Monthly Archives: september 2018

Sõnumitoojas 26. septembril

Hara Seilamise Selts korraldas kodulahel esimese purjetamisvõistluse; Arupärimine Kuusalu vallamaja uute töötajate kohta; ANDRES ALLMÄGI lahkub Kuusalu vallavolikogust; Näkiallika tööriistamuuseumis käisid vargad; Loksa...

Hara Sei­lamise Selts kor­ral­das ko­du­la­hel esi­me­se pur­je­ta­mis­võist­lu­se

Pü­ha­päev, 23. sep­tem­ber oli Ha­ra sa­da­mas ja la­hel ning ka Kuu­sa­lu val­las aja­loo­li­ne – tea­dao­le­valt es­ma­kord­selt kor­ral­da­ti ko­ha­li­kud pur­je­ta­mis­võist­lu­sed. Pur­je­ta­mist­ree­nin­gud al­ga­sid Ha­ras mul­lu su­vel ning...

Kõr­ve­maa Fil­miõh­tud lõ­pe­vad Roo­kü­las

Au­gus­tis ala­nud Kõr­ve­maa Fil­miõh­tud jät­ku­vad sel nä­da­la­va­he­tu­sel. Ree­del ava­tak­se Roo­kü­la kü­lap­lat­sil EV100 kin­gi­tu­se­na val­mi­nud vi­gur­vu­ti­väl­jak. Sel pu­hul on Ani­ja ja Ko­se jalg­pal­lu­ri­te sõp­rus­mäng ning...

Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te­le moo­dus­ta­tak­se nõu­ko­gu

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas OÜ Ra­ven uue põ­hi­kir­ja, mil­le jär­gi moo­dus­ta­tak­se Ra­ve­ni­le nõu­ko­gu. Vas­ta­valt val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud põ­hi­kir­ja uue­le re­dakt­sioo­ni­le moo­dus­ta­tak­se val­la vee-et­te­võt­te­le OÜ Ra­ven 3liik­me­li­ne nõu­ko­gu,...

Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si rah­va­hää­le­tus

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­se fo­to­kon­kur­si tu­le­mu­sed ava­li­kus­ta­tak­se Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas val­la aas­ta­päe­val, mis see­kord toi­mub 13. ok­toob­ril. Kon­kur­si­le esi­ta­ti täh­t­ajaks 104 fo­tot, need on ava­li­kus­ta­tud Fa­ce­boo­ki...

AND­RES ALL­MÄ­GI lah­kub val­la­vo­li­ko­gust

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du va­li­tud And­res All­mä­gi esi­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni­le aval­du­se va­bas­ta­da ta vo­li­ko­gu­liik­me ko­hus­tus­test. Te­ma ase­mel saab vo­li­ko­gu liik­meks asen­dus­lii­ge Hel­ges Mänd­mets...

Raa­si­ku val­las moo­dus­ta­tak­se noor­te­vo­li­ko­gu

Sep­temb­riis­tun­gil kin­ni­tas Raa­si­ku vo­li­ko­gu val­la noor­te­vo­li­ko­gu põ­hi­mää­ru­se. Noor­te­vo­li­ko­gu ees­märk on kaa­sa­ta noo­ri ko­ha­li­ku elu kor­ral­da­mis­se, an­da nei­le või­ma­lus noor­soo­töö kü­si­mus­tes kaa­sa rää­ki­da. Vas­ta­valt põ­hi­mää­ru­se­le hak­kab...

Ani­ja val­la meist­rid disc­gol­fis on KE­NERT PÜRG ja LIL­JA PII­BE­LEHT-TA­RAS­SOV

MIH­KEL KUU­SE 26. au­gus­til toi­mu­sid Pil­la­pa­lus Kõr­ve­maa met­sa­de va­hel Ani­ja val­la 3. meist­ri­võist­lu­sed disc­gol­fis. Osa­le­jaid oli üle 20, kõi­ge roh­kem võist­le­jaid – 10, oli eda­si­jõud­nud...

Merevald Kuusalu

Eelmises Sõnumitoojas kirjutasime, kuidas Eesti tipprestauraatorid tulid vabatahtlikult korrastama Hara kunagise militaarsadama seinamaalingut. Käesolevas lehenumbris avaldame loo sellest, et esmakordselt korraldati nüüd Hara sadamas...

Aru­pä­ri­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­ma­ja uu­te töö­ta­ja­te koh­ta

PARANDATUD: 26. septembri Sõnumitoojas ilmunud loos „Arupärimine Kuusalu vallamaja uute töötajate kohta“ olid eksitavalt sõnastatud kaks lauset, õiged laused: „Maarja Metstak vastas olulise osas esitatud nõuetele.“...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -