Monthly Archives: veebruar 2018

Sõnumitoojas 28. veebruaril

Anija valla aukodanik on ANNE ORUAAS; Lahinguvälja mälestusmärk loodetakse taastada võidupühaks; Anija vallavalitsus kaalub siseliinide andmist ÜTK korraldada; Anija valla aasta tegijaid valis...

Raa­si­ku ja Ani­ja vald uu­es oma­va­lit­sus­lii­dus

Ees­ti Lin­na­de Liit ja Ees­ti Maao­ma­va­lit­sus­te Liit on ot­sus­ta­nud ühi­ne­da Ees­ti Lin­na­de ja Val­da­de Lii­duks, mil­le­ga kut­su­tak­se ühi­ne­ma kõi­ki Ees­ti oma­va­lit­su­si. Sel­le tõt­tu ot­sus­tas...

Lok­sa au­mär­gid

Lok­sa lin­na­va­lit­sus ot­sus­tas an­da Lok­sa lin­na au­mär­gi Ar­vi Soo­lin­nu­le pa­nu­se eest Lok­sa koo­li aren­da­mi­sel, Va­len­ti­na Je­ršo­va­le ko­hu­se­tund­li­ku töö eest Lok­sa hea­kor­ra ta­ga­mi­sel, Kaie Es­na­le...

Kuu­sa­lu kont­ser­tak­tus lõp­pes isa­maa­li­se li­pu­mar­si­ga

Ka tä­na­vu kor­ral­das val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va ak­tu­se Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts. Tra­dit­sioo­ni­li­selt ko­gu­ne­tak­se rah­va­maj­ja 24. veeb­rua­ril kell 13 – pä­rast...

EV100 Ida-Harjus

Hoiate käes Sõnumitoojat, mis on välja antud pärast Eesti Vabariigi juubelinädalat. Kajastame, kuidas Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas ning Loksa linnas tähistati meie riigi...

LAG­LE PA­REK koh­tus Aru­kü­la rah­va­ga

Ees­ti Rah­vus­li­ku Sõl­tu­ma­tu­se Par­tei (ERP) asu­ta­ja­lii­ge, ku­na­gi­ne si­se­mi­nis­ter ja prae­gu­ne IR­Li po­lii­tik Lag­le Pa­rek käis 23. veeb­rua­ril Aru­kü­la wal­dorf­koo­lis ning Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gus. Aru­kül­la tu­li...

Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter tõi va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vaks la­va­le lau­lu­män­gu

Eten­du­ses ka­su­ta­tud uue­mad rah­va­lau­lud laul­sid 1970nda­tel aas­ta­tel kuul­saks Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri la­vas­ta­ja TÕ­NU TAMM koos KAA­REL KIL­VE­TI­GA. Ees­ti va­ba­rii­gi juu­be­li eel­õh­tul esie­ten­dus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas har­ras­tust­ru­pi Kuu­sa­lu­rah­va...

Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel jäi HC Keh­ra al­la Vil­jan­di­le

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te va­he­tur­nii­ril kao­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­ma­päe­val, 21. veeb­rua­ril ko­dus Vil­jan­di HC-le 26:32, Aru­kü­la/Au­den­tes kao­tas sa­mal päe­val sa­mu­ti ko­du­saa­lis HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­le 24:30. Keh­ra ja...

ENNO UI­BO ja MA­RI­KA AS­TOR olid kutsutud pre­si­den­di vas­tu­võ­tule

Tar­tus Ees­ti Rah­va Muu­seu­mis toi­mu­nud Ees­ti Va­ba­rii­gi pre­si­den­di vas­tu­võ­tu­le 24. veeb­rua­ri õh­tul said Ida-Har­just kut­se MTÜ Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühing asu­ta­ja ja juht En­no Ui­bo...

Ani­ja val­la aas­ta te­gi­jaid va­lisid li­gi 800 ini­mest

Ani­ja val­la 2017. aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si lau­reaa­did kuu­lu­ta­ti väl­ja Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud pi­du­li­kul kont­sert-vas­tu­võ­tul. Aas­ta te­gi­jaid va­li­ti Ani­ja val­las nel­jan­dat kor­da. Ka tä­na­vu...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -