Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 28. maist Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Aruküla kooli juurdeehitus on alanud; Raasiku valla üldplaneering on avalikustamisel; JOONAS KIRNMANN Arukülast on Eesti noorte meister; Raasiku vallas algab teeäärte kraavitamine; Kehra rahvuste päev tõi kokku tuntud...

VIIMASED ARTIKLID

0
Kuu­sa­lu val­la ehi­tus- ja kesk­kon­na­tee­nis­tu­ses on kolm uut töö­ta­jat. Ehi­tus­re­gist­ri­pi­da­ja­na hak­kas möö­du­nud nä­da­lal töö­le Rih­ti Väin­sar, ehi­tus­vald­kon­na uue re­fe­ren­di­na töö­tab ala­tes 25. juu­nist Ma­ris...

0
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas en­ne jaa­ni­päe­va väl­ja pro­jek­ti­kon­kur­si, et pak­ku­da val­las 7-19aas­tas­te­le noor­te­le pa­re­maid või­ma­lu­si hu­vi­ha­ri­du­ses osa­le­mi­seks. Toe­tust saab ku­ni 22. au­gus­ti­ni kü­si­da hu­via­la­de spekt­ri...

0
Anija vallavalitsus on algatanud OÜ Saaremaa Konverents taotlusel Kehra linnas Aia tänav 12 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu, et sinna ehitada kolm kuni kolmekorruselist kortermaja. Tegu...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Su­vel on Pi­ka­ve­re mõi­sa­hoo­nes re­mont. Raa­ma­tu­ko­gus on ka­pi­taal­re­mont, ka­he­osa­li­sest ruu­mist te­hak­se üks, et saa­da juur­de ava­rust. Ka­pi­taal­re­mon­di saa­vad ka kor­rus­te­va­he­li­sed tre­pi­ko­jad ning tei­se kor­ru­se...

0
Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­nik Ere Ui­bo (pil­dil) töö­tab ala­tes tei­si­päe­vast, 3. juu­list Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti­na. Ta või­tis eel­mi­se val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­si, kan­di­daa­te oli 9. Ame­tis­se mää­ras...

0
Aru­kü­la ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­sam­bel Lüü-Türr esi­nes en­ne jaa­ni­päe­va Lä­tis folk­loo­ri­fes­ti­va­lil Bal­ti­ca. An­samb­li lii­ge Tiit Saa­re: „Oli­me Ees­tist ai­nu­ke kol­lek­tiiv. Oli vä­ga või­mas kuue­päe­va­ne fes­ti­val,...

SPORDIUUDISED

0
Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 7.-8. juu­lil toi­mu­sid Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­ku­tel Kuu­sa­lu lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed. Ük­sik­män­gu­des oli 20 osa­võt­jat, paa­ris­män­gus 7 paa­ri. Nai­si oli võist­le­mas 5. Esi­ko­ha või­tis Ger­ri-Lys Kal­mus,...

0
Eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel, 7.-8. juu­li­l toi­mus Val­gas ja Pe­de­li pais­jär­ve ümb­ru­ses Val­ga Val­ka Triat­lon, mil­le raa­mes pee­ti ka Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed ja Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te 2. etapp....

0
Möö­du­nud nä­da­lal, 3.-4. juu­lil Pär­nu ran­nas­taa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti ku­ni 14- ja ku­ni 16aas­tas­te meist­ri­võist­lus­tel ker­ge­jõus­ti­kus võist­le­sid ka Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi noo­red. Ku­ni 14aas­tas­te noor­mees­te seas tu­li...

POLITSEIUUDISED

0
8. juulil lokaliseeriti Anija vallas Pillapalu küla lähedalt metsast leitud kaks õppemürsku. PÄÄSTEAMET

0
23. juunil teatati, et Valkla küla Vanatamme teel asuvas majas lõi 43aastane mees oma venda, 29aastast meest. 26. juunil teatati, et Kehra linnas Laste tänaval...

0
16. juunil kell 09.06 kaotas 32aas­ta­ne mees Kiiu-Kaberneeme tee neljandal kilomeetril kontrolli mootorratta Honda VTX1800S üle ning kaldus paremkurvis vastassuunavööndisse. Mootorratas põrkas kokku otse...

ARVAMUS

0
Ur­ve Pa­lo, et­te­võt­lus- ja in­fo­teh­no­loo­gia­mi­nis­ter Iga päev ot­sus­tab um­bes küm­me Ees­ti ini­mest oma se­ni­sest ko­du­kan­dist lah­ku­da ja elu Tal­lin­nas sis­se sea­da. Sa­mal ajal või­mal­dab teh­no­loo­gia jär­jest enam ol­la asu­ko­hast...

0
Ene-Mar­git Tiit,sta­tis­ti­kaa­metirah­vas­ti­kus­ta­tis­ti­ka eks­pert Ees­tis toi­mub leib­kon­na ja elu­ko­ha and­me­te võrd­lu­suu­ring. Sat­tu­sid sta­tis­ti­kaa­me­ti uu­rin­gus­se? Osa­le kind­las­ti! Sta­tis­ti­kaa­met saa­tis ke­va­del Ees­ti enam kui 10 000 ini­me­se­le tea­te, et...

KIRJAKAST

0
Ka­rin Aan­ja, Aru­kü­la ale­vi­ku Lil­le ja Har­ju tä­na­va ela­ni­ke ni­mel Raa­si­ku val­las keh­tib mi­tu ees­kir­ja, mis puu­du­ta­vad ot­se­selt ela­ni­ke iga­päe­vae­lu: hea­kor­raees­ki­ri, lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­ki­ri, ava­li­ku...

0
Ar­let Pal­mis­te, MTÜ Pii­be Maan­tee Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Tal­lin­nast au­to­ga star­ti­des al­gab Pii­be maan­tee Jä­ga­last. Sin­na­ni viib ilus nel­ja­rea­li­ne Pe­ter­bu­ri maan­tee. 26 km kee­ra maan­teelt Aeg­vii­du...