Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Uued õpe­ta­jad koo­li­des

Ani­ja vald Ani­ja val­las on ala­nud õp­peaas­tal kõi­ge roh­kem uu­si õpe­ta­jaid Keh­ra güm­naa­siu­mis - 11: klas­siõ­pe­ta­jad Tiiu Tamm, Kät­lin Takk, Ma­ret Ki­vis­tu, In­ga Koit­la ja...

Raa­si­ku ja Ani­ja vald osa­le­vad „Maal ela­mi­se päe­val“

Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant al­ga­tu­sel toi­mub lau­päe­val, 28. sep­temb­ril üle-ees­ti­li­ne et­te­võt­mi­ne „Maal ela­mi­se päev“. Sel­le­ga soo­vi­tak­se kut­su­da maa­piir­kon­da­des­se ela­ma roh­kem te­gu­said ini­me­si ning ai­da­ta neil,...

Aeg­vii­du, Keh­ra ja Raa­si­ku jaa­ma­de üle­käi­gud saa­vad foo­rid

Sep­temb­ri esi­me­sel päe­val jäi Keh­ras jalg­rat­tur ron­gi al­la. Paar päe­va hil­jem te­gid El­ron, Ees­ti Raud­tee, Ope­rail ja Ede­la­raud­tee Inf­rast­ruk­tuur ühis­pöör­du­mi­se, et pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu raud­tee-...

Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­sil kan­di­dee­risid 4 ka­van­dit

Kon­kur­si žürii avalikustab võitja reede, 13. septembri hommikul. „Mi­da roh­kem neid kon­kur­si­töid uu­rin ja sü­ve­nen, se­da enam tea­da saan ja ar­va­mus muu­tub. Igal es­kii­sil on...

Prob­lee­mid At­ko õpi­las­lii­ni­ga J8 – Kuu­sa­lu-Nee­me

Kuu­sa­lu val­la­va­nem saa­tis J8 bus­si­lii­ni as­jus mär­gu­kir­ja Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le ja Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor pa­lus abi Jõe­läht­me val­la­va­ne­malt. Jõe­läht­me val­las ela­vad lap­sed sõi­da­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list on KA­LEV LAAST

2. sep­temb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tee­de- ja ehi­tus­spet­sia­lis­ti­na Ka­lev Laast (pil­dil). Ta on pä­rit en­di­sest Kei­la, prae­gu­sest Lää­ne-Har­ju val­last. Kesk­koo­li jä­rel õp­pis Rii­gi­kait­sea­ka­dee­mia Nõm­me...
- Reklaam -