Kirjakast

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Kui­das va­ba­ne­da oht­li­kest jäät­me­test ko­du­ma­ja­pi­da­mi­ses

KAT­RIN VE­NE, Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Oht­li­kud jäät­med või­vad tek­ki­da kõi­ki­de ta­va­pä­ras­te te­ge­vus­te käi­gus. Jäät­meid loe­tak­se oht­li­kuks siis, kui nad või­vad põh­jus­ta­da õn­ne­tu­si va­ra­ga, ter­vi­se­ga või ol­la...

100 aas­tat käim­la­kul­tuu­ri

AN­NE EEN­PA­LU, Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne Soo­vin sel­gi­ta­da, miks sai EV 100 Aru­kü­la plaat pan­dud Hel­le­ma ta­lu väl­ja­käi­mi­se kau­ni ma­ja­ke­se kül­ge. Ni­melt hoi­dis Kaa­rel Een­pa­lu isik­li­kult sil­ma...

Abi kü­si­mi­ne on suu­rim vä­gi­te­gu

Al­gas ko­da­ni­kual­ga­tu­se­na sün­di­nud kam­paa­nia #meie­aja­kan­ge­la­ne, mil­le ees­märk on an­da pe­re­vä­gi­val­la ohv­ri­te­le jõu­du ja jul­gust abi kü­si­da. Kam­paa­nia­ga soo­vi­tak­se tõs­ta ini­mes­te tead­lik­kust lä­hi­suh­te­vä­gi­val­last, et abi­va­ja­jaid...

Mis on sel­lel pil­dil va­les­ti?

Ai­no Alg­ma, Aeg­vii­du ela­nik Mõ­ned mõt­ted seo­ses juu­be­li­raa­ma­tu­ga „Aeg­vii­du kul­tuu­ri- ja ha­ri­du­se­lust 1917-2017“ . „Kõi­ki isi­kuid, kel­lel on oma­pä­ra­seid fo­to­sid, mui­nas­lei­de, mat­ka­märk­meid, hu­vi­ta­vaid tä­he­le­pa­ne­kuid ning isik­li­ke...

Üle­vaa­de kin­nis­va­ra­tu­rust Raa­si­ku val­las

AA­RE ETS Üle­vaa­de on koos­ta­tud tu­gi­ne­des kin­nis­va­ra­por­taal www.kv.ee müügipakkumistele seisuga 28. juuni 2019. Võrdluseks on kasutatud 2018 detsembris ja juunis analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Saab ka...

VIIMASED UUDISED

Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tiit­li­test tu­leb 5 Ida-Har­jus­se

Kon­kur­si võit­jaid ja no­mi­nen­te tun­nus­ta­tak­se nel­ja­päe­val, 28. no­vemb­ril Ar­vo Pär­di kes­ku­ses. Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus, Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit, Ko­du­kant Har­ju­maa ning maa­kon­nas te­gut­se­vad 5 Lea­der-te­ge­vus­grup­pi...
- Reklaam -