TÄIENDATUD! Volikogu tagandas URMAS KIRTSI Kuusalu vallavanema kohalt

6045
URMAS KIRTSI on Kuusalu vallavanem olnud üle 11 aasta.

Kuusalu vallavolikogu esimees KALMER MÄRTSON esitas pärast volikogu istungit avalduse enda ametist vabastamiseks alates 5. juunist, URMO RISTISAAR avaldas soovi vabastada teda volikogu aseesimehe ametist alates 1. juunist ning ilmnesid segadused ühe volikoguliikme volitustega.

Um­bu­sal­du­se aval­da­mi­se poolt hää­le­ta­sid va­li­mis­lii­tu­de Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald ning Re­for­mie­ra­kon­na ja EK­RE vo­li­ni­kud.

Kuusalu vallavolikogu avaldas kolmapäeval, 30. mail Kuusalu vallavanemale Urmas Kirtsile umbusaldust 10 poolthäälega. Vastu olid 8 volinikku, üks oli erapooletu.

Umbusaldamise poolt hääletasid Andres Heinver, Marti Hääl, Mait Kröönström, Ingeldrin Aug ja Kristo Palu valimisliidust Üks Kuusalu Vald, Madis Jõgi ja Avo Vest valimisliidust Arenev Kuusalu Vald, Mairika Rajaväli ja Ranno Pool EKRE ning Margus Soom Reformierakonna nimekirjast.

Vastu olid Kalmer Märtson, Urmo Ristisaar, Kaupo Parve, Andres Allmägi, Kristi Vetemaa, Raul Valgiste, Ilvard Eeriksoo ja Mart Sestverk valimisliidust Ühine Kodu. Erapooletuks jäi Värner Lootsmann Keskerakonna nimekirjast.

Urmas Kirtsi oli valimisliidu Ühine Kodu esinumbrina Kuusalu vallavanem viimased 8 aastat ja 7 kuud. Kokku on ta koos varasema ajaga olnud Kuusalu vallavanem üle 11 aasta.

Pärast otsuse kinnitamist lahkus Urmas Kirtsi vallamajast.

Uue vallavanema valimine lükati edasi

Istungi viimane päevakorrapunkt oli uue vallavanema valimine, kuid see jäeti ära, kuna Mait Kröönström ütles, et see on poolik lahendus, tuleks määrata ka uue vallavanema töötasu ja kinnitada  uus vallavalitsus.  Ta esitas kirjaliku avalduse võtta järgmise istungi päevakorda vallavanema valimine, vallavanemale töötasu määramine ja vallavalitsuse kinnitamine.

Kuusalu vallavalitsus oli seni kolmeliikmeline, vallavanema umbusaldamise järel jäi kaheliikmeliseks – Heino Junolainen valimisliidust Üks Kuusalu Vald ja Reijo Roos valimisliidust Arenev Kuusalu Vald. Volikogu määras 11 poolthäälega vallavanema kohusetäitjaks Heino Junolaineni. Volikogu koguneb uut vallavanemat valima nädala pärast kolmapäeval, 6. juunil.
Istungi lõpus teatas Kuusalu vallavolikogu esimees Kalmer Märtson valimisliidust Ühine Kodu, et taandab end ametist, tema viimane päev volikogu esimehena on 5. juuni. Ametist lahkus omal soovil ka volikogu aseesimees Urmo Ristisaar – volikogu on aseesimeheta alates 1. juunist.

Vallavolikogu 30. mai istung toimus Kiiu mõisas, renoveeritud vallamaja saalis. Istungist tehti otsülekanne internetis kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis volis.ee.

URMAS KIRTSI sõnavõtt

Pärast umbusaldushääletust. URMAS KIRTSI lahkub vallamajast. Fotod Rasmus Merivoo
Pärast umbusaldushääletust. URMAS KIRTSI lahkub vallamajast. Fotod Rasmus Merivoo

Vastavalt reglemendile oli enne umbusaldushääletust nii umbusaldajate esindajal kui ka umbusaldataval võimalus 15minutiliseks sõnavõtuks.

Volikogu 2. mai istungil umbusaldusavalduse ette lugenud Marti Hääl teatas nüüd, et sõna võtta ei soovi, umbusaldusavalduses oli kõik kirjas.

Urmas Kirtsi kasutas sõnavõtuõigust. Ta ütles, et valimisliit Ühine Kodu sai valimistel 42 protsenti Kuusalu valla valimaskäinute häältest. Valijad teadsid nende valimisliidu programmi.

„Mind valiti vallavanemaks konkursi kaudu. Ma ei suuda uskuda, et seda tehti inimeste lollitamiseks. Valimisliitudega Üks Kuusalu Vald ja Arenev Kuusalu Vald sõlmitud kokkuleppes oli, et mina olen vallavanem ja täidetakse meie kuus valimislubadust. Sisuliselt nii ei läinud, kuigi vallavanemana uskusin, et erimeelsused sumbuvad. Kuid parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Peame mõtlema, kuidas minna edasi. Meie valimisliit annab teile selleks võimaluse.“

Ta lisas, et umbusalduavalduses on ette heidetud Kiiu mõisa renoveerimist, probleeme sotsiaalmaja ehitamise ja kooliga: „Kõik need olid teada ka 17. jaanuaril, kui sõlmisime lepingu. Suure uhkusega saan võimaliku umbusalduse.“

Volikogu koguneb taas 6. juunil

Kuusalu vallavolikogu järgmine istung on kolmapäeval, 6. juunil algusega kell 16 Kiiu mõisas. Päevakorras on uue volikoguesimehe ja aseesimehe valimine, vallavanema valimine ja tema töötasu kinnitamine ning ka uue vallavalitsuse kinnitamine. Kuna volikogu on siis esimehe ja aseesimeheta, juhatab istungit vanim kohalolev volinik. Kuusalu volikogu vanim liige on Värner Lootsmann.

Segadus ühe volikoguliikme volitustega

Järgmisel päeval pärast Urmas Kirtsi umbusaldamist avastas valimisliidu Arenev Kuusalu Vald liige Tanel Tomson, et valla valimiskomisjoni otsuse kohaselt ei olnud Kristi Vetemaal valimisliidust Ühine Kodu volitusi osaleda 30. mai istungil volikogu liikmena. Ta oli kinnitud Urmas Kirtsi asemel asendusliikmeks kuni 15. maini 2018.

Urmas Kirtsi valiti konkursi tulemusel 13. detsembril 2017 uuesti Kuusalu vallavanemaks.Valimiskomisjoni 15. jaanuaril 2018 langetatud otsusega on Urmas Kirtsi avalduse alusel peatatud tema volitused volikogu liikmena alates 16. jaanuarist 2018 kuni 15. maini 2018 ja sama kuupäevani määratud asendusliikmeks Kristi Vetemaa. Täieõiguslikud volitused vallavanemana töötamiseks sai ta 17. jaanuaril 2018, kui volikogu kinnitas uue vallavalitsuse. Valla valimiskomisjon oleks seejärel pidanud tegema uue otsuse, peatama Urmas Kirtsi volitused volikogu liikmena tema ametisoleku ajaks, kuid sellist otsust pole.

Praegu veel volikoguesimehe ametis olev Kalmer Märtson kommenteeris Sõnumitoojale, et see olukord tuli talle üllatusena, kuid vallavanema umbusaldamist tühiseks ei muuda, umbusalduse pool hääletanud 10 voliniku volitused kehtisid.

Vastavalt riigikohtu lahenditele on volikogu otsuste puhul määrav volikogu enamuse tahe.

 

Kuusalu vallavolikogu 7 voliniku 2. mail esitatud umbusaldusavalduse Urmas Kirtsile leiab siit.