Monthly Archives: jaanuar 2019

Sõnumitoojas 30. jaanuaril

VILANDERT vähendab väljumisi Aruküla-Tallinn bussiliinil; Prügiveost Raasiku vallas; Raveni kinnistule Arukülla kortermaja ja kontor-depoohoone; Anija vallavanem teatas ametist lahkumisest; TIIU TRISBERG on Anija...

Palju õnne, Kehra komando!

Kehra päästekomando tähistab reedel, 1. veebruaril 25. sünnipäeva. Kutselised päästjad hakkasid Kehras tööle 1994. aastal. Esialgu asusid päästjad Kehra külas ASi Propaan gaasikontori majas....

Rave­ni kin­nis­tu­le Aru­kül­la kor­ter­ma­ja ja kon­tor-de­poo­hoo­ne

Raa­si­ku val­la­ma­jas on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul Aru­kü­la Sü­gis­te tä­nav 2b ka­tast­riük­su­se ja sel­le lä­hia­la de­tailp­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­dus. Pla­nee­rin­gu al­ga­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud aas­ta 12. juu­nil. Val­la...

TIIU TRIS­BERG on Ani­ja val­la au­ko­da­nik

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas ni­me­ta­da en­di­se Ani­ja koo­li­ju­ha­ta­ja Tiiu Tris­ber­gi val­la au­ko­da­ni­kuks. Val­la au­ni­me­tus omis­ta­ti Tiiu Tris­ber­gi­le suu­re pa­nu­se eest val­la ha­ri­du­se­lu eden­da­mi­sel Ani­ja alg­koo­li...

Vali­mis­tel on igal hää­lel jõud

Priit Vin­kel, rii­gi va­li­mis­tee­nis­tu­se juht Veeb­rua­ri lõ­pus ja märt­si al­gu­ses va­li­me uue rii­gi­ko­gu koos­sei­su. Suu­ri muu­da­tu­si va­li­ja jaoks see­kord ei ole – va­li­mis­pe­riood on ik­ka küm­me...

SÖ­REN JÕÕ­RAS ja TAA­VI TŠERN­JAVS­KI tu­lid Har­ju meist­riks

6. jaa­nua­ril Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud Har­ju­maa meist­ri­võist­lus­tel si­se­ker­ge­jõus­ti­kus või­tis mees­te 60 meet­ri jook­su Sö­ren Jõõ­ras Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist. Te­ma või­duaeg oli 7,24 se­kun­dit. Tei­se me­da­li...

Kuu­sa­lu val­la maa­mak­su on ka­vas muu­ta

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kol­ma­päe­va, 30. jaa­nua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras on taas maa­mak­su­mää­ra kin­ni­ta­mi­ne. Val­la­va­lit­sus on esi­ta­nud vo­li­ko­gu­le eel­nõu jät­ta maa­mak­su määr eel­mi­se aas­ta ta­se­me­le. Kuu­sa­lu val­la­va­nem...

Ani­ja val­la­va­nem tea­tas ame­tist lah­ku­mi­sest

Val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM üt­les Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil, et sõl­tu­ma­ta rii­gi­ko­gu va­li­mis­te tu­le­mus­test esi­tab aval­du­se ame­tist lah­ku­mi­seks. Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu möö­du­nud nel­ja­päe­va, 24. jaa­nua­ri is­tun­gi lõ­pus lu­ges...

Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­sed toe­tu­sed

Kui­gi MTÜ­del ja erai­si­ku­tel pa­lu­ti esi­ta­da taot­lu­si ühe­kord­se­teks kul­tuu­ri-, ko­gu­kon­na- ja spor­diü­ri­tus­teks mul­lu 15. sep­temb­riks, on ena­mik toe­tus­sum­ma­dest ja­ga­ma­ta. „Kuu­sa­lu val­las muu­tu­vad seo­ses või­mu­va­he­tu­se­ga...

Foto­näi­tus ja aja­loo­se­mi­nar „Kuu­sa­lu vald 80“

Kuu­sa­lu val­la juu­be­li­le pü­hen­da­tud aja­loo­se­mi­na­ri ning fo­to­näi­tu­se kor­ral­da­sid Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja Kol­ga­kü­la Selts. Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja ko­gu­nes ree­de, 25. jaa­nua­ri pä­rast­lõu­nal sa­da­kond aja­loo­hu­vi­list. Es­malt ava­ti...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -