Monthly Archives: märts 2018

Sõnumitoojas 28. märtsil

Loksa haiglast tehtud eakate kodus on esimesed 10 elanikku; MAIT KRÖÖNSTRÖM on Kuusalu vallavolikogus tagasi; Kuusalu kool tegi algklasside majaosa mobiilivabaks; Kuusalu hoolekandemaja...

Lok­sa haig­last ümberehitatud ea­ka­te ko­dus on esi­me­sed 10 ela­nik­ku

Lok­sa ea­ka­te ko­du asub nüüd ka­hes ma­jas – en­di­ses me­re­mees­te ma­jas ja ra­vi­kes­ku­se hoo­nes. OÜ Han­saC­lub oma­nik ja juht Olev Puld­re kii­dab, et Lok­sa haig­last...

MAIT KRÖÖNST­RÖM vo­li­ko­gus ta­ga­si

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon taas­tas 21. märt­sist va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Mait Kröönst­rö­mi vo­li­tu­sed val­la­vo­li­ko­gu liik­me­na ning lõ­pe­tas te­ma asen­dus­liik­me, va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu...

Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja pro­jekt on val­mis

Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Pro­jekt Kuu­bis an­dis val­la­va­lit­su­se­le üle Kuu­sa­lu ale­vik­ku Kän­nu lil­le­poe kõr­va­le ka­van­da­ta­va 10kor­te­ri­li­se elu­ma­ja ehk sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­tusp­ro­jek­ti. Hoo­ne ehi­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­las ela­va­te­le eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le...

Keh­ra kä­si­pal­li­mees­kond alis­tas Vil­jan­di HC

Ees­ti mees­te kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kol­ma­päe­val, 21. märt­sil võõr­sil Vil­jan­di HC suu­relt 33:20 ning kat­kes­tas sel­le­ga mul­ki­de 7män­gu­li­se või­du­see­ria. Män­gu al­gus kul­ges ta­sa­vä­gi­selt,...

INGA LEO­KE-BO­SEN­KO on tei­nud gruu­sia köö­gi Keh­ras tun­tuks

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge IN­GA LEO­KE-BO­SEN­KO tu­li esii­sa­de maa­le vee­rand sa­jan­dit ta­ga­si sõ­ja­põ­ge­ni­ku­na. Esi­mest koos­sei­su Ani­ja val­la­vo­li­kok­ku kuu­luv In­ga Leo­ke-Bo­sen­ko kan­di­dee­ris Ees­ti Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas. Kan­di­dee­ri­ma kut­sus...

Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se ehi­tus­han­kes 2 pak­ku­jat

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke­le Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se re­no­vee­ri­ja leid­mi­seks teh­ti kaks pak­ku­mist. Ehi­tuss­pet­sia­list Vil­jo Lei­si sõ­nul oli hu­vi­li­si 10, kuid pak­ku­mi­si roh­kem ei teh­tud. Mõ­le­mad...

Keh­ra jaa­mas koh­tu­sid sealt 69 aas­tat ta­ga­si Si­be­ris­se küü­di­ta­tud

Lei­na­päe­val, 25. märt­sil tu­li Keh­ras­se ini­me­si üle Ees­ti – need, kes 69 aas­tat ta­ga­si vii­di sealt loo­ma­va­gu­ni­tes kül­ma­le maa­le. Ees­ti rah­va jaoks traa­gi­li­sel 25. märt­sil...

Ani­ja val­las uus va­baü­hen­dus­te toe­ta­mi­se kord

Vo­li­ko­gu kin­ni­ta­tud uus va­baü­hen­dus­te toe­tu­se taot­le­mi­se kord hak­kab keh­ti­ma 1. ap­ril­lil. Va­baü­hen­du­sed saa­vad Ani­ja val­la ee­lar­vest taot­le­da te­ge­vus­toe­tust iga­päe­va­se te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks ja aren­da­mi­seks, ühe­kord­set toe­tust...

OLAV KA­RU Pe­nin­gilt tu­li Ees­ti­maa Spor­di­liit Jõud ko­roo­na­meist­riks

GUI­DO TREES Pü­ha­päe­val, 25. märt­sil toi­mu­sid Kad­ri­nas esi­me­sed Ees­ti­maa Spor­di­liit Jõud meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­na ük­sik­män­gus rah­vus­va­he­li­sel laual ehk no­vu­ses. Ko­roo­na oli võist­kond­li­kult ka Pär­nu­maal toi­mu­nud esi­mes­te...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -