Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub alates 28. maist Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17. Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Kuusalu valla maamaksu tõus kütab kirgi; Kuusalu valla 80. aastapäev tähistamisest Kolgakülas; Kuusalu valla turismi- ja ettevõtluskoordinaator on AILE PILBERG Pudisoolt; Kolgas on kivisild olnud 130 aastat; TIINA...

VIIMASED ARTIKLID

0
Spon­sor­le­ping kir­ju­ta­ti al­la Keh­ra uues kat­la­ma­jas. Tei­si­päe­val, 2. ok­toob­ril kir­ju­ta­sid OÜ SW Ener­gia ju­ha­tu­se lii­ge ja fi­nants­juht Mait Pärg ning Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi mä­ned­žer Re­ne Kaa­lo...

0
Opo­sit­sioon te­gi et­te­pa­ne­ku kor­ral­da­da is­tung siis, kui vo­li­ko­gu on taas 19liik­me­li­ne, koa­lit­sioon ot­sus­tas 10 poolt­hää­le­ga is­tun­git jät­ka­ta. Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du juht Ur­mas Kirt­si esi­tas tei­si­päe­va,...

0
Sõ­nu­mi­too­ja kir­ju­tas 5. sep­temb­ri le­hes Vi­ru ra­bas toi­mu­va usu­kuu­lu­ta­mi­se­ga seo­ses tek­ki­nud vas­tuo­lu­dest ko­ha­li­ke ela­ni­ke ja Je­hoo­va tun­nis­ta­ja­te va­hel. Möö­du­nud nel­ja­päe­val, 4. ok­toob­ril ko­gu­ne­sid Kol­ga Rah­va...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 10 poolt- ja 8 vas­tu­hää­le­ga maa­mak­su­mää­rad 2019. aas­taks. Maa­maks tõu­seb ena­mi­kus tsoo­ni­des mak­si­mum­mää­ra­ni – 2,5 prot­sen­ti maa mak­sus­ta­mis­hin­nast. Põl­lu­ma­jan­dus­saa­dus­te toot­mi­seks ka­su­tu­sel...

0
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas eel­mi­sel is­tun­gil taas sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­me­heks va­li­tud In­geld­rin Au­gi et­te­pa­ne­kul ko­mis­jo­ni liik­med sa­mas koos­sei­sus, na­gu oli en­ne: He­le­na Aug, Kau­po Par­ve, Sig­ne...

0
Anija valla valimiskomisjon peatas vallavolikogu liikme, Keskerakonna nimekirjas volikokku kandideerinud Marina Petrova avalduse alusel tema volikogu liikme volitused kuni 30. septembrini 2019. Kuna Viktor...

SPORDIUUDISED

0
Laag­ris ja Ta­ba­sa­lus toi­mu­sid Har­ju­maa koo­li­de 2018. aas­ta jalg­pal­li meist­ri­võist­lus­te fi­naa­lid. Võist­lu­sed toi­mu­sid kol­mes va­nu­sek­las­sis: ku­ni 7. klas­si õpi­las­te­le, 8.-9. klas­si ning 10.-12. klas­si...

0
KAI­DO LAAS 12. sep­temb­ril sõi­de­ti Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da­del Ško­da MTB kol­ma­päe­va­ku­te vii­ma­ne, 12. etapp. M10 va­nu­sek­las­si pois­te 2 x1,7 km sõi­du või­tis Mar­kus Alek­san­der Saar, Her­len...

0
MIH­KEL KUU­SE 29. sep­temb­ril toi­mu­nud Ani­ja val­la 7. rah­va­jook­su 6,7 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel põ­hi­dis­tant­sil osa­le­sid 41 jooks­jat, las­te­jook­su­de osa­võt­jaid oli 72, li­saks küm­me­kond ke­pi­kõn­di­jat. Rah­va­jook­su kii­reim mees...

POLITSEIUUDISED

0
29. septembril kell 14.52 teatati liiklusõnnetusest Tallinna-Narva mnt 57. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel reastus 23aastane naine sõiduautoga Seat Exeo teiselt sõidurealt kolmandale ning sõiduk...

0
23. septembri öösel teatati, et alkoholijoobes 26­­aastane mees lõi Kiiu alevikus Torni tä­na­val asuvas kor-­ teris samuti alkoholijoobes elukaaslast, 26­aas­tast naist ja tekitas talle kehavigastusi....

0
7. septembril kell 19.35 toimus liiklusõnnetus Kuu­salu vallas Tallinna-Narva mnt 50. kilomeetril, kus 28­aastane mees kaotas sõiduautoga Toyota Avensis möödasõitu sooritades sõiduki üle kontrolli...

ARVAMUS

0
GA­RI­NA TOO­MIN­GAS, Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ko­ha­lik kul­tuu­rie­lu on kul­tuu­ri­töö­ta­ja nä­gu. Kul­tuu­ri­töö­ta­ja pee­gel­dab oma ko­gu­kon­na va­ja­du­si, ar­va­mu­si, ta­ga­si­si­det, hea­soov­lik­kust, te­gut­se­mist, pea­le­hak­ka­mist ja ak­tiiv­sust. Kü­si­mus on, kas ta...

0
TA­NEL TAL­VE, Rii­gi­ko­gu e-Ees­ti toe­tus­rüh­ma esi­mees   Vii­ma­sel küm­nen­dil on pal­ju rää­gi­tud soo­li­sest pal­ga­lõ­hest ja as­tu­tud sam­me sel­le vä­hen­da­mi­seks. Hoo­pis vä­hem on teh­tud jut­tu ühis­kon­nas va­lit­se­vast di­gi­lõ­hest,...

KIRJAKAST

0
AN­NE ORUAAS Sain hil­ju­ti Ga­ri­na Too­min­galt kin­gi­tu­seks veel trü­ki­soo­ja raa­ma­tu „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“. Kui oli mah­ti kin­gi­tu­se­ga lä­he­malt tut­vu­da, lu­ge­sin ühe hoo­ga kaa­nest kaa­ne­ni lä­bi,...

0
MER­JE KLO­PETS, si­se­mi­nis­tee­riu­mi kom­mu­ni­kat­sioo­ni­nõu­nik Et mit­te il­ma jää­da ava­li­kest tee­nus­test, ta­sub ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le oma täp­sed elu­ko­haand­med esi­ta­da kõi­gil neil, kel­le and­med prae­gu on vaid oma­va­lit­su­se täp­su­se­ga,...