Arvamus

Ukrai­na lap­sed Ees­ti koo­lis

0
ENN KIRS­MAN Mõt­len Uk­rai­na sõ­ja­põ­ge­ni­kest las­te pea­le, kes pea­vad sü­gi­sest alus­ta­ma koo­li­teed ees­ti­keel­ses koo­lis. Mis klas­sis nad peak­sid õpin­guid jät­ka­ma? Loo­gi­li­ne oleks, et sealt, kus...

Vaie Val­ge­jõe lii­va­kar­jää­ri kae­van­da­mis­loa­ga mit­te­nõus­tu­mi­se koh­ta

0
EMG Kar­jää­rid OÜ esi­tas ad­vo­kaa­di­bü­roo va­hen­du­sel vai­de Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se 10. veeb­rua­ri kor­ral­du­se koh­ta – val­la­va­lit­sus ei nõus­tu­nud kae­van­dus­loa and­mi­se­ga EMG Kar­jää­rid OÜ-le, et kae­van­da­da...

Raa­ma­tu­ko­gu­de aas­ta 2022

0
ÕN­NE PAIM­RE, Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ju­ha­ta­ja Raa­ma­tu­ko­gu­de tee­ma-aas­ta kut­sus el­lu kul­tuu­ri­mi­nis­tee­rium, se­da veab koos­töös 870 raa­ma­tu­ko­gu­ga Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu. Ees­ti kul­tuu­ri­vald­kon­na aas­ta­te pea­tee­ma­sid on lä­bi aja pü­hen­da­tud raa­ma­tu­te­le,...

Kui­das mus­tal ree­del tar­galt šo­pa­ta

0
BREN­DA PAR­BUS, Swed­ban­ki noor­te seg­men­di juht  Maail­ma kõi­ge po­pu­laar­sem os­tu­päev Must Ree­de lan­geb sel aas­tal 26. no­vemb­ri­le. Te­gu on USAst al­gu­se saa­nud os­tu­pü­ha­ga, mil nii...

Rah­va­loen­dus al­gab rah­vas­ti­ku­re­gist­rist, vaa­da­ke oma and­med üle!

0
LII­NA OSI­LA, rah­va­loen­du­se pro­jek­ti­juht Käe­so­le­va aas­ta lõ­pus toi­mub Ees­tis rah­va ja elu­ruu­mi­de loen­dus. Küm­me aas­tat ta­ga­si tu­li loen­da­ja ko­ju ning ühi­selt mär­gi­ti muu­hul­gas üles nii pe­re­liik­me­te...

VIIMASED UUDISED

Ilmus infoleht Aegviidu Aeg

0
Aegviidu rahvamaja andis välja infolehe Aegviidu Aeg. Rahvamaja juhataja Angela Mäger selgitas, et rahvamajas käinud inimesed küsisid pidevalt, kuidas saada infot Aegviidus toimuva kohta:...
- Reklaam -