Arvamus

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Maju­tus­tee­nus­te­le 14päe­va­ne ta­ga­ne­mi­sõi­gus ei laie­ne

KRIS­TI­NA TAM­MA­RU, ELi tar­bi­ja nõus­ta­mis­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ma­ju­tus­tee­nust va­hen­da­vad por­taa­lid on tar­bi­ja­te hul­gas po­pu­laar­sed, enim ka­su­ta­vad Ees­ti tar­bi­jad boo­king.com ja Airbnb ra­ken­du­si. In­ter­ne­tis ma­ju­tust bro­nee­ri­des on...

Kui­das las­te õr­na nah­ka päi­ke­se eest kaits­ta

MAR­GOT LE­HA­RI, pro­vii­sor, BE­NU ap­teek Õn­ne­li­ku lap­se­põl­ve la­hu­ta­ma­tu osa on su­vel õues päi­ke­se käes män­gi­mi­ne. Las­te nahk on aga täis­kas­va­nu­te omast õhem ja sel­le kait­se­funkt­sioon...

Kesk­kon­na­sääst­li­kest va­li­ku­test

FA­RIŠ­TA­MO EL­LER Eel­mi­sel su­vel käi­sin suu­re pub­li­kuar­vu­ga vä­li­kont­ser­dil, kus nau­ti­da suut­sin vaid vii­mast li­sa­lu­gu. Seal sai mi­nu jaoks eri­ti sel­geks – kui kul­tuu­ri loo­mi­sel luuak­se...

Elekt­ri­li­ne tõu­ke­ra­tas – mis see on?

KAISA KAJO, noor­soo­po­lit­sei­nik Po­pu­laar­sust kogub elekt­ri­li­ne tõu­ke­ra­tas – lae­ta­va aku­ga, suu­dab ühe laa­di­mi­se­ga sõi­ta 10-20 ki­lo­meet­rit. Te­gu ei ole las­te­le suu­na­tud män­gu­va­hen­di­ga, vaid tõ­si­selt­võe­ta­va sõi­du­riis­ta­ga, mis...

Isa­maa­li­ne kõ­ne Kõr­veaial

Mart Maid­re, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si lii­ge Kui me­hed läk­sid esi­mest kor­da Tar­tus­se lau­lu­pi­du pi­da­ma, ke­set hei­na­teo ae­ga, siis mil­lest nad mõt­le­sid, mil­le­le loot­sid, mil­lis­te sõ­na­de­ga neid...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu val­la me­hed jõud­sid Prant­sus­maal va­na­de kar­ti­de või­du­sõi­dus pje­des­taa­li­le

JAA­NUS NIIL­SON Kiiust ja UR­MAS PA­JU­METS Kuu­sa­lust said Ret­ro­kart Fran­ce ka­ri­ka­võist­lu­sel Mi­re­court`is Ees­ti nel­ja­liik­me­li­se võist­kon­na­ga kol­man­da ko­ha. Seit­se aas­tat ta­ga­si oma kesk­koo­liaeg­se­te kar­ti­de­ga taas võist­le­ma...
- Reklaam -