Monthly Archives: jaanuar 2018

Sõnumitoojas 31. jaanuaril

Miks ei korraldatud Anija valla ametikohtadele konkurssi; Omniva plaanib Anija vallas ära võtta 5, Kuusalu vallas 15 ja Raasiku vallas 6 kirjakasti; Anija...

Raa­si­ku val­la mä­lu­män­gu kü­si­mu­sed te­gi JU­HAN TRUMP

Raa­si­ku val­las on iga-aastane mä­lu­män­gut­ra­dit­sioon toimunud 19 aastat. Järg­mi­sel, juu­be­liaas­tal on plaa­nis si­du­da mä­lu­mäng Aru­kü­la kul­tuu­ri­selt­si 20. sün­ni­päe­va juu­be­liaas­ta­ga. Kü­si­mus­te te­gi­jad on ol­nud mä­lu­män­gu­del...

GPS-kunst Aru­kü­las – kaar­di­le sai Ees­ti hüm­nist sõ­na ÜLES

Aru­kü­la ela­ni­ku EVE SAA­RE eest­ve­da­mi­sel kõn­dis 19liik­me­li­ne grupp 5 ki­lo­meet­rit Aru­kü­las, GPS-ra­ken­dus tas­kus tee­kon­da sal­ves­ta­mas. Kui 19liik­me­li­ne grupp 21. jaa­nua­ri pä­rast­lõu­nal möö­da Aru­kü­la tä­na­vaid lii­kus,...

Raa­si­ku val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na juhiks valiti JU­TA ASU­JA

Möö­du­nud nä­da­lal, 24. jaa­nua­ril lõp­pes Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kon­kurss val­la ha­ri­du­se-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­hi ko­ha­le. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et aval­du­si lae­kus 13, nen­de...

Kol­ga­kü­la EV100 kin­gi­tus: va­na kü­la­kaart ja aja­loo­se­mi­nar

Kol­ga­kü­la rah­vas avas prog­ram­mi „EV100 igas kü­las“ raa­mes rah­va­ma­ja sei­nal krun­ti­mi­saeg­se suu­re kü­la­kaar­di, järg­nes se­mi­nar „Kol­ga­kü­la 100 ta­lu 100 aas­tat“. Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht ja „EV100...

Ani­ja en­di­ne val­la­sek­re­tär on paa­ri aas­ta­ga sõl­mi­nud Har­jus 30 abie­lu

„Kord hi­li­nes re­gist­ree­ri­mi­ne, ku­na noor­paar läks ko­ju unus­ta­tud sõr­mu­seid too­ma, ühel tei­sel kor­ral kü­sis pruut see­pi, et en­ne abiel­lu­mist sõr­me pan­dud sõr­mus ära võt­ta,“...

Ani­ja val­la sot­siaal­ko­mis­jon

Ani­ja val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­ti ala­li­ne 7liik­me­li­ne sot­siaal­ko­mis­jon, kes hak­kab me­net­le­ma val­lae­la­ni­ke aval­du­si sot­siaal­toe­tus­te ja tee­nus­te saa­mi­seks, teeb val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­kuid ühe­kord­se­te sot­siaal­toe­tus­te maks­mi­seks ja sot­siaal­tee­nus­te...

Tur­va­li­selt uu­de aas­tas­se!

AI­VAR KA­RI, Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik Tu­leo­hu­tus on olu­li­ne tee­ma igal päe­val, nä­da­lal ja aas­tal. Nii soo­vin ini­mes­te­le ka sel­le aas­ta al­gu­ses meel­de tu­le­ta­da liht­said tu­leo­hu­tus­nõu­deid...

Kol­ga Ko­hal-oli­ja­te­le kon­kur­silt „Tuu­le­lap­sed“ lau­reaa­di tii­tel

Ko­hal-oli­ja­te noo­re­ma tru­pi eten­du­se la­vas­ta­ja CAT­LYN RE­BAS sai erip­ree­mia ju­hen­da­ja de­büü­di eest. Jõ­ge­va kul­tuu­ri­kes­ku­ses olid 19. ja 20. jaa­nua­ril luu­le­ta­ja Bet­ti Al­ve­ri sün­niaas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud luu­le­päe­vad...

HELI KA­RU­LE, HEL­GES MÄND­MET­SA­LE ja TIIA KROON­MÄE­LE Kul­tuur­ka­pi­ta­li pree­mia

Kul­tuur­ka­pi­ta­li Har­ju­maa eks­pertg­rupp ja­gas 2017. aas­ta eest pree­miaid maa­kon­na 17 kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­la­se­le. 300eu­ro­se aas­tap­ree­mia said ka Ani­ja val­la ja Raa­si­ku muu­si­kaõ­pe­ta­ja He­li Ka­ru,...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -