Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Raa­si­ku val­las töö­tab pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list

Ala­tes 3. veeb­rua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tä­na­vu loo­dud uuel ame­ti­ko­hal pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Kris­ta Erg-Scacc­het­ti (pil­dil). Ta on pä­rit El­vast, kesk­koo­li lõ­pe­ta­mi­se jä­rel läks Tal­lin­na...

Ran­na­kee­le sõ­na­raa­mat on aas­ta kee­le­teo kan­di­daat

Ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­rium avas in­ter­ne­tis 2019. aas­ta kee­le­teo­kon­kur­si ava­li­ku hää­le­tu­se, et väl­ja sel­gi­ta­da rah­vaau­hin­na saa­ja. Ava­lik hää­le­tus kes­tab 27. veeb­rua­ri sü­daöö­ni. Kan­di­daa­te on Ema­kee­le...

Kuu­sa­lu val­la toe­tus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­sel ja­ga­tak­se val­la ee­lar­vest pääst­ja­te toe­tu­seks ka­van­da­tud 22 500 eu­rost nii Kol­ga Va­ba­taht­li­ku­le Tu­le­tõr­jeü­hin­gu­le kui ka Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­si­le mõ­le­ma­le 9700 eu­rot...

Kuu­sa­lu val­la kü­la­ra­had

Tä­na­vu an­tak­se Kuu­sa­lu val­la 49 kü­la­le, kus on kü­la­va­ne­mad, kü­la­ra­ha­na kok­ku 6977 eu­rot. Kü­la­ra­ha suu­rus sõl­tub rah­vas­ti­ku­re­gist­ris re­gist­ree­ri­tud ela­ni­ke ar­vust, mil­le­le on lii­de­tud 71...

Raa­si­ku val­la Jär­si kül­la kii­ru­se­pii­rang

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas pai­gal­da­da Jär­si kül­la Kang­la tee äär­de sõi­du­kii­rust pii­ra­vad liik­lus­mär­gid. Tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Ka­lev Laast üt­les, et see oli kü­lae­la­ni­ke soov, ku­na...

VIIMASED UUDISED

Aru­kü­las esi­ne­sid Raa­si­ku val­la 6 noor­te­bän­di ning räp­pa­rid Kuu­sa­lust

„See on nii la­he, kui pal­ju on meie val­las äge­daid noor­te­bän­de,“ rõõ­mus­tas Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht GA­RI­NA TOO­MIN­GAS. Möö­du­nud ree­de õh­tul, 14. veeb­rua­ril toi­mu­nud sõb­ra­päe­va­peol esi­ne­sid...
- Reklaam -