Monthly Archives: märts 2019

Sõnumitoojas 27. märtsil

Volikogu valis Anija uueks vallavanemaks RIIVO NOORE ja volikogu esimeheks TOOMAS TÕNISE; Intervjuu RIIVO NOOREGA; Anija vallas on ühine kultuuriportaal; Tulevikusuunad Anija valla jäätmemajanduses; Balti Spoon ostis...

Lau­lu­peotu­li lä­bib Ida-Har­ju­maal ka­he päe­va jook­sul 115 ki­lo­meet­rit

Paar nä­da­lat ta­ga­si sõit­sid Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du kul­tuu­ri­nõu­nik Ruth Jü­ri­sa­lu ning lau­lu­peo­tu­le Har­ju­maa ko­lon­ni juht Jaan Oruaas koos mars­ruu­ti nu­ti­sead­me­ga sal­ves­ta­nud As­ko Be­ren­si­ga lä­bi...

Koostamisel raa­mat Joa­ves­kist

En­da kü­la raa­ma­tu kir­ju­ta­mi­se plaan tek­kis aas­ta ta­ga­si Joa­ves­ki alg­koo­lis käi­nu­te kok­ku­tu­le­kul. Ku­na­gi­se õpe­ta­ja Ada Mih­hai­lo­va tüt­rel oli kaa­sas Joa­ves­kil töö­ta­nud alg­koo­li kroo­ni­ka, ku­hu...

Keh­ra pea­le­laa­di­mis­jaa­mast vii­di Si­be­ris­se 918 ini­mest

Kuns­ti­rüh­mi­tus SLED avas Keh­ra raud­tee­jaam-muu­seu­mis märt­si­küü­di­ta­mi­se­le pü­hen­da­tud näi­tu­se „Ka­du­nud kü­la­de ot­sin­gul“. „Ema üt­les ik­ka, et meie­ga koos Si­be­ris ol­nud ini­me­sed on na­gu su­gu­la­sed. Ja tä­na­päe­va­ni...

18. ja 19. mail „Ela­mu­sed pea­lin­nast pii­ri­lin­na­ni“

Kuue Lea­der-te­ge­vus­gru­pi koos­töö­na käi­ma pan­dud pro­jek­ti „Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ raa­mes tu­leb 18. ja 19. mail ühi­sü­ri­tus „Ela­mu­sed pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ – rah­vast kut­su­tak­se kü­las­ta­ma ida­pool­se ran­ni­ku­ala...

Ani­ja val­las al­ga­vad hea­kor­ra­ree­ded

MTÜ Pu­has Ring, kes uu­ris Ani­ja val­las kor­ral­da­tud kü­sit­lu­se­ga, mi­da ar­va­tak­se jäät­me­ma­jan­du­sest ja prü­gi sor­tee­ri­mi­sest, kut­sub koos­töös Ani­ja val­la­va­lit­su­se­ga ela­nik­ke üles pi­da­ma hea­kor­ra­ree­deid. Esi­me­ne...

Sel­gu­sid uju­mis­võist­lu­se Kuu­sa­lu Ke­vad 2019 pa­ri­mad

Lau­päe­val, 23.märt­sil Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­las toi­mu­nud las­te uju­mis­võist­lu­sel Kuu­sa­lu Ke­vad 2019 osa­le­sid 73 last, võis­tel­di kol­mel alal: va­ba-, se­li­li- ja rin­nu­li­uju­mi­ses. Las­teaia­lap­sed ning 1.-2....

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja taot­lus­voor

Ku­ni 2. ap­ril­li­ni on ava­tud Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja Lea­der-prog­ram­mi tä­na­vu­ne taot­lus­voor. Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mest on ja­ga­da 348 000 eu­rot, et­te­võt­lu­se meet­mes 82 093 eu­rot, ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se meet­mes...

Kuu­sa­lu valla kü­la­va­ne­ma sta­tuu­t

Mää­rus keh­tes­ta­tud ko­ha­li­ku oma­va­li­tsu­se kor­ral­du­se sea­du­se § 58 lõi­ke 3 alu­sel. § 1. Üld­sät­ted (1) Kü­la­va­nem on ühe või mit­me kü­la ela­ni­ke ühis­te hu­vi­de esin­da­ja ning...

Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu nel­jas voor

AND­RES KAAR­MANN 15. märt­sil toi­mus Kol­ga­kü­la mä­lu­män­gu nel­jas ja üht­la­si eel­vii­ma­ne voor. Võit läks võrd­selt 44 punk­ti­ga ja­ga­mi­se­le kol­me võist­kon­na va­hel. Need olid Aru­kü­la (Tar­mo...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -