Arvamus

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Lap­se­va­ne­ma­tel on aeg õp­pi­da oma las­te­ga suht­le­ma äp­pi­de kau­du

ELO VÕRK, Te­lia Ees­ti toe­tus­te­ge­vus­te juht Eel­mi­sel aas­tal viis Te­lia koos­töös las­te­kait­se lii­du ning ha­ri­dus- ja noor­tea­me­ti­ga lä­bi las­te nõuand­va pa­nee­li uu­rin­gu mõist­maks, mil moel...

Tuleo­hu­tus al­gab meist en­dist

LII­NA VAL­NER, Põh­ja pääs­te­kes­ku­se ko­mmu­ni­kat­sioo­ni­juht Kül­ma­de il­ma­de saa­bu­des al­gab taas pe­riood, mil pääst­jad saa­vad pal­ju väl­ja­kut­seid, mis seo­tud hoo­ne­tu­le­kah­ju­de­ga. Sel­li­seid õn­ne­tu­si on äär­mi­selt liht­ne ära...

Kui­das toe­ta­da en­da vaim­set ter­vist

KRIS­TA TOM­SON, Vil­jan­di Haig­la psüh­hiaat­riao­sa­kon­na te­ge­vus­ju­hen­da­ja, vaim­se ter­vi­se nõus­ta­mi­se pro­jek­ti­juht Prae­gu­ses kii­res­ti muu­tu­vas ühis­kon­nas on pin­ged ja st­ress ta­va­li­sed näh­tu­sed. Veel enam või­men­dab se­da kõi­ke...

Kes hü­vi­tab oht­li­ke löö­kau­ku­de kah­jud?

Mai­ko Kal­vet Hal­vad teeo­lud ja lu­me su­la­mi­se­ga näh­ta­va­le il­mu­vad oht­li­kud löö­kau­gud on au­to­juh­ti­de­le pa­ras pea­va­lu. Vel­ge­de ja reh­vi­de va­he­tus võib maks­ma min­na sa­du eu­ro­sid. Mil­lal...

Lumi tõi rah­va lii­ku­ma

Alo Lõo­ke, SA Ees­ti Ter­vi­se­ra­jad ju­ha­ta­ja Üle mit­me aas­ta saa­bu­nud suu­sa­talv ja pii­ra­tud spor­ti­mis­või­ma­lu­sed si­se­ruu­mi­des on mee­li­ta­nud õue re­kor­di­li­selt hu­vi­li­si. Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel lii­kus 120 ter­vi­se­ra­jal...

VIIMASED UUDISED

Ida suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de ve­da­jaks va­li­ti SE­BE

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke ida suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de ve­da­ja leid­mi­seks või­tis SE­BE AS. Lii­ni­de ava­li­ku tee­nin­da­mi­se le­ping sõl­mi­tak­se 8 aas­taks. Han­ke tin­gi­mus on,...
- Reklaam -