Arvamus

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

E-õp­pe va­lud ja või­ma­lu­sed

Kai­do Krein­taal, Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Pi­da­si­me eel­mi­sel ree­del õpe­ta­ja­te­ga esi­me­se vi­deo­koo­so­le­ku. Kui kee­gi oleks veel kuu ae­ga ta­ga­si öel­nud, et se­da os­kan või va­jan, olek­sin...

Noor­te te­ge­mis­test prae­gu­se erio­lu­kor­ra ajal

KAI­SA KA­JO, noor­soo­po­lit­sei­nik Seo­ses keh­ti­va erio­lu­kor­ra­ga on li­saks koo­li­de sul­ge­mi­se­le kee­la­tud ka kõik ava­li­kud ko­gu­ne­mi­sed, spor­di- ja lii­ku­mi­sü­ri­tu­sed, võist­lu­sed, ühi­sed spor­dit­ree­nin­gud ja iga­su­gu­ne hu­vi­te­ge­vus, mis eel­dab...

Kriis tõi mu­ga­vust­soo­nist väl­ja uu­te töö- ja õp­pe­mee­to­di­te­ni

In­geld­rin Aug, Ani­ja val­la aren­dus­juht Pea­le sel­le, et ole­me ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud erio­lu­kor­ras ära õp­pi­nud tõ­hu­sa kä­te­pe­su teh­ni­ka, ole­me oo­ta­ma­tult õp­pi­nud ära te­ge­ma dis­tant­silt oma iga­päe­va­seid toi­me­tu­si,...

Omas­te­hool­du­se prob­lee­mid va­ja­vad kii­ret ja inim­lik­ku la­hen­da­mist

Hel­men Kütt, rii­gi­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­ni asee­si­mees (SDE) Ees­ti ini­me­sed ela­vad kauem, meil suu­re­neb ea­ka­te ja eri­va­ja­dus­te­ga hool­dust va­ja­va­te ini­mes­te arv. 2019. aas­tal oli 65aas­tas­te ja va­ne­ma­te osa­kaal...

Kui­das ma le­pin­gu­lõk­su sat­tu­sin?

KRIS­TI­NA TAM­MA­RU, EL tar­bi­ja nõus­ta­mis­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Tel­li­mus- ehk le­pin­gu­lõks võib näi­da kui ta­va­li­ne rek­laam. Te­ge­li­kult on te­gu in­ter­ne­tis, eri­ti sot­siaal­mee­dias le­vi­va­te pak­ku­mis­te­ga, kus ta­su­ta proo­vi­pe­rioo­di­le või...

VIIMASED UUDISED

Kuu­sa­lu val­las on uus või­mu­liit

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu asee­si­me­he VÄR­NER LOOTS­MAN­NI saa­de­tud al­ter­na­tiiv­se­le vo­li­ko­gu­kut­se­le on küm­nen­da­na al­la kir­ju­ta­nud SU­LEV VALD­MAA EK­REst. Kuu­sa­lu val­las 2018. aas­ta det­semb­ri lõ­pus või­mu­le tul­nud küm­ne­liik­me­lis­se koa­lit­sioo­ni...
- Reklaam -