Juhtkiri

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Kaks kar­mi nä­da­lat

Sel­le le­he­numb­ri kok­ku­pa­ne­ku ajaks täi­tus ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu erio­lu­kor­ra keh­tes­ta­mi­sest kaks nä­da­lat. See on ol­nud karm aeg, eel­mi­ses le­hes tea­ta­si­me ko­roo­na­tes­ti esi­mes­test po­si­tiiv­se­test tu­le­mus­test...

Olla ko­dus

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus töö­tab ko­du­kon­to­ri­tes, na­gu tee­vad nüüd erio­lu­kor­ras vä­ga pal­jud. Ka­jas­ta­me ko­roo­nak­rii­si olu­kor­da Ida-Har­jus, ava­li­kus­ta­me ko­roo­na­tes­ti­de esi­me­sed po­si­tiiv­sed tu­le­mu­sed. Es­mas­päe­va sei­su­ga on ük­si­kud amet­li­kud...

Aja­leht krii­sio­lu­kor­ras

Seo­ses ko­roo­na­vii­ru­sest te­ki­ta­tud krii­sio­lu­kor­ra­ga an­na­me väl­ja ma­hu­ka­ma Sõ­nu­mi­too­ja, mi­da le­vi­ta­me Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la kõi­ki­des­se post­kas­ti­des­se, et ja­ga­da in­fot ja ju­hi­seid või­ma­li­kult pal­ju­de­le....

Leader annab suured summad

Euroopa Liidu Leaderi programm, mis on ellu kutsustud maaelu edendamiseks, on sageli võõras ja arusaamatu nende jaoks, kes ise pole sellest raha taotlenud ega...

Nais­ko­du­kaits­ja­te mis­sioo­nist

„Nais­ko­du­kait­se on loo­mi­sest pea­le ai­da­nud kaa­sa rah­va kait­se­tah­te kas­va­ta­mi­se­le, toe­ta­nud nais­te ühis­kond­lik­ku ak­tiiv­sust ja nen­de sot­siaal­se­te os­kus­te aren­gut. Nais­te­le on an­tud või­ma­lus suu­ren­da­da iseen­da,...

VIIMASED UUDISED

Lii­ni­bus­sid jät­ka­vad ta­va­pä­ra­se graa­fi­ku­ga

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus pea­tas ala­tes 20. märt­sist pi­le­ti­te müü­gi ning kuu­pi­le­ti­te keh­ti­vu­se ku­ni erio­lu­kor­ra lõp­pe­mi­se­ni. Sõit­jail tu­leb si­se­ne­da bus­si kesk­mi­sest uk­sest, kõik saa­vad sõi­ta erio­lu­kor­ra...
- Reklaam -