Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja – Ida-Harjumaa nädalaleht

Sõnumitooja toimetus asub Kiiu mõisas aadressil Mõisa tee 17.
Toimetuse külastajatel palume ette helistada tel 5770 5889.
Reklaame, kuulutusi, teateid ja lehetellimusi võtame vastu ka e-postiga: sonumitooja@sonumitooja.ee.      

LEHE TUTVUSTUS

0
Raasiku kergliiklustee on valmis; Raveni uus juht on SERGEI KIVI; Raasiku valla maakorraldajaks valiti RIINA RAND; Raasiku kelgumägi sel aastal ei valmi; Raasiku vallas kogutaks eakatele taas kooke; KRISTI...

VIIMASED ARTIKLID

0
Kiiu jäät­me­jaam hak­kas töö­le li­gi 10 aas­tat ta­ga­si, jaa­nua­ris 2009. Kuu­sa­lu vald ren­dib sel­le jaoks Mih­kel Tam­me­pär­gilt Kiius Tam­me kin­nis­tut, le­ping on sõl­mi­tud 20...

0
Koos Te­ha­se tee­le ehi­ta­tud sil­la­ga läks kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne maks­ma 905 821 eu­rot. No­vemb­ri lõ­pus val­mis Raa­si­ku ale­vik­ku lä­biv 3,52 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne kerg­liik­lus­tee, mis ühen­dab Te­ha­se teed...

0
Val­la­va­nem tut­vus­tas et­te­võt­ja­te ümar­lauas „Me­re­tee-maa­tee“ pro­jek­ti ja kut­sus üles kaa­sa mõt­le­ma. Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­jaid ko­gu­nes 28. no­vemb­ril Kuu­sa­lu val­la­ma­jas toi­mu­nud ümar­lau­da paar­küm­mend. Koh­tu­mi­ne kes­tis kaks...

VIIMASED LÜHIUUDISED

0
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja Män­ni­kä­bi pe­re­kes­kus ko­gu­vad ka tä­na­vu ük­si e­la­va­te­le ea­ka­te­le koo­ke. Aas­ta ta­ga­si, kui sel­li­ne akt­sioon toi­mus Kei­la lin­na ees­ku­jul esi­mest kor­da, komp­lek­tee­ri­ti...

0
Kel­gu­mäel, mi­da ha­ka­ti Raa­si­ku rah­va­ma­ja ter­ri­too­riu­mi­le te­ge­ma su­vel, ei saa sel­lel tal­vel veel liu­gu las­ta. „Kel­gu­mäe lõp­lik val­mi­mi­ne jäi hi­lis­sü­gi­ses­se, kuid siis nap­pis sel­le...

0
Es­mas­päe­vast, 3. det­semb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la juh­ti­va maa­kor­ral­da­ja­na Rii­na Rand (pil­dil), kes va­li­ti väl­ja 4 kan­di­daa­di seast. Ta on pä­rit Tal­lin­nast, ne­li aas­tat ta­ga­si...

SPORDIUUDISED

0
Lau­päe­val, 1. det­semb­ril toi­mu­sid Kuu­sa­lus val­la meist­ri­võist­lu­sed uju­mi­ses. Osa­le­jaid oli 57. Võis­tel­di 50 meet­ri lib­lik-, va­ba-, rin­nu­li- ning se­li­li-u­ju­mi­ses ja 100 meet­ri komp­leks­u­ju­mi­ses. Ku­ni 13aas­tas­te...

0
8.-9. det­semb­ril oli Põl­vas noor­mees­te D2 va­nu­se­klas­si (sün­di­nud 2007 ja hil­jem) Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­se fi­naal­tur­niir kä­si­pal­lis. Alag­rup­pi­dest pää­se­sid 13 mees­kon­nast eda­si 6 pa­re­mat, kes sel­gi­ta­sid...

0
GUI­DO TREES Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­sid Ees­ti 2018. aas­ta täis­kas­va­nu­te ja noor­te ko­roo­na meist­ri­võist­lu­sed. Täis­kas­va­nud võistlesid lau­päe­val, 8. det­semb­ril Saa­re­maal. Kao­tu­se­ta tu­li võit­jaks And­rea Uus­tulnd Sa­ku...

POLITSEIUUDISED

0
8. detsembril kell 11.44 toimus liiklusõnnetus Kuusalu alevikus Metsa tn ja Kuusalu tee ristmikul, kus 80aastane mees sõitis sõiduauga Opel Vectra liiklusmärgi 221 (anna...

0
26. novembril kell 14.14 toimus liiklusõnnetus Kuu­salu vallas Tallinna-Narva maantee 63. kilomeetril, kus 35aastane naine soo­ri­tas sõiduautoga Toyota Yaris mööda­sõitu haagisega veoautost Volvo FM,...

0
13. novembril kella 16.30 ajal toimus liiklusõnnetus Anija vallas Jägala-Käravete mnt 39. kilomeetril, kus 10aastane poiss hakkas mopeediga sooritama vasakpööret ja keeras ette möödasõitu...

ARVAMUS

0
ALEK­SEI KUZ­MIN, Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­te­juht Hu­vi­te­ge­vus an­nab noor­te­le või­ma­lu­se oman­da­da pal­ju eluks va­ja­lik­ke os­ku­si ja oma­du­si – prob­lee­mi­de la­hen­da­mi­se, ene­se­väl­jen­du­se ja koos­töö te­ge­mi­se os­ku­se, loo­vu­se ning...

0
EDA-MAI TAM­MIS­TE, Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­tor Ini­me­ne ei ela pel­galt toi­dust, õhust ja veest. Täis­väär­tus­li­ku elu ela­mi­seks va­ja­me ka tun­nus­tust ja ar­mas­tust. Me või­me ju pu­ge­da...

KIRJAKAST

0
SU­LEV VALD­MAA Pä­ris pal­ju­des te­ki­tab meie val­la­va­ne­ma kõr­ge palk kuu­lu jär­gi vas­ta­kaid tun­deid. En­di­ne val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja te­ma jüng­rid on sel­lest tei­nud prae­gu­se koa­lit­sioo­ni...

0
AI­VAR HAL­LER, juh­ti­mis­men­tor Vii­ma­sel ajal on Kuu­sa­lu val­las pal­ju rää­gi­tud juh­ti­mi­se ja eri­ti maat­riks­juh­ti­mi­se tee­mal. Oma pe­re su­vis­te te­ge­mis­te tõt­tu olen sel­le kan­di elu­ga kur­sis...