Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu pi­das es­ma­kord­selt vir­tuaal­set is­tun­git

„Era­kor­ra­li­se olu­kor­ra tõt­tu vee­bi­koo­so­le­ku­na lä­bi vii­dud is­tung su­jus tõr­ge­te­ta,“ kin­ni­tas vo­li­ko­gu esi­mees JAA­NUS KA­LEV. Kui­gi Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu liik­med olid nel­ja­päe­va, 26. märt­si hom­mi­kul peaae­gu kõik...

Koo­li­lõu­na toi­du­pa­ki ja­ga­mi­ne Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sal

Kuu­sa­lu ja Kol­ga kool jao­ta­sid eel­mi­se nä­da­la ree­del kok­ku 100 lap­se­le seo­ses dis­tant­sõp­pi­mi­se­ga koo­li­toi­du pa­kid ka­heks nä­da­laks. Kuu­sa­lu koo­li õpi­las­te toi­du­pak­ki­de­le sai jä­re­le min­na...

ANTS KI­VI­MÄE loo­dab, et Raa­si­ku vee­torn saab tä­na­vu uue ka­tu­se

Raa­si­ku val­la tä­na­vu­ses eel­ar­ves on Raa­si­ku vee­tor­ni ka­tu­se re­mon­diks 15 000 eu­rot, kuid esi­me­ne hin­na­pak­ku­mi­ne oli sel­lest üle 6000 eu­ro kal­lim. „Kui me se­da nüüd ei...

Keh­ra kä­si­pal­lu­rid ai­ta­vad krii­si- o­lu­kor­ras kont­rol­li­da ava­lik­ke koh­ti

Al­ga­tus, et sport­la­sed võik­sid oma­va­lit­sus­te­le erio­lu­kor­ra ajaks ap­pi min­na, tu­li Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­dult. Ees­ti Kä­si­pal­li­lii­du pea­sek­re­tär Pir­je Oras­son üt­les, lii­du ju­ha­tus pak­kus oma­va­lit­sus­te­le kä­si­pal­lu­ri­te abi ta­ga­mi­sel,...

Kuu­sa­lu val­la 3 nais­ko­du­kaits­jat abis­ta­vad ko­roo­nak­rii­si ees­lii­nil

LA­NA TOOM­VAP koor­di­nee­rib PER­Hi ai­ta­vaid nais­ko­du­kaits­jaid, EL­BE LU­MIS­TE on abis ter­vi­sea­me­ti krii­sis­taa­bis, KRIS­TA AL­LIK läks krii­siin­fo­te­le­fo­ni 1247 vas­ta­jaks. Märt­si­kuu al­gu­ses kir­ju­ta­si­me Sõ­nu­mi­too­jas Kuu­sa­lu val­la nais­ko­du­kaits­ja­test...

VIIMASED UUDISED

Lii­ni­bus­sid jät­ka­vad ta­va­pä­ra­se graa­fi­ku­ga

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­kus pea­tas ala­tes 20. märt­sist pi­le­ti­te müü­gi ning kuu­pi­le­ti­te keh­ti­vu­se ku­ni erio­lu­kor­ra lõp­pe­mi­se­ni. Sõit­jail tu­leb si­se­ne­da bus­si kesk­mi­sest uk­sest, kõik saa­vad sõi­ta erio­lu­kor­ra...
- Reklaam -