Monthly Archives: august 2017

Sõnumitooja 30. augustil

Kuusalu vallas on mõned päevad enne tähtaega registreeritud kolm valimisliitu; Kohvik-baar Kaer kolis Kuusalust Raasikule; Viinistu küla juubelile tuli poole rohkem külalisi...

Kuu­sa­lu ale­vi­ku tee­re­mont on val­mis

Ehi­ta­ja an­dis töö üle val­la­va­lit­su­se­le möö­du­nud nä­da­lal. Möö­du­nud nä­da­lal sai val­mis ap­ril­lis ala­nud ula­tus­lik teee­hi­tus Kuu­sa­lu val­las – maan­teea­me­ti kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke võit­nud AS TREV-2 Grupp...

Viimane võimalus valimisliitudele

Ka seekord uurisime, kuidas läheb valimisliitude registreerimine kohalikeks valimisteks. Kell kukub neljapäeva õhtul. Erakondadel on aega endast teada anda mõned päevad kauem. Enim aktiivsust...

Kal­leim va­ra tä­na­val

HE­LEN KOM­MUS­SAR, Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na piir­kon­na­va­nem Al­gab koo­liaas­ta. Pal­ju­de­le las­te­le tä­hen­dab see es­ma­kord­selt ük­sin­da liik­lu­ses­se as­tu­mist. Sel­lega kaas­ne­vad suu­re­mad ohud kõi­gi­le liik­le­ja­te­le. Hea lap­se­va­nem, õpe­ta­ja, sõ­ber –...

Aru­kü­la rah­va­ma­ja saal vajab re­mon­ti

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus hak­kas et­te val­mis­ta­ma liht­han­get Aru­kü­la rah­va­ma­ja saa­li ja la­va­põ­ran­da re­no­vee­ri­misp­ro­jek­ti koos­ta­mi­seks. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi: „Aru­kü­la saa­li põ­ran­das ja la­va­konst­rukt­sioo­nis on ilm­selt sees...

Kuu­sa­lu val­la orien­tee­ru­jad võit­sid ro­gai­ni MMil me­da­leid

18-19. au­gus­ti­ni toi­mu­sid Lä­tis 15. ro­gai­ni ehk 24tun­ni­se orien­tee­ru­mis­jook­su maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed, osalesid üle 900 võist­le­ja 27 rii­gist. Nais­juu­nio­ri­de (U23) klas­sis võit­sid hõ­be­me­da­li 20aas­ta­ne He­lis Pa­jus­te Lee­silt...

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­nilt

SU­LEV VALD­MAA, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­mees Re­vis­jo­ni­ko­mis­jon kont­rol­lis käe­so­le­va aas­ta juu­nis hu­vi­de dek­la­rat­sioo­ne. Val­las on pool­sa­da ame­tii­si­kut, kes pi­did need esi­ta­ma. Dek­la­rat­sioo­ni­de täit­mi­ne on ala­tes...

Ani­ja ja Kuu­sa­lu vald osa­le­vad ühi­ses va­ne­ma­koo­li­tu­se prog­ram­mis

Sep­temb­ris käi­vi­tub Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la pe­re­de­le mõel­dud 4kuu­li­ne va­ne­ma­koo­li­tu­se prog­ramm „Ime­li­sed aas­tad“. Koo­li­tusp­rog­ram­mi pa­kub koos­töös ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te­ga Ter­vi­se Aren­gu Ins­ti­tuut (TAI) ala­tes 2014. aas­tast....

TANEL TAL­VE ra­jab Voo­se­le Päi­ke­se­ko­du

Voo­sel ker­kib ai­nu­laad­ne põ­hup­laa­ti­dest hoo­ne. Voo­se ku­na­gi­se kõrt­si­hoo­ne ta­ga käib su­ve al­gu­sest vil­gas ehi­tus­te­ge­vus. Rii­gi­ko­gu lii­ge ja MTÜ Voo­se Kõrts juht Ta­nel Tal­ve ra­jab sin­na...

Di­gi­Maa aval­dus­te esi­ta­mi­ne lõ­peb nel­ja­päe­val

Nel­ja­päe­val, 31. au­gus­til lõ­peb aval­dus­te esi­ta­mi­ne pro­jek­ti Di­gi­Maa. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du al­ga­ta­tud pro­jek­ti­ga ühen­da­tak­se Har­ju­maa ko­dud ja et­te­võt­ted kii­ret in­ter­net­ti või­mal­da­va val­gus­kaab­li­ga. Pro­jek­ti­juht Olav...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -