Kolmapäev, 27. märts 2019
Autorid Posts by Sõnumitooja

Sõnumitooja

11633 POSTS 0 ARVAMUSED

  0

  Kiiu Kii­ge­põnni las­teaed kor­ral­das ema­kee­le­päe­val, 14. märt­sil 5. kor­da Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de Luu­let­ral­li – luu­le­tus­te esi­ta­mi­se võist­lu­se. Osa­le­jaid oli 23. Žü­riis­se kuu­lu­sid Ju­ta Kop­pel, An­ne­li Rumm, Ere Ui­bo, Annika Blum, Liivi Jahilo. Ja­ga­ti pea­ree­miaid ja erip­ree­miaid: 3-4aas­tas­test sai peap­ree­mia Liis­beth Kuusk­mann Kuu­sa­lu las­teaiast, 4-5aas­tas­test eri­pree­mia Han­na Velst­röm Kol­ga las­teaiast ja peap­ree­mia Mar­ta Kar­na Kiiu las­teaiast, 5-6aas­tas­test eri­pree­mia Vik­to­ria Tipp Kol­ga las­teaiast ja peap­ree­mia Va­nes­sa Peen­sa­lu Kiiu las­teaiast ning 6-7aas­tas­test erip­ree­mia Jo­han Uus­ta­lu, Adee­le Braun ja Mar­liis Ko­se­mets Kol­ga las­teaiast ja peap­ree­mia Brit­tel Dor­bek Kiiu las­te­aiast.

  0
  EN­NO UI­BO, MTÜ Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühing esi­mees

  EN­NO UI­BO,
  MTÜ Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühing esi­mees

  Är­ka­sin ja toas olid võõ­rad. Vä­ri­se­va­te kä­te­ga ema pa­ni pet­roo­leu­mi­lam­bi­le klaa­si pea­le. Tu­ba läks val­ge­maks. Isa sei­sis sel­ja­ga vas­tu ah­ju­müü­ri. Püs­si­ga mees to­gis te­da.

  Pea­gi hak­ka­si­me sõit­ma, õhus oli ke­va­det. Mi­na, pi­si­ke poiss, olin su­ru­tud au­to­kas­tis pam­pu­de va­he­le. Li­saks meie pe­re­le oli muud rah­vast, kõik vaik­sed. Isa oli tõ­si­ne, ema püh­kis pi­sa­raid. Vend ja õde ei vi­sa­nud nal­ja. Sõit­sin esi­mest kor­da au­to­kas­tis, see oli ju vah­va! Tol het­kel ma ei mõist­nud, miks kee­gi ei rõõ­mus­ta­nud.

  See oli 25. märts 1949. aas­tal, kui Ees­tist vii­di kau­ges­se Si­be­ris­se üle 20 000 ini­me­se – sü­le­las­test va­nu­ri­te­ni, kel­lest pal­jud kar­mi tee­kon­da loo­ma­va­gu­ni­tes üle ei ela­nud­ki.

  Väi­ke laps mõis­tab maail­ma tei­si­ti. Laps ei tun­ne kül­ma, kui õues pau­gub 40kraa­di­ne pa­ka­ne ja isa an­nab tal­le pea­le ka oma te­ki. Laps ei mär­ka ema sil­mi, mis mu­rest ai­na roh­kem loh­ku va­ju­vad, või kä­si, mis ras­kest tööst soo­ne­li­se­maks muu­tu­vad, oma ema on ik­ka ilus ja ar­mas. Laps ei tun­ne näl­ga, kui va­nem õde või vend mur­rab tal­le oma lei­va­tü­kist li­sa. Lap­se­ni ei jõua kõik alan­du­sed, vi­ha ja va­lu, mi­da elu Si­be­ris kaa­sa tõi.

  Lap­sei­ga ai­tas sääs­ta hul­le­mast ja an­dis või­ma­lu­se mär­ga­ta ilu­sat. Kui täis­kas­va­nud olid tööl, aja­sid lap­sed ba­rak­ki­de va­hel omi as­ju. Mä­le­tan, et ba­ra­ki ees päe­va­lil­le­de all lau­lis noor ema last une­le. Ta kau­gu­ses­se vaa­ta­vad sil­mad olid täis loo­tust, et ta laps saab õn­ne­li­kuks. See oli hetk, kui suu lau­lis ja sü­da mu­ret­ses.

  Õn­ne­li­kud olid need, kel õn­nes­tus ko­dust kaa­sa võt­ta pill. Laul­si­me ko­du­mai­seid lau­le, mõt­le­si­me vii­si­de­le uu­si sõ­nu, muu­si­ka oli me hin­ge­hoid­ja.

  Me õed ja emad, kel kaa­sas õmb­lus­tar­bed, püüd­sid kõi­ge kius­te õm­mel­da ja tik­ki­da, kut­su­si­me neid ilu­te­gi­ja­teks.

  Me pe­rel läks häs­ti, pää­se­si­me ko­ju. Pal­jud ei pi­da­nud ras­ke­le sun­ni­töö­le vas­tu ja jäid Si­be­ri mul­da. Oli neid­ki, kel pol­nud ku­hu­gi ta­ga­si tul­la – ko­dud olid hä­vi­ta­tud või elas seal kee­gi tei­ne, ko­du­loo­mad ta­pe­tud, põl­lud söö­tis. Ei jää­nud ka ter­vis täies­ti puu­tu­ma­ta, pal­jud hä­dad aval­du­sid al­les küm­neid aas­taid hil­jem.

  Miks meid ko­dust vii­di, ei mõist­nud me too­na, vist ei mõis­ta pä­ris lõ­pu­ni nüüd­ki. Ome­ti po­le ena­mik meist ki­bes­tu­nud, kä­si ru­si­kas ja kät­te­mak­su­hi­mus. Tun­ne­me rõõ­mu va­ba rii­gi üle, ela­me kaa­sa las­te ja lap­se­las­te saa­vu­tus­te­le. Ole­me õn­ne­li­kud, kui saa­me kok­ku saa­tu­se­kaas­las­te­ga.

  Tä­na­vu möö­dub märt­si­küü­di­ta­mi­sest 70 aas­tat. Ilm­selt tea­me kõik ke­da­gi, kes tol päe­val ära vii­di. Võt­ke ae­ga, et kuu­la­ta nen­de lu­gu­sid, lu­ge­ge, mis ju­ba kir­ja pan­dud. Miks mit­te pak­ku­da mõ­ne­le küü­di­ta­mi­se üle ela­nu­le, et pa­ne­te ta loo kir­ja. Lu­gu on ala­ti väärt roh­kem kui mä­les­tus­ki­vi. Need lood po­le sel­leks, et kur­ta, kui ras­ke meil oli, vaid õpe­tu­seks. See on osa me rah­va ku­ju­ne­mis­loost. Se­da tead­ma­ta, mi­ne­vi­kust hoo­li­ma­ta, ei saa luua hoo­li­vat ja edu­kat rii­ki.

  Teeb rõõ­mu, kui jä­rel­tu­le­vad põl­ved tun­ne­vad hu­vi. Käiak­se uu­dis­ta­mas, ku­hu meid Si­be­ris vii­di, kor­ras­ta­tak­se eest­las­te kal­mis­tuid, an­tak­se si­be­ri-eest­las­te­le tea­da, kui­das ko­du­maal lä­heb. Pal­ju elab vaid mä­lus. Söe­kae­van­du­si enam kaar­dilt ei leia. Kui aja­da jäl­gi ida­naab­ri abil, on ol­nud vas­tus, et po­le ku­na­gi ol­nud sel­li­se ni­me­ga koh­ta. Kus kord olid ba­ra­kid, on nüüd kõr­ge võ­sa.

  Ole­me tä­nu­li­kud kuns­ti­rüh­mi­tu­se­le SLED, kes on tei­nud uu­ri­mis­rei­se ku­na­gis­tes­se küü­di­kü­la­des­se – 24. märt­sil ava­tak­se Keh­ra jaa­ma­hoo­nes nen­de näi­tus. Min­ge vaa­ta­ma! Või leid­ke mõ­ni muu mä­les­tus­ü­ri­tus ja kuu­la­ke lu­gu­sid!

   0

   Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu va­bas­tas val­la­va­nem And­re Se­pa et­te­pa­ne­kul val­la­va­lit­su­se liik­me Ja­ko Rei­nas­te ja ni­me­tas te­ma ase­me val­la­va­lit­su­se liik­meks Ants Ki­vi­mäe. Val­la­va­nem üt­les, et Ja­ko Rei­nas­te esi­tas aas­ta al­gu­ses aval­du­se, et ei soo­vi enam val­la­va­lit­su­se töös osa­le­da. Ku­na ta oli val­la­va­lit­sus­se kaa­sa­tud va­li­mis­lii­du Ko­du­ko­ha Eest liik­me­na, pak­kus va­li­mis­liit val­la­va­lit­su­se uueks liik­meks vo­li­ko­gu liik­me Ants Ki­vi­mäe. Te­ma ase­mel tu­leb val­la­vo­li­kok­ku asen­dus­lii­ge Olev Räh­ni.

    0

    Maa-amet ot­sus­tas an­da Ani­ja val­la mu­nit­si­paal­o­man­dis­se Keh­ras asu­vad Põh­ja tä­nav 1 ja Põh­ja tä­nav 1b maaük­su­sed. Esi­me­se suu­rus on 5474, tei­se 15 267 ruut­meet­rit, üks on ela­mu-, tei­ne üld­ka­su­ta­tav maa. Ani­ja val­la­va­lit­sus taot­les neid val­la­le ela­mua­ren­du­seks. No­vemb­ris 2017 keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu jär­gi on ka­vas Põh­ja tä­nav 1 maaük­su­se­le ehi­ta­da viis kor­ter­ma­ja ja ne­li ri­dae­la­mut, Põh­ja tä­nav 1b jääb par­gi- ja vir­ges­tu­sa­laks.

     0

     14. märtsil teatati, et Raasiku alevikus Paju tänaval lõi tuttav mees 46aastast meest ning tekitas talle vigastusi.
     17. märtsil kell 20.35 teatati liiklusõnnetusest Kehra linnas Keskuse tn 5 juures, kus 29aastane mees sõitis sõiduautoga Volkswagen Passat Variant otsa paremal teeservas kõndinud alkoholijoobes 40aastasele mehele. Jalakäija toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

     POLITSEI- ja PIIRIVALVEAMET
     PÄÄSTEAMET

     0

     AI­VAR KA­RI,
     Keh­ra ko­man­do pea­lik

     Al­gus Sõ­nu­mi­too­jas nr 5.

     2015. aas­ta oli ko­man­do­le kurb. Pä­rast ras­ket hai­gust lah­kus meie seast mees­kon­na­va­nem Hel­dur Ta­pu (1.07.1967-25.08.2015). Hel­dur tu­li ko­man­dos­se töö­le 1995. aas­tal, sa­mal aas­tal läks end täien­da­ma Väi­ke-Maar­ja pääs­te­koo­li. Pä­rast lõ­pe­ta­mist asus töö­le mees­kon­na­va­ne­ma­na ja töö­tas ar­mas­ta­tud eria­lal ku­ni sur­ma­ni. 2015. aas­ta jäi vii­ma­seks ka val­ve­koer Rut­si­le.

     2015. aas­ta al­gu­ses toi­mus Tal­linn-Nar­va maan­tee 22. ki­lo­meet­ril kee­ru­lis­te il­mas­ti­kuo­lu­de kaa­sa­bil suur ava­rii, mil­le tõt­tu tek­kis Nar­va suu­nal üle kol­me ki­lo­meet­ri pik­ku­ne um­mik. Va­ra­hom­mi­kul juh­tu­nud õn­ne­tu­ses osa­le­sid 13 sõi­du­kit, neist ne­li veo­kit ja ühek­sa sõi­duau­tot. Kolm kan­na­ta­nut vii­di haig­las­se.

     2016. aas­tal sai Keh­ra ko­man­do uue ma­si­na, paak-kon­tei­ne­rau­to MAN. Au­tol on mul­ti­lift-süs­teem, mil­le­ga saab raa­mi pea­le tõm­ma­ta eri­ne­vaid kon­tei­ne­reid, muu­tes teh­ni­ka mul­ti­funkt­sio­naal­seks. Ta­va­li­selt on peal vee­paak. Ku­na ko­man­dos on roo­mi­kau­to Band­wagn, saa­me va­ja­du­sel vee­paa­gi ase­mel näi­teks met­sa­tu­le­kah­ju­le viia roo­mi­kau­to. 2017. aas­tal soe­tas pääs­tea­met 46 uut pääs­teau­tot ja neist üks an­ti Keh­ras­se. Meid küm­me aas­tat tee­ni­nud Sca­nia and­si­me Must­la ko­man­do­le.

     2016. aas­tal osa­le­si­me esi­mest kor­da Põh­ja pääs­te­kes­ku­se kut­se­meis­ter­lik­ku­se võist­lu­sel. Ku­na saa­vu­ta­si­me tei­se ko­ha, sai­me pääs­me Eliit­ko­man­do võist­lu­se­le. Osa­le­sid Ees­ti 16 ko­man­dot, igast pääs­te­kes­ku­sest ne­li pa­ri­mat. Ka­he päe­va jook­sul võis­tel­di nel­jal alal: tu­le­kah­ju kus­tu­ta­mi­ses, liik­lus­a­va­rii la­hen­da­mi­ses, kom­bi­nee­ri­tud har­ju­tu­ses ja ope­ra­tiiv­sõi­du­ki vi­gur­sõi­dus. Keh­ra ko­man­do saa­vu­tas de­büü­dil 3. ko­ha.

     Ku­na ko­man­dos oli võist­lus­te vas­tu hu­vi suur, saat­si­me 2017. aas­tal võist­le­ma kaks mees­kon­da. Ko­man­do­si­se­ne kon­ku­rents oli hea mo­ti­vaa­tor, Põh­ja pääs­te­kes­ku­se mõõ­du­võt­mi­sel saa­vu­ta­si­me 1. ja 2. ko­ha. See tä­hen­das, et Eliit­ko­man­do võist­lu­se­le pää­se­nud Põh­ja re­gioo­ni nel­jast mees­kon­nast olid kaks Keh­rast. Ka üle-ees­ti­li­sel võist­lu­sel läks meil häs­ti – esi­me­ne mees­kond või­tis ihal­da­tud Eliit­ko­man­do tiit­li, tei­ne võist­kond jäi na­pilt poo­diu­mi­ko­hast il­ma, nel­jan­daks. 2018. aas­tal saa­vu­ta­si­me Põh­ja pääs­te­kes­ku­se võist­lu­sel 1. ning 3. ko­ha, Eliit­ko­man­dol 2. ja 8. ko­ha.

     2018. aas­ta 16 ap­ril­li öö­sel sai häi­re­kes­kus tea­te tu­le­kah­just Keh­ras. Pe­re­rah­va ära­tas unest suit­suan­dur. Kaks noo­ri­mat lii­get tõi ma­jast väl­ja vap­per pe­rei­sa ja kui pääst­jad olid re­de­li abi­ga too­nud al­la ka tei­se­le kor­ru­se­le suit­su­lõk­su jää­nud kaks ini­mest, võis kind­lalt öel­da, et suit­suan­dur pääs­tis viis ini­me­lu.

     Ku­na oli­me hõi­va­tud teis­te tu­le­kah­ju­de­ga, jõu­dis Keh­ra ko­man­do möö­du­nud aas­ta põua­sel su­vel toi­mu­nud Vi­ki­pa­lu met­sa­põ­len­gu­le tei­sel päe­val. Sel­leks ajaks põ­les li­gi 30 hek­ta­rit. Tu­le­luu­ret te­hes avas­ta­si­me tu­le­kol­de, mis ko­gus jõu­du. Püüd­si­me tuld hoi­da raies­mi­ku kes­kel, et see ei pää­seks eda­si suur­de met­sa. Pa­ra­ku oli ilm vä­ga tuu­li­ne ja ik­ka­gi lei­dis ük­sik sä­de tee puu­lat­va. Suu­re tuu­le­ga lii­kus lad­va­tu­li eda­si nii kii­res­ti, et tu­le lii­ku­mist sai suu­re pra­gi­na ja pääst­ja­te van­de­sõ­na­de saa­tel kõi­gest imet­le­da”, maa­pin­nalt kus­tu­ta­mi­ne oli loo­tu­se­tu et­te­võt­mi­ne. Üks või­ma­lus pan­na lad­va­tu­le­le piir oli tu­le pea­ta­mi­ne met­sa­tee­del ja -sih­ti­del, kus puu­lat­va­de va­hel on laiem va­he. Se­da pääst­jad üri­ta­sid­ki, pa­ra­ku lii­kus tu­li kii­re­mi­ni, kui voo­li­ku­lii­ne ma­ha jooks­vad pääst­jad ja nii tu­li üri­ta­da tu­le „kot­ti püüd­mist“ veel­gi suu­re­ma rin­gi­ga. Al­les öö­tun­di­del sai põ­len­gua­la­le vii­maks voo­li­ku­te­ga ring üm­ber ja kah­ju­tu­le ede­ne­mi­se­le piir. Järg­ne­va­tel päe­va­del hoi­ti tu­le le­vi­kut kin­ni – ta­sa­pi­si lii­gu­ti põ­len­gua­la pe­ri­meet­ri sis­se, et kus­tu­ta­da hõõ­gu­vaid tu­le­kol­deid. Sel­leks ajaks põ­les ju­ba li­gi 200 hek­ta­rit met­sa. Ko­ha­le too­di pal­ju eri­teh­ni­kat, Keh­rast põ­hiau­to kõr­val ka paak- ja roo­mi­kau­to. Pä­rast kah­te met­sa­nä­da­lat näi­tas roo­mi­kau­to odo­mee­ter üle 400 ki­lo­meet­ri.

     Sü­gi­sel as­fal­tee­ri­ti ko­man­doe­si­ne plats, mi­da oli­me oo­da­nud 21 aas­tat, ko­man­dos­se pai­gal­da­ti ka kesk­küt­te­to­rud ja -ra­diaa­to­rid ning või­si­me päe­vi­näi­nud bul­ler­ja­ni „pen­sio­ni­le saa­ta“.

     Keh­ra ko­man­dost on au­ta­sus­ta­tud järg­mi­si pääst­jad: Han­nes Kuk­ke – Elu­pääst­ja III klas­si me­dal ja Pääs­te­tee­nis­tu­se me­dal, Mar­gus Huul, Priit Pik­ker, Mark Rei­si ja Mar­ko Tam­bur – Elu­pääst­ja III klas­si me­dal, Mar­ko Mer­zin – Pääs­te­tee­nis­tu­se me­dal, Ai­var Ka­ri – Pääs­te­tee­nis­tu­se Hõ­be­rist ja Pääs­te­tee­nis­tu­se me­dal.

     0

     AG­NES VAL­GIS­TE

     Ees­ti ra­tas­too­li­kur­lin­gu võist­kond, mil­le koos­sei­sus män­gib ka Pä­ris­pea mees Ain Vil­lau, saa­vu­tas Šo­ti­maal Stir­lin­gis toi­mu­nud maail­ma­meist­ri­võist­lus­te ül­dar­ves­tu­ses 8. ko­ha ning kind­lus­tas pää­su ka järg­mi­se aas­ta MMi­le  Šveit­sis Wet­zi­ko­nis. 

     Tä­na­vus­tel maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel pee­tud 11 koh­tu­mi­sest võit­sid Ees­ti sport­la­sed 5 ja kao­ta­sid 6.  

     Ra­tas­too­li­kur­lin­gu maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel osa­le­sid maail­ma 12 pa­re­mat võist­kon­da, esin­da­tud olid Ka­na­da, Amee­ri­ka Ühend­rii­gid, Hii­na, Sak­sa­maa, Ko­rea, Nor­ra, Ve­ne­maa, Šo­ti­maa, Slo­vak­kia, Šveit­s, Lä­ti ja Ees­ti. Maail­ma­meist­riks tu­li Hii­na võist­kond, kes alis­tas fi­naal­män­gus Šo­ti­maa. Pronks­me­da­li said Ko­rea sport­la­sed.

     0

     Harju maakonna kooliteatrite festivalilt tuli Ida-Harjusse Grand Prix ja mitu näitlejapreemiat. Žürii kiitis, et tase oli kõrge, festivalil sai näha palju väga häid tükke. Kooliõpilased mängivad hästi, mõnigi neist on laval otsekui professionaalne näitleja. Ka lavastajad tunnustavad noori – andekatega on hea töötada.

     Kuusalu Petsikate tantsutruppide juhendaja kiidab sama – tänapäeva lapsed on ka tantsu osas andekamad, kui oldi varem, kodudes tantsitakse muusika järgi, ollakse julgemad.

     Palju õnne juhendajatele ja tublidele noortele! Edu ja uusi ideid!

      0

      Tu­le­val ree­del, 29. märt­sil on Kuu­sa­lu val­la koo­li­de õpi­la­sed ko­duõp­pe­päe­val, pe­da­goo­gid ko­gu­ne­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­li ha­ri­dus­kon­ve­rent­si­le. Val­la ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni sõ­nul oo­da­tak­se osa­le­ma ka kõi­ki tei­si hu­vi­li­si, mit­te ai­nult õpe­ta­jaid: „Sü­gi­sel kor­ral­da­tud kä­ra­jad oli idee­kor­je ha­ri­du­se aren­gu­ka­va jaoks, kon­ve­rent­sil soo­vi­me suu­ren­da­da val­la ha­ri­du­s­asu­tus­te oma­va­he­list koos­tööd ja tut­vus­ta­da pa­re­maid prak­ti­kaid. Meie val­la ha­ri­du­se­lus toi­mub pal­ju hu­vi­ta­vat ja head, an­na­me õpe­ta­ja­te­le või­ma­lu­se se­da ja­ga­da.“ Päe­va esi­me­ses poo­les osa­le­tak­se 4 töö­rüh­mas, mis toi­mu­vad pa­ral­leel­se­te ses­sioo­ni­de­na, iga osa­le­ja saab re­gist­ree­ru­des va­li­da nel­ja tee­ma va­hel. Kok­ku on tee­ma­sid 16, näi­teks ter­vi­se­eden­dus ja õue­sõ­pe, pro­jek­ti­tööd, ühi­sü­ri­tu­sed lap­se­va­ne­ma­te­ga, muu­si­ka­li­se hu­vi­ha­ri­du­se aren­gud, ohud ja või­ma­lu­sed, koo­li­val­mi­du­se hin­da­mi­ne män­gu­li­ses vor­mis, Ki­Va va­ja­lik­kus, isi­ku­pä­ras­ta­tud õpe ja pal­ju muud, esin­da­tud on val­la kõik koo­lid ja las­teaiad. Kon­ve­rent­si tei­ses poo­lest te­hak­se vi­deo­sal­ves­tus, siis on kü­la­li­se­si­ne­ja­te et­te­kan­ded. Päe­va lõ­pus tut­vus­tab Ri­vo Noor­kõiv kok­ku­võ­tet Kuu­sa­lu val­la koh­ta teh­tud uu­rin­gust rah­vas­ti­ku aren­gust ja või­ma­li­kust tu­le­vi­kust.

       0

       Pü­ha­päe­val va­li­ti väl­ja Ees­ti suu­ri­ma ärii­dee­de kon­kur­si Aju­jaht küm­me pa­re­mat ärii­deed, mis pää­se­sid kon­kur­si järg­mi­ses­se voo­ru. Küm­ne edu­ka seas on ka „pa­rim en­ne“ ehk toi­duai­ne­te kva­li­tee­diin­di­kaa­tor Ti­mey, mil­le üks loo­ja on Raa­si­ku val­la noor­mees, teh­ni­kaü­li­koo­li tu­deng Mar­tin Möl­lits. Aju­ja­hi te­le­saa­de on TV3 eet­ris ala­tes 4. ap­ril­list nel­ja­päe­va õh­tu­ti. Tä­na­vu­se hooa­ja võit­ja sel­gub 23. mail toi­mu­vas ot­se­saa­tes.