Lühiuudised

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Otsi rubriikidest
Artiklid
Arvamus
Avaldatu jätkuks
Avalik pöördumine
Juhtkiri
Kes meid esindavad?
Kirjakast
Küsitlus
Lehe tutvustus
Lühiuudised
Nõuanne
Politseikroonika
Spordiuudised
Sport
Üks küsimus
Uncategorized @et
Vaikimisi

Ida suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de ve­da­jaks va­li­ti SE­BE

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke ida suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de ve­da­ja leid­mi­seks või­tis SE­BE AS. Lii­ni­de ava­li­ku tee­nin­da­mi­se le­ping sõl­mi­tak­se 8 aas­taks. Han­ke tin­gi­mus on,...

Raa­si­ku val­las uus jä­re­le­val­ves­pet­sia­list

15. veeb­rua­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses jä­re­le­val­ves­pet­sia­lis­ti­na Kris­tii­na Lõ­bus (pil­dil), kes va­li­ti 15 kan­di­daa­di seast. Ta on pä­rit Mul­gi­maalt, lõ­pe­ta­nud Pai­ku­se po­lit­sei- ja pii­ri­val­ve­kol­ledži ning...

Ka­ha­la Jää­kal käis li­gi 600 ini­mest

Pea­kor­ral­da­ja Jan­no Laen­de üt­les, et ha­ju­ta­mis­tak­ti­ka töö­tas Ka­ha­la Jää­kal ilu­sas­ti ja ehk­ki päe­va jook­sul käis jär­ve­jääl li­gi 600 ini­mest, suu­re­maid inim­rüh­mi ei tek­ki­nud. Jää­kas...

Kuu­sa­lu koo­li mad­ru­seõp­pe esi­me­ne lend

Möö­du­nud nä­da­lal te­gid lõ­puek­sa­mi ja said mad­ru­se pa­be­rid Kuu­sa­lu koo­li 11. klas­si 21 õpi­last, kes va­li­sid va­li­kai­neks va­nem­mad­ru­se õp­pe. Noo­ri õpe­ta­sid Karl Kuu­se ja...

Õpe­ta­ja­te vakt­si­nee­ri­mi­ne

Na­gu mit­mel pool Ees­tis, al­gas ka Ida-Har­jus üld­ha­ri­dus­koo­li­de õpe­ta­ja­te ja teis­te töö­ta­ja­te vakt­si­nee­ri­mi­ne Co­vid-19 vii­ru­se vas­tu. Toi­me­tus pa­lus koo­li­dest in­fot, kui pal­jud õpe­ta­jad on...

VIIMASED UUDISED

Ida suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de ve­da­jaks va­li­ti SE­BE

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke ida suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de ve­da­ja leid­mi­seks või­tis SE­BE AS. Lii­ni­de ava­li­ku tee­nin­da­mi­se le­ping sõl­mi­tak­se 8 aas­taks. Han­ke tin­gi­mus on,...
- Reklaam -