Arvamus

Uuen­da­me koos Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­va

0
MEE­LI KUUL, Kuu­sa­lu val­la aren­dus­juht Kõi­ki­del oma­va­lit­sus­tel pea­vad ole­ma aren­gu­ka­va ja ee­l-ar­vest­ra­tee­gia, mis on oma­va­hel koos­kõ­las ning alus eri elu­vald­kon­da­de aren­gu koor­di­nee­ri­mi­se­le. Aren­gu­ka­va võib tun­du­da pi­ka...

Et Ees­ti jääks raa­ma­tu­ko­gu­de maaks

0
PI­RET HART­MAN, kul­tuu­ri­mi­nis­ter Uh­ku­se­ga saab öel­da, et Ees­ti on raa­ma­tu­ko­gu­de maa. Meil on üle 800 raa­ma­tu­ko­gu, seal­hul­gas 513 rah­va­raa­ma­tu­ko­gu, mis on väi­ke­rii­gi koh­ta mul­je­ta­val­dav num­ber. Ajal,...

Lau­rit­sa õn­nis­tus Kuu­sa­lu moo­di

0
PEE­TER PAEN­RUM, Kait­se­lii­du Rä­va­la ma­lev­kon­na lii­ge Lau­rit­sa­päev, 10. au­gust on Kuu­sa­lu ki­ri­ku ni­me­päev ja pi­ka tra­dit­sioo­ni­ga ki­hel­kond­lik suur­päev. Pü­ha Lau­ren­tius ehk maa­kee­li Lau­rits oli Roo­ma ülem­dia­kon...

Tee­me ko­dud ener­gia­tõ­hu­saks!

0
RAUL SIEM, Raa­si­ku val­la­va­nem Üha kas­va­va­te ener­gia­hin­da­de tõt­tu on ise­seis­vus ener­gia­toot­mi­sel üha enam ak­tuaal­ne. Kõi­ge kii­rem ja le­vi­num või­ma­lus en­da tar­bi­mi­seks ener­giat too­ta, on ka­su­tu­se­le...

Koos päi­ke­se­ga põh­jus­ta­vad na­ha­kah­jus­tu­si ül­la­ta­vad te­gu­rid

0
CH­RIS­TY­NA KUU­SIK, Sü­da­meap­tee­gi far­mat­seut Na­ha tund­lik­kus, pu­ne­tus ja va­lu pä­rast päi­ke­se­van­ni võt­mist tä­hen­dab, et tek­ki­nud on päi­ke­se­põ­le­tus. Kui sa­mad sümp­to­mid te­ki­vad üü­ri­ke­se õues vii­bi­mi­se jä­rel, võib...

VIIMASED UUDISED

Har­ju põlv­kon­da­de peo ül­la­tu­s­esi­ne­jad Keh­ras olid võim­le­jad

0
Lau­päe­val, 27. mail toi­mus Keh­ra staa­dio­nil Har­ju­maa põlv­kon­da­de lus­ti­pi­du „Tä­na on üks ilus päev“, kus esi­ne­sid 48 lau­luan­samb­lit ja tant­su­rüh­ma 16 oma­va­lit­su­sest – Har­ju­maa...
- Reklaam -