Monthly Archives: oktoober 2017

Raasiku vallavanemaks valiti ANDRE SEPP

ANDRE SEPPA valimisliidust Raasiku Vald toetasid 9 volikoguliiget. Raasiku vallavolikogu teisipäeva, 31. oktoobri õhtu istungi päevakorras olid vallavanema valimine, eestseisuse moodustamine ja liikme valimine, volikogu...

Kuusalu vallavolikogu valis esimeheks MARTI HÄÄLE

Volikogu aseesimeheks sai KRISTO PALU. Kuusalu vallavolikogu istung toimus teisipäeva, 31. oktoobri hommikul Kuusalu rahvamajas. Päevakorras olid vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning vallavalitsuse tagasiastumispalve ärakuulamine....

Raasiku vallavolikogu esimeheks valiti TIINA RÜHKA

Aseesimeheks sai HELLE VAGA.   Raasiku vallavolikogu uue koosseisu esimene istung oli kolmapäeva, 25. oktoobri õhtul. Päevakorras olid volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning Raasiku vallavalitsuse lahkumispalve...

Sõnumitoojas 25. oktoobril

Volikogu kinnitas Anija valla järgmise kahe aasta teehoiukava; Kahe valla ühinemist tähistati Anija Eide ja Aegviidu Matkaselli pulmadega; RIIVO NOOR: “Aegviidu häält on...

Ani­ja val­la tee­re­mon­did tu­le­val aas­tal

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil kin­ni­ta­ti val­la ka­he järg­mi­se aas­ta tee­hoiu­ka­va. Vas­ta­valt val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil kin­ni­ta­tud Ani­ja val­la tee­de ja tä­na­va­te tee­hoiu­ka­va­le...

Ani­ja val­las üle 20 uue hu­vi­rin­gi ja tree­nin­gu

Rii­gilt hu­vi­te­ge­vu­seks saa­dud ra­ha eest on Keh­ras 19, Ala­ve­res ja Aeg­vii­dus 3 uut hu­vi­te­ge­vust. Ani­ja vald sai rii­giee­lar­vest hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se jaoks toe­tust sel­le aas­ta...

„Tor­mis Kõr­veaial“ toe­tu­seks 8000 eu­rot

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus eral­das val­la 2017. aas­ta ee­lar­vest tu­run­dus­te­ge­vus­teks et­te näh­tud sum­ma­dest 8000 eu­rot Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se mä­les­tu­seks pee­tud 87. sün­niaas­ta­päe­va kont­ser­di...

Kuu­sa­lu ale­vik­ku ker­kib Sa­jan­dii­me au­to­re­mon­di­töö­ko­da

Sa­jan­dii­me OÜ oma­nik ja juht MIH­KEL PA­JU ning peat­selt ava­ta­va koh­vi­ku pe­re­nai­ne ALI­CE LIPP Kuu­sa­lus Laa­ne tä­na­val. Va­sa­ku­le neist jääb uus töö­ko­ja­hoo­ne, sel­le kõr­val...

Üksik­kan­di­daat GA­RI­NA TOO­MIN­GAS: „Ka ük­si on või­ma­lik pal­ju ära te­ha.”

Luu­le­tus oli GA­RI­NA TOO­MIN­GA­SE ai­nu­ke kam­paa­nia­va­hend. Pä­rast va­li­mi­si ri­pu­tas rah­va­ma­ja tea­de­te­tahv­li­le ka tä­nu­sõ­nad. GA­RI­NA TOO­MIN­GAS, te­gi­te ük­sik­kan­di­daa­di­na Raa­si­ku val­las aja­lu­gu, saa­vu­ta­si­te va­li­mis­tel 258 häält. Kui...

Ani­ja vald töö­tab uue põ­hi­mää­ru­se jär­gi

Suu­re­ne­nud Ani­ja vald hak­kab töö­ta­ma uue põ­hi­mää­ru­se jär­gi. Ree­del, 6. ok­toob­ril Ani­ja mõi­sas toi­mu­nud vii­ma­sel is­tun­gil kin­ni­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­ne koos­seis val­la uue põ­hi­mää­ru­se, mil­le alu­sel...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -