Monthly Archives: mai 2018

MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts oo­tab lii­tu­jaid

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ja MTÜ Ha­ra Sa­dam eest­ve­da­jad on võt­nud sü­da­meas­jaks tuua me­re­kul­tuur Kuu­sa­lu val­la ran­na-ala­de­le ta­ga­si. Veel aas­ta ta­ga­si ma­ha­jäe­tu­na seis­nud Ha­ra sa­da­mas on...

Raa­si­ku mem­me­de rah­va­tant­su­rühm Krõõt tä­his­tas juu­be­lit tant­su­kont­ser­di­ga

Tant­su­ju­hi JAN­NE KUUSK­LA rüh­mad – mem­me­de­rühm Krõõt, nais­rah­va­tant­su­rühm Rõõ­mu­li­sed ning Raa­si­ku põ­hi­koo­li 5.-7. klas­si tantsu­rühm and­sid Raa­si­ku rah­va­ma­jas ühi­se tant­su­kont­ser­di. Raa­si­ku rah­va­tant­su­rüh­ma­de juht Jan­ne Kuusk­la...

Lau­päe­val oli Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja õu fla­men­co­tant­su ja His­paa­nia kul­tuu­ri pä­ralt

Kuu­sa­lu tant­suk­lu­bi RO­SA VER­DE kor­ral­das His­paa­nia stii­lis fe­ria – ke­va­di­se fla­men­co­pi­dus­tu­se, ku­hu kut­su­sid tei­si fla­men­cot­rup­pe üle Ees­ti. Ro­se Ver­de hooa­ja tra­dit­sioo­ni­li­ne lõ­pu­pi­du Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oli...

Kuu­sa­lu, Aru­kü­la ja Raa­si­ku Har­ju­maa edu­ka­ma­te koo­li­de seas murd­maa­tea­te­jook­sus

Kol­ga­kü­las 14. mail toi­mu­nud Har­ju­maa koo­li­de­va­he­lis­tel meist­ri­võist­lus­tel murd­maa­tea­te­jook­sus saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ning Aru­kü­la põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses 2. ko­ha ja Raa­si­ku 3. ko­ha. Tüd­ru­ku­te võist­kon­nad jook­sid 5x...

Pur­je­ta­mi­ne on elu­laad

Ees­ti on me­re­riik, meie me­re­kul­tuu­ri tu­leb eden­da­da ja pro­pa­gee­ri­da ning pur­je­ta­mi­ne teeb tu­ge­vaks ja jul­geks, on omaet­te elu­laad - nii too­ni­ta­ti Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si...

Raasiku kooli direktoriks valiti REELIKA TURI

Raasiku kooli direktori kohale esitati 9 sooviavaldust. Komisjon valis neist välja Reelika Turi, kes on lubanud ametisse asuda 1. augustist. Vallavanem Andre Sepp sõnas,...

Raa­si­ku tur­va­li­su­se­päe­val ko­guti üle 200 eu­ro

Raa­si­ku 3. tur­va­li­su­se­päev toi­mus tä­na­vu Aru­kü­la staa­dio­nil koos val­la tant­su­päe­va­ga. Raa­si­ku Lions-klu­bi kor­ral­da­tud tur­va­li­su­se pe­re­päe­val osa­le­sid seotud organisatsioonid. Oli heategevuslik loterii ja kohvik, millest...

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gus üks lii­ge vä­hem

Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kut­su­da sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gust ta­ga­si Tal­lin­na spor­di- ja noor­sooa­me­ti en­di­se kauaaeg­se ju­hi Rein Il­ve­se, kel­le keskk­ri­mi­naal­po­lit­sei pi­das mai al­gul...

Keh­ras alus­tab lap­se­va­ne­ma­te kool

Ani­ja val­la­va­lit­sus ja MTÜ Koos­töö­ko­da kut­su­vad väi­ke­las­te ja koo­liee­li­ku­te va­ne­maid las­te­va­ne­ma­te koo­li. Et­te­võt­mi­se al­ga­ja­ta, val­la las­te ja pe­re­de spet­sia­list Ly­dia Kruus­mann sel­gi­tas, et ka...

Viinistu ja hirvli raamatukogud suletakse

Vallavolikogu otsustas sulgeda Kuusalu raamatukogu filiaalid Viinistul ja Hirvlis, mõlemas on väga vähe külastajaid. Kuusalu raamatukogu direktor Elle Ots ütles, et selle nädala neljapäeval...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -