Monthly Archives: september 2017

JAAN ORUAAS Ani­ja val­last või­tis gol­fi paa­ris­män­gu­sar­ja

Ani­ja val­la gol­fi­män­gi­ja Jaan Oruaas või­tis koos tal­lin­la­se An­nes Sil­la­ga Jõe­läht­me gol­fi­kes­ku­ses toi­mu­nud sar­ja „Võr­gu­va­ra ja sõb­rad by For­ti­net 2017“. Ke­va­del ala­nud võist­lus­sa­ri koos­nes...

Algab Har­ju­maa, Ko­hi­la ja Rap­la ela­ni­ke lii­ku­mis­vii­si­de uu­ring

Maan­teea­met 20. sep­temb­rist ku­ni 1. no­vemb­ri­ni viib AS Kan­tar Emor maan­teea­me­ti tel­li­mu­sel lä­bi kü­sit­lu­suu­rin­gu Har­ju­maa, Ko­hi­la ja Rap­la ela­ni­ke iga­päe­vas­te lii­ku­mis­te ja lii­ku­mis­vii­si­de ee­lis­tus­te koh­ta. Uu­rin­gu...

Koo­li­de­va­he­li­sed võist­lu­sed staa­dio­ni­tea­te­jook­su­des

14. sep­temb­ril toi­mu­sid Ko­se staa­dio­nil Har­ju­maa koo­li­de­va­he­li­sed võist­lu­sed staa­dio­ni­tea­te­jook­su­des. Võist­kon­di­kult saa­vu­tas Kuu­sa­lu kool kesk­koo­li­de-güm­naa­siu­mi­de ning Raa­si­ku kool põ­hi­koo­li­de ar­ves­tu­ses 2. ko­ha. Ku­ni 5. klas­si 10x55...

Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­ri­te män­gud Ees­ti lii­ga­des

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs män­gis Raa­si­ku FC Jo­ker pü­ha­päe­val, 24. sep­temb­ril Pai­des seal­se Lin­na­mees­kond U21 võist­kon­na­ga 1:1 vii­ki. Esi­me­sel poo­la­jal vä­ra­vaid ei sün­di­nud, tei­sel...

HC Keh­ra ja Aru­kü­la/Au­den­tes jät­ka­vad võist­le­mist Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kä­si­pal­lis pää­se­sid nii HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp & Pa­per kui ka Aru­kü­la/Au­den­tes vee­rand­fi­naa­li. Aru­kü­la/Au­den­tes män­gis kol­ma­päe­val, 20. sep­temb­ril Aru­kü­las HC Tal­linn 2 võist­kon­na­ga vii­ki...

Val­la­va­nem – kas kon­kur­si­ga või era­kon­na ta­ga­toa kau­du?

RAI­VO UUK­KI­VI, Raa­si­ku val­la­va­nem Nii­su­gu­ne kü­si­mus te­kib va­li­mis­te ajal sa­ge­li, ker­kis ka 20. sep­temb­ri Sõ­nu­mi­too­jas. Li­saks esi­ta­ti väi­de, et val­la­va­ne­ma kan­di­daat on nii olu­li­ne, et peab...

Kuu­sa­lu vald Fa­ce­boo­kis – ka positiivselt

Raul Val­gis­te, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Olen nõus sel­le­ga, et Fa­ce­book (FB) on sot­siaal­mee­dias üks olu­lis­test suht­lus­ka­na­li­test. Kas Kuu­sa­lu vald on FBs ol­nud pii­sa­valt näh­tav? Val­lal on...

Kuu­sa­lu vald Fa­ce­boo­kis

Ras­mus Me­ri­voo, Fa­ce­boo­ki gru­pi „Are­nev Kuu­sa­lu vald” asu­ta­ja Mis on Fa­ce­book? Ka­su­ta­jad tea­vad, teis­te­le väi­ke sel­gi­tus. See on maail­ma po­pu­laar­seim suht­lus­võr­gus­tik in­ter­ne­tis, mil­lel on het­ke­sei­su­ga üle...

Lahe­maa ran­na­kü­la­des val­mi­nud loo­ming oli näi­tu­sel Bal­ti jaa­mas

Öko­mäs­su fes­ti­va­li osa­le­jad said vaa­da­ta Vii­nis­tu rah­vus­va­he­li­se kuns­tip­ro­jek­ti Ge­nius­Lo­ci käi­gus val­mi­nud töid. Bal­ti jaa­ma hil­ju­ti re­no­vee­ri­tud oo­te­saal muu­tus möö­du­nud nä­da­la lõ­pus fes­ti­va­li­alaks ning kuns­ti­saa­liks. Sa­mal...

Keh­ra tä­na­vust kau­ni­mat ko­duae­da ku­jun­da­vad kolm õde

„Meie de­viis on: liht­su­ses pei­tub ilu ja võ­lu,“ üt­leb MAI VERK, üks kol­mest õest, kel­le ko­duaed hin­na­ti Ani­ja val­la hea­kor­ra­kon­kur­sil sel aas­tal üheks pa­ri­maks. Ani­ja...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -