Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päev pak­kus mait­see­la­mu­si

Lau­päe­val, 4. juu­lil pee­ti Aru­kü­la küm­nen­dat koh­vi­ku­te­päe­va, kok­ku on 2011. aas­tast ala­tes teh­tud 108 koh­vi­kut. Kui Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­di­rek­tor Ga­ri­na Too­min­gas oli kuu­lu­ta­nud küm­nen­da koh­vi­ku­te­päe­va...

Kuu­sa­lust ja Lok­salt saab pea­gi kiir­bus­si­ga Tal­lin­na

Loo ja Kos­ti­ve­re lii­ni­del sõi­da­vad 1. au­gus­tist AS SE­BE bus­sid. Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus avab 1. au­gus­til Ida-Har­ju­maal kaks kiir­lii­ni: Tal­linn-Kuu­sa­lu ja Tal­linn-Lok­sa. Bus­si­rei­si­de nõud­lus on Lok­sa...

Pika­ve­re mõi­sa­kool te­gi Di­gi­Kii­ren­di raa­mes QR-koo­di­de­ga õp­pe­ra­ja

Raa­si­ku val­la Pi­ka­ve­re ja Aru­kü­la koo­l osa­le­sid Di­gi­Kii­ren­di prog­ram­mis. Ha­ri­du­se In­fo­teh­no­loo­gia Sih­ta­su­tu­se Di­gi­Kii­ren­di prog­ram­mi ees­märk on toe­ta­da koo­le õp­pe­töös­se teh­no­loo­gia kaa­sa­mi­sel ja soo­dus­ta­da õpi­las­te di­gi­pä­de­vu­se...

Ani­ja val­laee­lar­ve kas­vas, kuid teh­ti ka kär­peid

Ani­ja val­la­va­nem RII­VO NOOR, vo­li­ko­gu võt­tis 18. juu­nil vas­tu val­la tä­na­vu­se esi­me­se li­saee­lar­ve. Kas se­da võib ni­me­ta­da ne­ga­tiiv­seks li­saee­lar­veks? „Ei, kok­ku­võt­tes val­laee­lar­ve 354 000 eu­ro võr­ra...

KIK ja­gab Har­ju­maa koo­li­de­le-las­teae­da­de­le üle 663 000 eu­ro

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) ot­sus­tas kesk­kon­na­tead­lik­ku­se prog­ram­mist ja­ga­da koo­li­des-las­teae­da­des kesk­kon­na­ha­ri­dus­li­ku õp­pe lä­bi­vii­mi­seks 2,22 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest Har­ju­maa 106 pro­jek­ti saa­vad kok­ku 663 831 eu­rot. Ani­ja vald Ani­ja val­la­va­lit­su­se...

VIIMASED UUDISED

Keh­ra lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­ja va­li­tud

Ani­ja val­la­va­lit­su­se tei­se­le rii­gi­han­ke­le Keh­ra lin­na­väl­ja­ku põ­hip­ro­jek­ti koos­ta­ja ja ehi­ta­ja leid­mi­seks esi­ta­ti 14 pak­ku­must. Võit­jaks tun­nis­ta­ti OÜ Ens­ka Ehi­tus, kel­le pak­ku­mi­ne Keh­ra koo­li juur­de...
- Reklaam -