Juhtkiri

Har­ju maa­kon­na lau­lu- ja tant­su­pi­du

0
Pü­ha­päe­val, 9. juu­nil sõi­da­vad Har­ju­maa pal­jud ise­te­ge­vus­la­sed Kei­las­se Har­ju maa­kon­na lau­lu- ja tant­su­peo­le „Meie vä­gi“. Laul­jaid, tant­si­jaid, or­kest­ran­te, ju­hen­da­jaid ning las­te rüh­ma­de ja koo­ri­de...

1. juu­ni – las­te­päev

0
Lau­päe­val, 1. juu­nil tähistatakse tra­dit­sioo­ni­li­selt las­te­kait­se­päeva, mi­da on Ees­tis ha­ka­tud nüüd las­te õi­gus­te ja heao­lu eest seis­va­te or­ga­ni­sat­sioo­ni­de et­te­pa­ne­kul ni­me­ta­ma las­te­päe­vaks. Põh­jen­dus on, et...

Lahe­maa­le mat­ka­ma ja ko­ha­lik­ku toi­tu söö­ma

0
Lau­päe­val, 25. mail kor­ral­dab La­he­maa Tu­ris­miü­hing koos­töös Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du pro­jek­tis osa­le­va­te et­te­võ­te­te­ga teist­kord­selt La­he­maa pik­ni­ku­päe­va. Kü­la­li­si oo­da­tak­se Kuu­sa­lu ki­ri­kus, Tsit­re par­gis, Tam­mis­tul, Pä­ris­pea...

Lau­päe­val tu­leb taas muu­seu­miöö

0
Tu­le­val lau­päe­val, 18. mail tä­his­ta­tak­se rah­vus­va­he­list muu­seu­mi­päe­va ning üle Ees­ti toi­mub 14. kor­da muu­seu­miöö, mis tä­na­vu kan­nab peal­kir­ja „Öös on va­ba­dust!“. Muu­seu­miöö ko­du­le­hel muu­seu­mioo.muu­seum.ee...

Rum­mu ra­bast saab tur­ba­vä­li

0
Kesk­kon­naa­me­ti esin­da­ja­telt kü­si­ti Kuu­sa­lu val­la­ma­jas toi­mu­nud koo­so­le­kul, miks nõus­tu­tak­se Ko­da­soo tur­ba­toot­mi­se­ga, kui ro­he­pöör­de ees­märk on vä­hen­da­da kas­vu­hoo­ne­gaa­si­de hei­det ja kui­ven­da­tud tur­ba­väl­ja­delt eral­dub at­mos­fää­ri roh­kelt...

VIIMASED UUDISED

JAN­NE KUUSK­LA viis Har­ju­maa peo­le Ani­ja ja Raa­si­ku val­last 8 tant­su­rüh­ma

0
Pal­ju­de rah­va­tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja Jan­ne Kuusk­la osa­les Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol „Mi­nu vä­gi“ tant­si­ja, ju­hen­da­ja, ühe tant­su au­to­ri ja mit­me tant­su la­vas­ta­ja as­sis­ten­di­na. Jan­ne Kuusk­la las­te­rüh­mi...
- Reklaam -