Arvamus

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Noor­te­kon­ve­rents La­he Koo­li­päev

AS­SO SOO­SA­LU, La­he­da Koo­li­päe­va pro­jek­ti­juht Noor­te­kon­ve­rents La­he Koo­li­päev toob kok­ku noo­red, (kar­jää­ri)või­ma­lu­sed ja edu­lood. See on päev, mis pa­kub ideid, pa­neb mõt­le­ma ning loob kon­tak­te....

Kaits­ke end näh­ta­ma­tu vaen­la­se eest!

Reili Kull, Põhja päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Mul­lu, 2018. aas­tal kao­ta­sid vin­gu­gaa­si­mür­gis­tu­se tõt­tu oma elu ka­hek­sa ini­mest, neist kolm olid lap­sed. Vin­gu­gaas on vär­vi­tu, lõh­na­tu, mait­se­tu ja näh­ta­ma­tu...

Anne­ta­mi­ne on äge!

FA­RIŠ­TA­MO EL­LER, an­ne­ta­mis­tal­gu­tel osa­le­ja Ee­lar­vest rää­ki­des kõ­nel­dak­se ra­ha pla­nee­ri­mi­se va­ja­lik­ku­sest, ku­lu­de op­ti­mee­ri­mi­sest, sis­se­tu­le­ku suu­ren­da­mi­sest, sääst­mi­sest ja in­ves­tee­ri­mi­sest. Aga kas an­ne­ta­mi­ne ei võiks sa­mu­ti ol­la üks ee­lar­ve­ri­da? Pean...

Ter­vi­se­mu­re kor­ral alus­ta pe­reõest

GAI­DI ALT, Kii­li pe­rears­ti­kes­ku­se õde Mõ­ni­kord ei pää­se pat­sient ko­he pe­rears­ti juur­de, vas­tu võ­tab hoo­pis pe­reõ­de. Ta ai­tab pat­sien­di kii­re­te­le kü­si­mus­te­le vas­tu­sed saa­da ja või­mal­dab...

Kui tä­na toi­muks rah­va­hää­le­tus Exi­ti tee­mal

Ma­ri­na Kal­ju­rand, Eu­roo­pa Par­la­men­di lii­ge Eu­roo­pa Lii­dus toi­mub prae­gu suur mees­kon­na­va­he­tus – tööd on alus­ta­nud või ko­he alus­ta­mas nii uus Eu­roo­pa Par­la­men­di kui Eu­roo­pa Ko­mis­jo­ni koos­seis....

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu vald tun­nus­ta­sid tub­li­maid noo­ri

Raa­si­ku val­la noo­re ees­ku­ju tiit­li päl­vi­sid 11 noort, Kuu­sa­lu val­la aas­ta noor va­li­tak­se 4 kan­di­daa­di seast. Raa­si­ku val­las va­li­tak­se tä­na­vu es­ma­kord­selt val­la aas­ta noo­ri. Tii­tel...
- Reklaam -