Artiklid

Lahe­maa Liinide bus­si­de­ga sõitis ko­gu lau­päe­va li­gi 40 ini­mest

0
Lau­päe­val, 20. mail Eu­roo­pa kait­sea­la­de päe­va ja muu­seu­miöö pu­hul kor­ral­da­tud La­he­maa pik­ni­ku- ja muu­seu­mi­päe­va pea­kor­ral­da­ja, La­he­maa Tu­ris­miü­hin­gu ju­ha­tu­se lii­ge Kai­sa Lin­no üt­les, et päev...

AND­REAS PII­BE­MANN avas Vi­ha­soo ga­raažis Ju­ha­ni ko­du­loo­muu­seu­mi

0
Vi­ha­soo alg­koo­li õpe­ta­ja Tii­na Trol­la kir­ju­tas hil­ju­ti Fa­ce­boo­ki-le­hel Ju­ha­ni ko­du­loo­muu­seu­mi väl­ja­pa­ne­ku koh­ta aval­da­tud fo­to juur­de, et Gor­bat­šo­vi nõu­kaaeg­ne port­ree­pilt lei­dis lõ­puks õi­ge ko­ha. See...

Keh­ra plaat­pil­lian­sam­bel Xi­lo­fo­no sai 25

0
Pü­ha­päe­val, 21. mail an­dis Ani­ja mõi­sa ai­das juu­be­li­kont­ser­di Keh­ra kuns­ti­de­koo­li plaatpillian­sam­bel Xi­lo­fo­no, mis tä­his­tas 25. sün­ni­päe­va. Ani­ja mõi­sa ai­das oli ka näi­tus 25aas­ta­se an­samb­li...

Õp­pe­reis Alu­ta­gu­se rah­vus­par­ki ja Peip­si­vee­re piir­kon­da

0
Aren­dus­ko­ja Lea­der-gru­pi koos­tööp­ro­jek­ti „Kest­li­ku maaet­te­võt­lu­se mit­me­ke­sis­ta­mi­ne rah­vus­par­ki­de piir­kon­da­des“ õp­pe­rei­sil Alu­ta­gu­se rah­vus­par­ki ja Peip­si­vee­re piir­kon­da ku­ju­nes üheks aru­te­lu­tee­maks ma­ju­tu­set­te­võ­te­te käi­be­mak­su ka­van­da­tav tõus. Kauk­si naab­ru­ses Ku­ru...

Tuu­le­par­ki­de aren­da­ja vas­tas Aru­kü­las ela­ni­ke kü­si­mus­te­le

0
Sü­gi­sel esi­tas Vindr Bal­tic OÜ Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se­le taot­lu­se al­ga­ta­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se erip­la­nee­ring ja kesk­kon­na­mõ­ju­de st­ra­tee­gi­li­ne hin­da­mi­ne, et ra­ja­da Raa­si­ku val­da tuu­le­park. Pä­rast se­da oo­da­ti...

Ani­ja val­la ko­gu­kon­da­de ümar­lauas tut­vus­ta­ti loo­me­tal­gu­te ideed

0
Ani­ja val­la kü­la­de ja ko­gu­kon­da­de tä­na­vu­ne tei­ne ümar­laud toi­mus es­mas­päe­va, 15. mai õh­tul Pik­va kü­las Va­na-Tõl­la peo­ma­jas. Külaseltside ja teiste vabaühenduste esindanaid oli kohal...

VIIMASED LÜHIUUDISED

Kol­ga las­teaia fol­gi­pi­du

0
Kol­ga las­teaias oli möö­du­nud ree­del, 19. mail teist kor­da las­te­le ja nen­de va­ne­ma­te­le fol­gi­pi­du. See­kord pee­ti pi­du las­teaia lä­he­dal korv­pal­lip­lat­si juu­res, ku­hu Kol­ga selt­si­ma­jalt...
- Reklaam -