Kirjakast

Ees­ti saab droo­ni­de­ga toe­ta­da Uk­rai­na teed või­du­le

0
KA­LEV KAL­LE­METS, KUI­DO KÜLM, IL­MAR RAAG, droo­ni­kam­paa­nia al­ga­ta­jad Uk­rai­na rah­vas kan­nab iga päev kao­tu­si nii rin­del kui lin­na­des. Iga nä­dal hu­ku­vad lap­sed, sa­jad jää­vad or­bu­deks....

Looduskaitse valvab Lahemaa rahvusparki kohalike elanike palvel

0
MTÜ Hoia­me Loo­dust ja selt­sin­g Ro­he­li­ne Kuu­sa­lu La­he­maa rah­vus­park, Ees­ti esi­me­ne rah­vus­park, loo­di 1. juu­nil 1971 ja kuu­lub täies koos­sei­sus Na­tu­ra 2000 võr­gus­tik­ku, ol­les Eu­roo­pa...

Aida­ke and­meid kor­ras hoi­des ise en­nast

0
ENEL PUN­GAS, si­se­mi­nis­tee­riu­mi rah­vas­ti­ku toi­min­gu­te osa­kon­na ju­ha­ta­ja E-tee­nu­seid tu­leb ai­na juur­de, as­jaa­ja­mi­ne on üha kii­rem ja paind­li­kum. Suht­le­mi­se või­ma­lik­ku­seks ja kii­ru­se ta­ga­mi­seks on äär­mi­selt olu­li­ne...

Met­sa läk­sin ma… – aga kas ka La­he­maal?

0
JAAN VELST­RÖM Met­sa­mi­ne­kust on meil rää­gi­tud mit­mes mõt­tes. „Mi­ne met­sa oma ju­tu­ga!" üt­les Os­kar Lut­su „Ke­va­des" kös­ter Toot­si­le, an­des sel­le­ga mär­ku, et ta Toot­si jut­tu...

Lepi­tus­pärn Lee­sil võt­tis elu sis­se

0
KAR­LI LAM­BOT, Lee­si ko­gu­du­se ju­ha­tu­se esi­mees Möö­du­nud aas­ta juu­nis tõi ki­ri­kuõ­pe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas Pol­li kat­se­baa­sist pär­na, mil­le is­tu­tas ja õn­nis­tas Lee­si kal­mis­tul pea­piis­kop Ur­mas Viil­ma...

VIIMASED UUDISED

Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi juht sai sün­ni­päe­vaks val­la au­mär­gi

0
Kui Kol­ga­kü­la spor­dik­lu­bi Ra­da juht Hel­ges Mänd­mets as­tus oma 75. sün­ni­päe­va, 20. mai õh­tul rah­va­maj­ja en­da tea­da kü­la krii­si­ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku­le, võe­ti te­da vas­tu sün­ni­päe­va­lau­lu...
- Reklaam -