Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Abi kü­si­mi­ne on suu­rim vä­gi­te­gu

Al­gas ko­da­ni­kual­ga­tu­se­na sün­di­nud kam­paa­nia #meie­aja­kan­ge­la­ne, mil­le ees­märk on an­da pe­re­vä­gi­val­la ohv­ri­te­le jõu­du ja jul­gust abi kü­si­da. Kam­paa­nia­ga soo­vi­tak­se tõs­ta ini­mes­te tead­lik­kust lä­hi­suh­te­vä­gi­val­last, et abi­va­ja­jaid...

Mis on sel­lel pil­dil va­les­ti?

Ai­no Alg­ma, Aeg­vii­du ela­nik Mõ­ned mõt­ted seo­ses juu­be­li­raa­ma­tu­ga „Aeg­vii­du kul­tuu­ri- ja ha­ri­du­se­lust 1917-2017“ . „Kõi­ki isi­kuid, kel­lel on oma­pä­ra­seid fo­to­sid, mui­nas­lei­de, mat­ka­märk­meid, hu­vi­ta­vaid tä­he­le­pa­ne­kuid ning isik­li­ke...

Üle­vaa­de kin­nis­va­ra­tu­rust Raa­si­ku val­las

AA­RE ETS Üle­vaa­de on koos­ta­tud tu­gi­ne­des kin­nis­va­ra­por­taal www.kv.ee müügipakkumistele seisuga 28. juuni 2019. Võrdluseks on kasutatud 2018 detsembris ja juunis analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Saab ka...

1. juu­list ei pea sur­ma re­gist­ree­ri­ma val­la- või lin­na­va­lit­su­ses

PIA KUU­SIK, si­se­mi­nis­tee­riu­mi kom­mu­ni­kat­sioo­ni­nõu­nik Ala­tes juu­li­kuust po­le lah­ku­nu lä­he­da­sel enam tar­vi­dust sur­ma re­gist­ree­ri­mi­seks pöör­du­da ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se pe­re­kon­na­sei­sua­met­ni­ku poo­le, sest sur­ma­tõen­di väl­jas­tab ter­vis­hoiu­tee­nu­se osu­ta­ja, näi­teks pe­rearst. Kui se­ni...

Jõu­du tar­vis, Vär­ner Loots­mann!

Mar­ti Hääl, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald Lok­sa Elu ap­ril­li­kui­ses välja­an­des süü­dis­tas Vär­ner Loots­mann Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni­li­si vo­li­nik­ke ja mind ni­me­li­selt aru­pä­ri­mis­te esi­ta­mi­ses ja koos­töö­tah­te...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list on KA­LEV LAAST

2. sep­temb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tee­de- ja ehi­tus­spet­sia­lis­ti­na Ka­lev Laast (pil­dil). Ta on pä­rit en­di­sest Kei­la, prae­gu­sest Lää­ne-Har­ju val­last. Kesk­koo­li jä­rel õp­pis Rii­gi­kait­sea­ka­dee­mia Nõm­me...
- Reklaam -