Monthly Archives: november 2018

Sõnumitoojas 28. novembril

Uus põhjalikum raamat Juminda miinilahingust; SR VEOD arendab Kiiu aleviku Tallinna-poolset väravat – Lilleoru planeeringuala; MANGUS PÕLLMAA: „Kas ka Kuusalu kuulab meid.”; Kuusalu...

Kuusalu valla vabaühenduste ümarlauas räägitust

Kolgaküla Seltsi tegevjuht Kaisa Linno ja Veljo Tormise Kultuuriseltsi tegevjuht Ulvi Rand korraldasid esmaspäeva, 19. novembri õhtul Kuusalu rahvamajas valla vabaühenduste esindajate, vallavolikogu ja...

Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noor­te tu­le­mu­si

KAI­DO LAAS 10. no­vemb­ril Pi­ri­ta Ter­vi­se­ra­da­del toi­mu­nud Ees­ti Cyc­lo-cros­si ka­ri­ka­võist­lus­te 6. eta­pil või­tis mees­te Open klas­si tun­nia­ja­se lõ­pe­tas Ste­fan Loo­tus Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist 13. ko­ha­ga, te­ma...

Söe­sau­na ta­lu oma­ni­kud pa­lu­vad abi

Möö­du­nud nel­ja­päe­va õh­tu­poo­li­kul põ­les Vet­las Söe­sau­na tu­ris­mi­ta­lus elu­ma­ja. Oma­nik Ljud­mil­la Rei­go rää­kis, et pa­ni ah­ju kü­de­ma ning läks loo­ma­de­le süüa and­ma. Kui 15 mi­nu­tit...

Kas ka Kuu­sa­lu kuu­lab meid

Man­gus Põll­maa, Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu asee­si­mees, staa­dio­ni re­no­vee­ri­mi­se töög­ru­pi lii­ge, Ilm­selt pal­jud tea­vad tun­tud mui­nas­ju­tu lõp­pu, kus au­tor kan­ge­las­te­ga pi­du­lau­da is­tub ning loo­le joont al­la tõm­ma­tes sõ­nab:...

ANNE ORUAA­SA­LE riik­lik ko­da­ni­ku­päe­va au­märk

Kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril an­nab si­se­mi­nis­ter Tal­lin­nas Aja­loo­muu­seu­mi Suur­gil­di hoo­nes toi­mu­val tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel ko­da­ni­ku­päe­va au­mär­gi teis­te hul­gas üle MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­hi­le An­ne Oruaa­sa­le. Mär­gi­ti, et...

Aru­kü­la Lüü-Türr kan­di­dee­rib Ees­ti vaim­se pä­ran­di ni­mis­tus­se

Paar nä­da­lat ta­ga­si fil­mi­ti an­samb­li Lüü-Türr muu­si­ka­vi­deot Kuu­sa­lu kan­di lau­lu­le „Tu­le mi­nu il­da­ja is­tu­maie“. „Ole­me sel­lest aas­taid mõel­nud, nüüd lõ­puks jõud­si­me nii kau­ge­le, et fil­mi­si­me...

Ti­mey Aju­ja­hi 30 pa­re­ma seas

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­nud idee­de esit­le­mi­se jä­rel sel­gi­ta­ti 100 hul­gast 30, kes pää­se­vad eda­si te­le­kon­kur­si Aju­jaht aren­gup­rog­ram­mi. 30 pa­re­ma seas on ka OÜ Ti­mey, mil­le...

Auto­rid esit­le­sid Kol­gas uut raa­ma­tut Ju­min­da mii­ni­la­hin­gust

Sõ­jaa­ja­loo­las­te MA­TI ÕU­NA ja HAN­NO OJA­LO „Ju­min­da mii­ni­la­hing 1941“ täp­sus­tab va­ra­se­mat ole­tust – see oli maail­maa­ja­loo ühe suu­ri­ma inim­kao­tus­te ar­vu­ga me­re­la­hing. Tä­na­vu au­gus­tis möö­dus 77...

Face­boo­ki võr­gus­tik Kuu­sa­lu Aru­tab Ava­li­kult ehk KAA

Kuu­sa­lu ela­nik Priit Ad­ler te­gi möö­du­nud nä­da­lal Fa­ce­boo­ki uue gru­pi Kuu­sa­lu Aru­tab Ava­li­kult ehk KAA, mil­le sel­gi­tu­ses on öel­dud, et aru­ta­tak­se ava­li­kult Kuu­sa­lu val­la...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -