Spordiuudised

Penin­gi 355 avae­ta­pi võit­sid KRIST­JAN KAL­LAS­TE ja MA­DIS KES­KÜ­LA

JA­NEK JAŠKOV Aru­kü­la Ta­pi vol­le­väl­ja­ku­tel sai al­gu­se teist hooae­ga toi­muv ran­na­võrk­pal­li ka­ri­ka­sa­ri Pe­nin­gi 355. Avae­ta­pil olid võist­lus­tu­les re­kor­darv ehk 14 mees­paa­ri. Võist­lus­paa­rid jao­ta­ti kah­te 5liik­me­lis­se ja...

Kuu­sa­lu val­la võrk­pal­li­meis­ter on Kol­ga

AGO KAT­VEL Val­la 2019. aas­ta pa­ri­ma­te võrk­pal­li­võist­kon­da­de väl­ja­sel­gi­ta­mi­sel Kuu­sa­lu spor­di­hoo­nes osa­les sel­lel aas­tal 2 nais- ja 6 mees­kon­da. Nais­test või­tis Kol­ga ja Kuu­sa­lu nais­test koos­ta­tud võist­kond Kol­sa­lu 3:1 (gei­mid...

AIDI GER­DE TUISK või­tis kri­tee­riu­mi­sõi­dus Ees­ti MV pronks­me­da­li

KAI­DO LAAS Lau­päe­val, 18. mail sel­gi­ta­ti El­va 61. tä­na­va­sõi­dul tä­na­vu­sed Ees­ti meist­rid me­da­lio­ma­ni­kud kri­tee­riu­mi­sõi­dus. Esi­mest aas­tat nais­juu­nio­ri­de klas­sis võist­lev Ai­di Ger­de Tuisk Kuu­sa­lust (CFC Spor­dik­lu­bi)...

Kuu­sa­lu õpi­las­te tu­le­mu­sed TV 10 olüm­pias­tar­dis

19. mail Tal­lin­nas Kad­rio­ru staa­dio­nil toi­mu­nud TV 10 olüm­pias­tar­ti 48. hooa­ja IV eta­pi võist­lu­sel saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­las­test Ma­ri­liis Tiits noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te 600 meet­ri...

Ha­ra noo­red pur­je­ta­jad võist­le­sid Kuld­seek­li re­ga­til

ING­RID RAND­LAHT Tal­lin­nas Pi­ri­tal 37. Kuld­seek­li re­ga­til Taa­vi Oru mä­les­tu­seks esin­da­sid Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si Op­ti­mis­ti klas­sis 5 ja Zoom8 klas­sis 2 sport­last. Kuld­seek­li re­gatt on olu­li­ne...

VIIMASED UUDISED

SAND­RA HEI­DO­VIL Pu­di­soolt il­mus ju­tu­raa­mat „Lap­sed ja na­tu­ke va­ne­mad“

Las­te­raa­ma­tu esit­lus oli lau­päe­val, 1. juu­nil Vi­ru kes­ku­se Rah­va Raa­ma­tu kaup­lu­ses. Tal­lin­na Laag­na güm­naa­siu­mi prant­su­se kee­le õpe­ta­ja, kir­ja­nik Sand­ra Hei­dov elab koos kol­me lap­se ja...
- Reklaam -