Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Raa­si­ku abi­po­lit­sei­nik AA­VO SI­RE­LI­LE po­lit­sei tun­nus­tus

Po­lit­sei aas­ta­päe­va pu­hul ja­gas Põh­ja pre­fek­tuur tun­nus­tust. Üks po­lit­sei tee­ne­te­ris­ti seits­mest hõ­be­me­dalist an­ti Ida-Har­ju abi­po­lit­sei­ni­ku­le Aa­vo Si­re­li­le Raa­si­kult. Ta on abi­po­lit­sei­ni­ku­na rii­gi tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­nud...

Aru­kü­las ja Raa­si­kul uued pa­kiau­to­maa­did

Lo­gis­ti­ka­fir­ma DPD, kes alus­tas ok­toob­ris pa­kiau­to­maa­ti­de võr­gus­ti­ku laien­da­mist väik­se­ma­tes­se asu­la­tes­se, pai­gal­das need eel­mi­sel nä­da­lal Aru­kül­la ja Raa­si­ku­le. Mõ­le­mas ale­vi­kus on au­to­maa­did Kon­su­mi kaup­lu­se ees....

Tor­mi­se vir­tuaal­kes­ku­se­le Hooand­ja­ga üle 10 000 eu­ro

MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts hak­kas sep­temb­ris ko­gu­ma in­ter­ne­ti an­ne­tusp­lat­vor­mi Hooand­ja.ee abil toe­tust Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­ku­se eda­sia­ren­da­mi­seks. Kok­ku soo­vi­ti an­ne­tus­test saa­da 10 000 eu­rot. Esialg­ne...

Raa­si­ku Pa­ju tä­nav saab kerg­liik­lus­tee

Val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gi­han­ke Raa­si­ku ale­vi­kus Pa­ju tä­na­va ja Tal­lin­na maan­tee va­he­li­se­le li­gi 600 meet­ri pik­ku­se­le lõi­gu­le kerg­liik­lus­tee osa­li­seks pro­jek­tee­ri­mi­seks ja ehi­ta­mi­seks. Nel­ja pak­ku­mi­se seast...

Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jon

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis val­la krii­si­ko­mis­jo­ni koos­sei­su. Eel­mi­se val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si ase­mel on ko­mis­jo­ni esi­mees val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, ko­mis­jo­ni liik­meks li­sa­ti MTÜ Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­si...

VIIMASED UUDISED

KAI­DO KREIN­TAAL: „Ede­ta­be­li­koht pol­nud ees­märk, vaid hea töö vi­li.“

Di­rek­tor KAI­DO KREIN­TAAL, kui viis aas­tat ta­ga­si kaa­lus Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu, kas muu­ta Keh­ra güm­naa­sium põ­hi­koo­liks, kut­su­ti Teid just­kui vii­mast õle­kõrt güm­naa­siu­mio­sa säi­li­ta­ma. Siis üt­le­si­te,...
- Reklaam -