Arvamus

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Vai­kus võr­dub ra­hu

EDA-MAI TAM­MIS­TE, Ani­ja Val­la Las­teae­da­de di­rek­tor „Vai­kust võib sa­mas­ta­da ra­hu­ga. Nad on ik­ka oma­va­hel vä­ga ti­he­das­ti seo­tud, on kir­jas raa­ma­tus „Vai­ku­se maas­ti­kud. Fred Jüs­si mõt­teid“. Veet­sin oma...

Tee­me koo­lie­lu põ­ne­va­maks

EVE ROHT­LA, Keh­ra güm­naa­siu­mi hu­vi­juht Keh­ra güm­naa­siu­mis on ol­nud tra­dit­sioon, et jaa­nua­ris toi­mub ava­tud us­te nä­dal. Ole­me sel ajal ava­tud kõi­ki­de­le hu­vi­lis­te­le, kes soo­vi­vad tut­vu­da meie...

Alko­ho­lis­mi vä­hen­da­mi­seks tu­leb te­ge­le­da prob­lee­mi juur­te­ga

AN­NI­KA VEI­MER, Ter­vi­se Aren­gu Ins­ti­tuu­di di­rek­tor Al­ko­ho­li liig­tar­vi­ta­mi­se tõt­tu kan­na­ta­vad ka need, kes al­ko­ho­li­ga ei liial­da. Üks enim sil­ma tor­kav prob­leem on joo­bes juh­ti­mi­ne. Traa­gi­li­sed...

Tule- ja veeõn­ne­tus­te en­ne­ta­mi­seks

REILI KULL, Põh­ja pääs­te­kes­ku­se en­ne­tus­bü­roo ju­ha­ta­ja Tu­leõn­ne­tus­tes kao­ta­sid Tal­lin­nas ja Har­ju­maal 2019. aas­tal elu kok­ku 6 ja veeõn­ne­tus­tes 7 ini­mest, Ees­tis kok­ku vas­ta­valt 43 ja 36....

Kiu­sa­mi­ne – oma lä­bie­la­tut ei soo­vi kel­le­le­gi

JOO­NAS AGU­RAIU­JA, 11. klas­si õpi­la­ne See oli ühek­sa aas­tat ta­ga­si, kui tei­ses klas­sis puu­tu­sin es­ma­kord­selt kok­ku kü­ber­kiu­sa­mi­se­ga. Män­gi­si­me klas­si­kaas­las­te­ga ar­vu­ti­män­ge ja mil­le­gi­pä­rast said sõb­rad mi­nu...

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­las esi­ne­sid Raa­si­ku val­la 6 noor­te­bän­di ning räp­pa­rid Kuu­sa­lust

„See on nii la­he, kui pal­ju on meie val­las äge­daid noor­te­bän­de,“ rõõ­mus­tas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht GA­RI­NA TOO­MIN­GAS. Möö­du­nud ree­de õh­tul, 14. veeb­rua­ril toi­mu­nud sõb­ra­päe­va­peol esi­ne­sid...
- Reklaam -