Monthly Archives: oktoober 2018

Sõnumitoojas 31. oktoobril

Lapsed saavad Raasiku spordihoones treenida tasuta; Raasiku vallast esitati Harju aasta tegijateks 7 kandidaati; Raasiku rahvamaja kangaring on tegutsenud 50 aastat; Aruküla Pääsulinnu...

AND­RES ÕIS on Har­ju­maa pa­rim har­ras­tus­näit­le­ja

27.-28. ok­toob­ril Aru­kü­las toi­mu­nud Har­ju­maa har­ras­tus­teat­ri­te fes­ti­va­lil osa­le­sid 8 trup­pi. Neid hin­na­nud žü­riis olid la­vas­ta­ja Ma­dis Kal­met, näit­le­ja Tii­na Mäl­berg ja Põlt­sa­maa kul­tuu­ri­kes­ku­se näi­te­juht...

Las­tet­ree­nin­gud on Raa­si­ku spor­di­hoo­nes ta­su­ta

Ku­ni 21. sep­temb­ri­ni sai esi­ta­da aval­du­si Raa­si­ku uue spor­di­hoo­ne ka­su­ta­mi­se ae­ga­de­le 2018/2019. hoo­ajaks. Spor­di­hoo­ne on hu­vi­lis­te­le ava­tud ok­toob­ri al­gu­sest. Hom­mi­kust ku­ni pä­rast­lõu­na­ni on Raa­si­ku...

Metsaraiest Lahemaal

Eelmisel nädalavahetusel käisid Lahemaal tehtavaid metsaraied kontrollimas kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks aktivistid, kes leidsid, et olukord on hull ja saatsid ametkondadele ettepanekud, kuidas rahvuspargi...

Raa­si­ku rah­va­ma­ja kan­ga­ring on te­gut­se­nud 50 aas­tat

Poo­le sa­jan­di va­nu­se kan­ga­rin­gi ku­du­jad te­gid rah­va­ma­ja­le EV 100 pu­hul kin­giks üle 6 meet­ri pik­ku­se vai­ba. Kan­ga­rin­gi Süs­tik juu­be­lit tä­his­ta­ti Raa­si­ku rah­va­ma­jas vai­ba­näi­tu­se ava­mi­se­ga pü­ha­päe­val,...

Väi­ke­kan­nel­de esi­me­ne võis­tu­män­gi­mi­ne Keh­ras

Esi­me­sel kon­kur­sil „Har­ju­maa vä­le­näpp“ osa­lesid kok­ku 12 kand­leõ­pi­last Aru­kü­last, Kei­last, Sauelt, Ta­ba­sa­lust ja Tal­lin­nast. Ree­del, 26. ok­toob­ril olid Keh­ra rah­va­maj­ja kut­su­tud Har­ju­maa muu­si­ka­koo­li­de väi­ke­kand­le eria­la...

Aeg­vii­du-Kõr­ve­maa kerg­liik­lus­tee on val­mis

„Nüüd on meil li­gi­kau­du 12 ki­lo­meet­rit kat­ke­ma­tut kerg­liik­lus­teed Jä­ne­dalt ku­ni Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni,“ mär­kis Ani­ja abi­val­la­va­nem RII­VO NOOR. Lau­päe­val, 27. ok­toob­ril ava­ti sel­le sü­gi­se...

Tõhus hü­gieen on vii­rus­te pa­rim tõr­je

Sü­gi­se saa­bu­mi­se­ga suu­re­neb kül­me­tus­hai­gus­te sümp­to­mi­te­ga ini­mes­te arv. Kül­me­tus­hai­gu­se all pee­tak­se sil­mas ene­se­tun­de ül­dist hal­ve­ne­mist, no­hu, kö­ha, kur­gu­va­lu ja hää­le­kä­he­du­se tek­ki­mist. Kaas­ne­da või­vad ui­ma­sus, pea­va­lu...

Kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni laien­da­tak­se ohua­la­ga

Kesk­po­lü­goo­ni kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se (KSH) aruan­ne on val­mis, tu­le­val aas­tal al­ga­ta­tak­se Sood­la har­ju­tus­väl­ja KSH. „Kui Ees­ti kait­se­väe­ga alus­ta­si­me, oli meil 60 Ka­laš­ni­ko­vi au­to­maa­ti. Prae­gu on...

Kuu­sa­lu val­la IKT-spet­sia­list on SIL­VER LIIV

Ala­tes es­mas­päe­vast, 29. ok­toob­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­ma­jas IKT- ehk in­fo- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­teh­no­loo­gia spet­sia­lis­ti­na Sil­ver Liiv (pil­dil) Tal­lin­nast. Ta kan­di­dee­ris val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil, kan­di­daa­te oli...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -