Arvamus

Kut­su­me lii­ku­ma!

ENN KIRS­MAN, mat­ka­selts.ee Pikk koo­liaas­ta saab lä­bi ja saa­bub va­ba­dus. Rõõ­mus­ta­vad koo­liõ­pi­la­sed, kül­lap na­tu­ke ka õpe­ta­jad. Sa­mas las­te­va­ne­ma­te kulm ki­sub sel­le va­ba­du­se lä­he­ne­des ai­na roh­kem kip­ra. Kui­das...

Hin­na­kem taas­ka­su­tust

Ma­ris Rom Fletc­her, Sal­mis­tu ela­nik, hea­te­ge­vus­li­ku kraa­mi­tu­ru kor­ral­da­ja Taas­ka­su­tus on män­gi­nud mu elus olu­list rol­li – sel vii­sil väär­tus­ta­me ja hoia­me loo­dust, aga ka see­pä­rast,...

Mil­leks mei­le tur­va­li­sus?

AA­RE ETS, LC Raa­si­ku, Raa­si­ku val­la tur­va­li­sus­päe­va­de va­ba­taht­lik pro­jek­ti­juht Iga ini­me­ne peaks mõt­le­ma, mis on te­ma pa­nus tur­va­li­su­se loo­mis­se. Suu­red as­jad saa­vad al­gu­se väi­kes­test, ka...

Kau­ban­du­set­te­võt­ted kut­su­vad noo­ri töö­le

Ne­le Peil, Ees­ti Kaup­mees­te Lii­du te­gev­juht Kumb meil siis on, töö­kä­te puu­dus või töö­jõu­puu­dus, või­me kü­si­da vii­mas­te nä­da­la­te aru­te­lu­de põh­jal. Kau­ban­dus­sek­to­ris on iga­ta­hes ini­me­si kõ­vas­ti...

Rih­ma­ga on tur­va­li­ne!

Tei­li Piis­kop­pel, Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na en­ne­tuss­pet­sia­list Kül­lap on igaüks kuul­nud väl­jen­dit „koer on ini­me­se pa­rim sõ­ber.“ Koer on väärt män­gu­kaas­la­ne, hea lo­hu­ta­ja ning kaits­ja. Siin­ko­hal aga on...

VIIMASED UUDISED

SAND­RA HEI­DO­VIL Pu­di­soolt il­mus ju­tu­raa­mat „Lap­sed ja na­tu­ke va­ne­mad“

Las­te­raa­ma­tu esit­lus oli lau­päe­val, 1. juu­nil Vi­ru kes­ku­se Rah­va Raa­ma­tu kaup­lu­ses. Tal­lin­na Laag­na güm­naa­siu­mi prant­su­se kee­le õpe­ta­ja, kir­ja­nik Sand­ra Hei­dov elab koos kol­me lap­se ja...
- Reklaam -