Monthly Archives: veebruar 2019

Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la ko­roo­namän­gi­jad võit­sid Ees­ti MVlt 7 me­da­lit

GUI­DO TREES 9. veeb­rua­ril toi­mu­sid Raa­si­ku spor­di­saa­lis Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­na nais- ja mees­paa­ris­män­gus. 16 paa­rihul­gas asu­sid ko­he liid­ri­te hul­ka Raa­si­ku noor­me­hed And­reas Link­vist ja And­re...

Lau­lu­peo tu­li lii­gub see­kord Ida-Har­jus

Lau­lu- ja tant­su­peo „Mi­nu arm“ tu­le tee­kond al­gab 1. juu­nil Tar­tus ja jõuab 3. juu­lil Tal­lin­na. Lau­lu­peo tu­li on teel 33 päe­va ja lä­bib...

Pääs­te­ko­man­dod said uut teh­ni­kat

Seo­ses Keh­ra ko­man­do sün­ni­päe­va­ga kir­ju­ta­si­me, et hil­ju­ti jõu­dis Keh­ras­se uus ATV koos kä­ru­ga ning pääst­ja­te va­rus­tus on nüüd teh­ni­ka vii­ma­ne sõ­na. Kõi­gi­le pääst­ja­te­le on...

Kuu­sa­lu val­la eri­va­ja­dus­te­ga las­te va­ne­ma­te tu­gig­rupp

Kuu­sa­lu val­la eri­va­ja­dus­te­ga las­te va­ne­ma­te tu­gig­rupp alus­tas koos­käi­mist sü­gi­sest 2016. Sel­lest ajast ala­tes on kok­ku saa­dud ena­mas­ti kuuajaste va­he­de­ga. Kuu­sa­lu val­la juh­ti­va ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni...

Prügi sorteerima!

Märtsist muutuvad Raasiku vallas prügiveohinnad. Uue hinnakirja varasemaga võrdlemine võib esmapilgul ehmatada – segaolmejäätmete äravedu muutub tunduvalt kallimaks ka möödunud sügisest kehtinud niinimetatud vabaturuhindadest....

Uus ta­se Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses?

Möö­du­nud aas­ta det­semb­ri­kuu tõi Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­ses suu­na­muu­tu­se mi­ne­vik­ku ning või­mu­pi­ru­ka haa­ras en­da­le ko­ge­nud ko­ha­li­ke po­liit­ka­la­de kvar­tett koos­sei­sus Ur­mas Kirt­si ja Enn Kirs­man ning...

EM­MA SO­FIA LOO­TU­SE­LE uju­mi­se noor­te­sar­jas 2 hõ­be­me­da­lit

9. veeb­rua­ril Tal­lin­nas toi­mu­nud Ees­ti Uju­mis­lii­du noor­te­sar­ja 2. eta­pil osa­le­sid roh­kem kui 350 võist­le­ja seas ka Kuu­sa­lu 8 noort uju­jat. 2007. aas­tal sün­di­nud tü­tar­las­te...

Raa­si­ku, Keh­ra ja Kuu­sa­lu noo­red kor­ral­da­sid TO­RE kon­ve­rent­si

Raa­si­ku põ­hi­koo­lis toi­mu­nud üle-eestilisel noor­te­kon­ve­rent­sil oli osa­le­jaid üle 150. Tu­giõ­pi­las­lii­ku­mi­se TO­RE iga-aas­ta­ne kon­ve­rents toi­mus tä­na­vu 8.-9. veeb­rua­ri­ni Raa­si­kul. Osa­le­jaid oli roh­kem kui 150. Kau­ge­mad tu­li­jad...

Kui sõ­nad ja teod lä­he­vad lah­ku

MAR­GUS SOOM, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu prae­gu­se koos­sei­su peaae­gu pool­tel vo­li­ni­kel puu­dub eel­nev ko­ge­mus ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se töös. Võiks eel­da­da, et värs­ke­mal ja sel­ge­mal pil­gul...

Väl­ja­võt­teid Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­vast 2019-2028

Raa­si­ku val­la uus aren­gu­ka­va sä­tes­tab vald­kon­da­de kau­pa te­ge­vu­sed aren­gu­ka­vas sea­tud ees­mär­ki­de täit­mi­seks. I HA­RI­DUS JA NOOR­SOO­TÖÖ, KUL­TUUR, TER­VI­SEE­DEN­DUS JA SPORT Ha­ri­dus- ja noor­soo­töö­vald­kond 1. Ehi­ta­tak­se Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­li...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -