal­li­vis­kes, ket­ta­hei­tes ja pi­ka­maa­jook­su­des, saa­vu­ta­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li noo­red kaks...

KAA­REL EEN­PA­LU 130. sün­niaas­ta­päe­va mee­nu­ta­sid Aru­kü­las kaks mi­nist­rit

Rii­gi­me­he KAA­REL EEN­PA­LU auks oli Aru­kü­las vas­tu­võtt Hel­le­ma ta­lus ning kont­sert-vas­tu­võtt mõi­sas. „Kaa­rel Een­pa­lu pä­ran­dus mei­le on tead­mi­ne, et põ­hi­mõt­ted ja aa­ted on need, mil­le...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -