Artiklid

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Raa­si­ku val­la kruu­sa­tee­de olu­kord on hull

Era­kord­selt soo­ja ja vih­ma­se tal­ve tõt­tu on kruu­sa­teed muu­tu­nud vä­ga auk­li­kuks. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on saa­nud pal­ju pöör­du­mi­si ela­ni­kelt, kes kur­da­vad, et kruu­sa­teed on vä­ga keh­vas...

Uju­la­­ga spor­di­kes­ku­sed – Kuu­sa­lus on ruu­mi­puu­dus, Lok­sal hak­kab kü­las­ta­jaid juur­de tu­le­ma

Kuu­sa­lus val­mis uju­la­ga spor­di­hoo­ne 2008. aas­ta lõ­pus, Lok­sal pool aas­tat va­rem. Ida-Har­jus, Kuu­sa­lus ja Lok­sal asu­vad li­gi 30ki­lo­meet­ri­se va­he­maa­ga kaks spor­di­kes­kust, ku­hu on ra­ja­tud uju­la....

HELI KA­RU ja MAR­TI HÄÄL said Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi, VÄR­NER LOOTS­MANN suu­re...

Tun­nus­tu­si ja­ga­ti 30. det­semb­ril Es­to­nia teat­ris toi­mu­nud Har­ju­maa bal­lil. Maa­kon­na tra­dit­sioo­ni­li­sel aas­ta­lõ­pu­bal­lil an­dis Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit (HOL) väl­ja 7 tee­ne­te­mär­ki nei­le, kes on sil­ma paist­nud...

Koo­li­de komp­leks­võist­lu­se või­tis taas Kuu­sa­lu kesk­kool

Har­ju­maa 2019. aas­ta pa­rim naiss­port­la­ne on Lee­sil kas­va­nud JO­HANNA TA­LI­HÄRM. Har­ju­maa Spor­di­lii­du tra­dit­sioo­ni­li­sel aas­ta­lõ­pu­peol, mis toi­mus 19. det­semb­ril Ees­ti Va­baõ­hu­muu­seu­mi Ko­lu kõrt­sis, kuu­lu­ta­ti väl­ja koo­li­de­va­he­li­se...

RMK tut­vus­tas Vi­ru ra­ba jääk­soo vee­re­žii­mi taas­ta­misp­ro­jek­ti

„Viru raba jääksoo veerežiimi taastamisel jäävad nähtavaks nii freesturba- kui ka pätsturbakaevandusala ning ala omapärast ajalugu saab ka edaspidi tutvustada,“ lau­sus RMK loo­dus­kait­seo­sa­kon­na loo­dus­kait­ses­pet­sia­list...

VIIMASED UUDISED

- Reklaam -