Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Jõu­du tar­vis, Vär­ner Loots­mann!

Mar­ti Hääl, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald Lok­sa Elu ap­ril­li­kui­ses välja­an­des süü­dis­tas Vär­ner Loots­mann Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu opo­sit­sioo­ni­li­si vo­li­nik­ke ja mind ni­me­li­selt aru­pä­ri­mis­te esi­ta­mi­ses ja koos­töö­tah­te...

Õppus Ke­vad­torm tu­leb taas

Jan­no Isat, Kait­se­väe peas­taa­bist Kait­se­vä­gi kor­ral­dab 29. ap­ril­list 17. mai­ni õp­pu­se Ke­vad­torm, mil­lel osa­levad roh­kem kui 9 000 võit­le­jat Ees­tist ja liit­las­rii­ki­dest. Kolm nä­da­lat kest­val õp­pu­sel kont­rol­lib kait­se­vä­gi...

Mida peaks Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ela­nik tead­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja pla­nee­ri­mi­sest

KAT­RIN KULL Hil­ju­ti esit­les kait­se­mi­nis­tee­rium Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu­le Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi eri­pla­nee­rin­gu plaa­ne. Erip­la­nee­rin­gut ei ole al­ga­ta­tud, kuid se­da loo­de­tak­se te­ha veel sel aas­tal. Kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni...

Tule­vi­ku­suu­nad Ani­ja val­la jäät­me­ma­jan­du­ses

FA­RIS­TA­MO EL­LER, KAI­TI KAR­TU­SOV MTÜst Pu­has Ring Pe­rioo­dil 26. veeb­rua­rist 12. märt­si­ni kü­sit­le­si­me ini­me­si Ani­ja val­la jäät­me­ma­jan­du­se tee­mal. Ole­me to­hu­tult tä­nu­li­kud kõi­gi­le, kes võt­sid ae­ga ja vas­ta­sid....

Uus ta­se Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses?

Möö­du­nud aas­ta det­semb­ri­kuu tõi Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses suu­na­muu­tu­se mi­ne­vik­ku ning või­mu­pi­ru­ka haa­ras en­da­le ko­ge­nud ko­ha­li­ke po­liit­ka­la­de kvar­tett koos­sei­sus Ur­mas Kirt­si ja Enn Kirs­man ning...

VIIMASED UUDISED

SAND­RA HEI­DO­VIL Pu­di­soolt il­mus ju­tu­raa­mat „Lap­sed ja na­tu­ke va­ne­mad“

Las­te­raa­ma­tu esit­lus oli lau­päe­val, 1. juu­nil Vi­ru kes­ku­se Rah­va Raa­ma­tu kaup­lu­ses. Tal­lin­na Laag­na güm­naa­siu­mi prant­su­se kee­le õpe­ta­ja, kir­ja­nik Sand­ra Hei­dov elab koos kol­me lap­se ja...
- Reklaam -