Arvamus

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Uues lai­nes ole­me ko­ge­mu­se võr­ra nu­ti­ka­mad

ERE UI­BO, Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list Su­ve ha­kul sai­me pä­rast mit­me kuu pik­kust pii­ran­gut ni­me­ga ko­roo­nai­so­lat­sioon taas va­ba­dus­se. Lu­ba­ti kau­ban­dus­kes­ku­ses­se, kin­no, ka­lend­rid täi­tu­sid kont­ser­ti­de, eten­dus­te, mat­ka­de­ga. Selts­kon­da­des...

Kau­bad kü­la­laa­dalt ko­ha­li­kult toot­jalt või rah­vus­va­he­li­sest kau­ban­dus­ke­tist?

JAN­NO LAEN­DE, laa­da­kor­ral­da­ja Ka­ha­la kü­last Ke­va­di­ne erio­lu­kord on kõi­gil värs­kelt mee­les. Hin­ge kin­ni hoi­des jäl­gi­tak­se, mi­da toob al­gav sü­gis. Pal­ju on rää­gi­tud tu­ris­mi­vald­kon­na vä­ga ras­ke­test...

Hoia­me oma sil­ma­te­ra­sid – õpi­last ja õpe­ta­jat

KAT­RI RAIK, Rii­gi­ko­gu kul­tuu­ri­ko­mis­jo­ni lii­ge, sot­siaal­de­mok­raat 1. sep­temb­ril läks Ees­tis koo­li li­gi­kau­du 155 000 õpi­last, kel­le seas on 14 200 esi­me­se klas­si last. Üld­ha­ri­dus­koo­li­de õpe­ta­ja­te­na tee­nib...

Haigena püsigem kodus

EDA-MAI TAMMISTE, Anija valla lasteaedade direktor Kuigi haigused on alati olnud elu üks osa – aastasadu tagasi on katkud nõudnud tuhandeid elusid – ei osanud tõenäoliselt...

Kas len­nu­rei­si­ja teab oma õi­gu­si?

KRIS­TI­NA TAM­MA­RU, EL tar­bi­ja nõus­ta­mis­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Len­nu­rei­sid on pärast ko­roo­na­krii­si Eu­roo­pas ja mu­jal maail­mas taas­tu­mas. Siis­ki esi­neb ka ta­va­pä­ra­ses elu­rüt­mis len­nun­du­ses eri­ne­vaid olu­kor­di, kus rei­si­jal on...

VIIMASED UUDISED

Direk­tor KRIS­TI TA­RIK: „Kuu­sa­lu koo­li väär­tu­sed kõ­ne­ta­sid mind.“

KRIS­TI TA­RIK, alus­ta­si­te Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri­na tööd kaks nä­da­lat ta­ga­si. Mil­li­sed on esi­me­sed mul­jed? „Mind on häs­ti vas­tu võe­tud, mul­jed on vä­ga head. On ol­nud...
- Reklaam -