Monthly Archives: juuni 2018

Sõnumitoojas 20. juunil

Raasiku põhikooli uus direktor REELIKA TURI on rahvusvaheline jalgpallikohtunik; Algas rahvahääletus 100 mõjukama arukülalase leidmiseks – vaata kõiki esitatud kandidaate; OÜ Raven ja...

Har­ras­tus­kunst­nik JAA­NI­KA LEI­TER avas Raa­si­kul näi­tu­se

Raa­si­ku põ­hi­koo­li vi­list­la­ne JAA­NI­KA LEI­TER avas näi­tu­se Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gus EV 100 pro­jek­ti „Kunst raa­ma­tu­kok­ku” raa­mes. Ala­tes 26. maist on Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu ka­he kor­ru­se sein­tel Tal­lin­na kuns­ti­güm­naa­siu­mi...

Raa­si­ku koo­li uus di­rek­tor REE­LI­KA TU­RI on jalg­pal­li­koh­tu­nik

Psüh­ho­loo­gi­ha­ri­du­se­ga REE­LI­KA TU­RI on lä­bi tei­nud ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi koo­li­juh­ti­de jä­rel­kas­vup­rog­ram­mi. Mai­kuus Raa­si­ku põ­hi­koo­li uueks di­rek­to­riks va­li­tud tal­lin­lan­na Ree­li­ka Tu­ri on tun­nus­ta­tud jalg­pal­li­koh­tu­nik. Ta on...

Eri­va­ja­dus­te­ga las­te pe­re­päev Kuu­sa­lus

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das spor­di­kes­ku­ses eri­va­ja­dus­te­ga las­te pe­re­päe­va, osa­le­jaid oli kok­ku 46 – lap­si ja nen­de pe­re­liik­meid. In­ge Luk­me õpe­tas män­gu­li­si lii­ku­mi­si, Ma­ria Trei ju­hen­das...

Noo­red Koo­li prog­ram­mi­ga tu­lid Kuu­sal­lu kaks õpe­ta­jat

Kuu­sa­lu kesk­kool on va­li­tud Noo­red Koo­li part­ner­koo­liks. Prog­ram­mi Noo­red Koo­li ko­du­le­hel in­ter­ne­tis on Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud kol­me noo­re õpe­ta­ja pil­did ja nen­de kir­ju­ta­tud teks­tid. Lok­sa koo­li...

Pii­be maan­tee – tee lä­bi loo­du­se ja aja­loo

Ar­let Pal­mis­te, MTÜ Pii­be Maan­tee Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Tal­lin­nast au­to­ga star­ti­des al­gab Pii­be maan­tee Jä­ga­last. Sin­na­ni viib ilus nel­ja­rea­li­ne Pe­ter­bu­ri maan­tee. 26 km kee­ra maan­teelt Aeg­vii­du...

Keh­ra noo­red Tal­linn Hand­ball Cup´i esi­kol­mi­kus

Ku­ris­ti­ku güm­naa­siu­mis pee­ti 9.-11. juu­ni­ni Tal­linn Hand­ball Cup, mis tõi kok­ku 2000 noort kä­si­pal­lu­rit 7 rii­gist. Tur­nii­ril osa­le­sid 161 võist­kon­da. HC Keh­ra kaks mees­kon­da saa­vu­ta­sid...

Tähis­ta­me Või­du­pü­ha!

See oli aas­tal 1934, kui Või­du­pü­ha kin­ni­ta­ti amet­li­kult riik­li­ku täht­päe­va­na. Se­da 15 aas­tat pä­rast Lan­des­weh­ri lõp­lik­ku löö­mist Võn­nus. Või­du­pü­hal mä­les­ta­me kõi­ki me­hi- ja nai­si,...

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juu­res on pü­si­täp­su­so­rien­tee­ru­mi­se ra­da

Nel­ja­päe­val, 14. juu­nil oli Kuu­sa­lu koo­li ja spor­di­kes­ku­se ümb­ru­ses esi­me­sel pü­si­täp­su­so­rien­tee­ru­mi­se ra­jal võist­lus. Ra­ja loo­ja on MTÜ Ökok­ratt, kes kor­ral­das võist­lu­se koos Ees­ti Lii­ku­mis­puu­de­ga...

Aegviidu perearst töötab 1. oktoobrini

Aegviidu perearst Maie Murakas, kes soovis esialgu jääda pensionile 1. juunist, on andnud terviseametile teada, et loobub nimistust alates 1. oktoobrist. Terviseameti tervishoiuteenuste osakonna...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -