Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Kas Kuu­sa­lu val­la­ju­hiks soo­vi­tak­se „val­gus­ta­tud mo­nar­hi“ ?

MAR­GUS SOOM, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees 2018-2020 Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu sel­le koos­sei­su märk­sõ­nad on vä­he­ne po­lii­ti­li­ne ko­ge­mus ja ta­he te­ha koos­tööd. Võim on va­he­tu­nud liialt tih­ti. Puu­dub val­la...

Kogu­kon­na tur­va­li­sus ja val­mi­so­lek krii­si­deks pei­tub koos­töös

MAIT KRÖÖNST­RÖM, Lok­sa pääs­te­ko­man­do pea­lik, Kuu­sa­lu ja Lok­sa krii­si­ko­mis­jo­ni lii­ge Loo­dan, et ole­me pea­gi Co­vi­di krii­sist väl­ju­mas ning naas­mas ta­va­pä­ra­se elu­kor­ral­du­se juur­de. Kui­gi riik ja...

Kogu­kon­na ke­vad­ko­ris­tus Raa­si­ku val­las

RAASIKU VALLAVALITSUS Ke­va­di­ne hea­kor­ra­kuu Raa­si­ku val­las toi­mub 15. ap­ril­list kui­ni 15. mai­ni. Ke­va­di­sel hea­kor­ra­kuul kes­ken­du­me te­ge­vus­te­le, mis ai­ta­vad hoi­da loo­dust ja muu­ta meie ko­du­vald puh­ta­maks...

Kas si­nu ko­dus on ohu­tu­san­du­rid ole­mas ning töö­kor­ras?

TAI­VO LEP­PIK, Keh­ra pääs­te­ko­man­do pea­lik Co­vid-19 pan­dee­miast tin­gi­tu­na on ini­me­sed sun­ni­tud ta­hes-taht­ma­ta roh­kem ae­ga veet­ma ko­dus. Ini­me­sed pea­vad olu­li­seks, et nen­de ko­du­des on ta­ga­tud kõik...

Keva­dül­la­tu­sed Aru­kü­la las­te­le

AN­NE EEN­PA­LU Me kõik või­me te­ha ül­la­tu­si, sest kee­ru­li­stel ae­ga­del tu­leb tu­ju üle­val hoi­da. Õpi­las­tel on ras­ke ko­dus in­ter­ne­ti va­hen­du­sel koo­liü­le­san­deid te­ha, va­ne­mad on üle­koor­ma­tud...

VIIMASED UUDISED

Raa­si­ku val­la tub­lid ko­da­ni­kud, spor­di­te­gi­jad ja noo­red ees­ku­jud

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sus ko­da­ni­ku­päe­val, 26. no­vemb­ril val­la­rah­va Aru­kü­la rah­va­ma­ja, kus esi­nes an­sam­bel Nai­sed Köö­gis. See­jä­rel ja­ga­ti tä­nu­kir­ju tub­li­de­le ko­da­ni­ke­le ning kuu­lu­ta­ti väl­ja Raa­si­ku val­la...
- Reklaam -