Monthly Archives: juuli 2018

Sõnumitoojas 25. juulil

Kuusalu lähedale tehakse regionaalne päikese-elektrijaam; ELLE OTS, PAUL HIMMA ja KÜLLI SHMIDT lahkuvad Kuusalu vallas ametikohalt; Mäepea küla Rannaheina jalgraja kohtuvaidlus - Kuusalu...

Ani­ja ja Aru­kü­la mõis ava­sid uk­sed „Unus­ta­tud mõi­sa­te” kü­las­tus­män­gus

Ani­ja mõis osa­les kü­las­tus­män­gus esi­mest kor­da, Aru­kü­la on osa­le­nud pea igal aas­tal, va­he­le jäi vaid mul­lu. Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 21. ja 22. juu­lil sai ava­löö­gi iga­su­vi­ne...

Hara noortele purjetajatele LHV sarjas 2 karikat

Hara Seilamise Seltsi noored võitsid kaks karikat Tartu Kalevi Jahtklubi Saadjärve baasis toimunud noorte Optimist-klassi purjetajate üle-eestilises treening- ja võistluslaagris, kus olid ka Saadjärve...

KAD­RI-LIIS Rem­mel­gas või­tis kest­vus­rat­su­ta­mi­se Ees­ti MV 2. ko­ha

Raa­si­ku val­la Ki­vi­loo kü­la neiu KAD­RI-LIIS REM­MEL­GAS saa­vu­tas Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel po­ni­rat­su­ta­ja­te­le hõ­be­me­da­li. Lau­päe­val, 21. juu­lil Võ­ru­maal Kik­kao­ja kü­las toi­mu­nud Uba­jär­ve rän­na­kul, kus sel­gi­ta­ti Ees­ti tä­na­vu­sed...

Sajan­di 100 aru­kü­la­la­se hää­le­tus lõp­pe­nud

100 enim hää­li saa­nud aru­kü­la­la­se koh­ta il­mub ko­gu­mik, mil­le esit­lus on 31. au­gus­til. Möö­du­nud nä­da­lal lõp­pes rah­va­hää­le­tus „Sa­jan­di 100 Aru­kü­la­last”, mi­da kor­ral­da­sid MTÜ Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts...

Mäe­pea kü­la Ran­na­hei­na jalg­ra­ja koh­tu­vaid­lus – Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus tu­leb tü­his­ta­da

Rii­gi­ko­hus lük­kas Ran­na­hei­na tee jalg­ra­ja tei­nud maaomaniku apel­lat­sioon­kae­bu­se ta­ga­si, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu peab te­ma naab­ri­te taot­lu­se uuesti lä­bi vaa­ta­ma. Kuu­sa­lu val­la Mäe­pea kü­la Kuu­si­ku­ran­na ela­mua­ren­du­se kin­nis­tuo­ma­ni­kud on...

Raa­si­ku val­la kü­la­ra­had jagatud

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus eral­das kü­la­selt­si­de­le tei­seks poo­laas­taks te­ge­vus­toe­tu­seks 4500 eu­rot. Här­ma kü­la saab 815 eu­rot, Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re 1133, Tõ­hel­gi 470, Pe­nin­gi 1008, Ki­vi­loo 553...

Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list on ELI­NA EI­NA­RU

Es­mas­päe­vast, 16. juu­list on Kuu­sa­lu val­la kesk­kon­na­amet­ni­ku­na tööl Eli­na Ei­na­ru (pil­dil), kes on aas­taid töö­ta­nud met­san­du­ses, ol­nud mets­nik ja abi­met­saü­lem Viim­si mets­kon­nas. Pä­rast mets­kon­da­de...

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus koos­tab tä­na­va­val­gus­tus­lam­pi­de va­he­ta­mi­se ni­me­kir­ja

Val­la­va­lit­sus ei soo­vi osa­le­da Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se tä­na­va­val­gus­tu­se pro­jek­tis. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus aru­tas juu­li al­gu­ses is­tun­gil val­la tä­na­va­val­gus­tu­se olu­kor­da. Kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall koos­tab prae­gu ni­me­kir­ja, kus piir­kon­nas...

Sal­mis­tu ran­nas on nüüd las­te män­gu­väl­jak

Val­laar­hi­tekt KA­DI RAUD­LA sõ­nul teh­ti Sal­mis­tu­le män­gu­väl­jak tä­nu ko­ha­li­ke ela­ni­ke po­si­tiiv­se­le ak­tiiv­su­se­le. Möö­du­nud nä­da­lal pa­ni fir­ma Tom­mi Play Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Sal­mis­tu sa­da­ma park­last Valk­la...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -