Monthly Archives: november 2017

Sõnumitoojas 29. novembril

Anija valla külade karaokevõistluse võitis Alavere; Kehra kunstidekool tähistas juubelit 5 kontserdiga; Aegviidu spordihoone jõuluks veel ei valmi; KOPist 8 projektiga Anija valda...

Raa­si­ku rah­va­ma­ja re­mont on jää­nud ve­ni­ma

Fas­saa­di va­he­tu­se täh­taeg lük­kus aas­ta lõp­pu. Raa­si­ku rah­va­ma­ja on ol­nud mõ­ned kuud il­ma val­ge fas­saa­di­kat­te­ta, väl­ja pais­ta­vad 1964. aas­tal ehi­ta­tud ma­ja pruu­ni­kad ori­gi­naal­sei­nad, hoo­ne on...

Lõp­pes Kiiu Ves­ki tä­na­va jalg­tee ehi­tus

Ehi­ta­ja Vers­ton OÜ an­dis Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le üle Kiiu ale­vik­ku Ves­ki tä­na­va­le ra­ja­tud jalg­tee, mis kul­geb Va­na-Nar­va maan­teelt ku­ni las­teaia poo­le suun­du­va tee ris­ti­ni. Kok­ku...

30aas­ta­ne Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor on saa­vu­ta­nud uue ta­se­me

Sün­ni­päe­va­peol tõ­de­ti, et mee­le­tu töö plaa­dil kõ­la­va­te lau­lu­de­ga on tõst­nud Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri ta­se­me­le, na­gu ei ku­na­gi va­rem. Kuu­sa­lu val­da kon­kurs­si­del edu­kalt esin­da­nud Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor loo­di...

Keh­ra C-klas­si tüd­ru­kud said Ees­ti kä­si­pal­li ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha

Möö­du­nud nä­da­lal, 24.-26. no­vemb­ri­ni toi­mu­sid Ta­pa spor­di­kes­ku­ses tü­tar­las­te C-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2003 ja hil­jem) ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis. Osa­le­sid 7 nais­kon­da, kes män­gi­sid oma­va­hel üks kord tur­nii­ri­süs­tee­mis. Ees­ti...

VÄR­NER LOOTS­MANN jät­kab Lok­sa lin­na­pea­na

Lok­sa vo­li­ko­gu va­lis VÄR­NER LOOTS­MAN­NI lin­na­peaks 12 poolt­hää­le­ga. Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu is­tun­gil nel­ja­päe­val, 23. no­vemb­ril oli päe­va­kor­ras lin­na­pea va­li­mi­ne. Lok­sa 15 vo­li­ko­gu­liik­mest olid ko­hal 13. Vii­mas­te...

Lok­sa linna­vo­li­ko­gu esin­da­jad kin­ni­ta­tud

Lok­sa vo­li­ko­gu kin­ni­tas en­da esin­da­jaks Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gus­se taas lin­na­vo­li­ko­gu asee­si­me­he Hel­le Loots­man­ni, asen­da­jaks ­vo­li­ko­gu esi­me­he Rein Hei­na, lin­na­va­lit­su­se esin­da­ja­na abi­lin­na­pea And­res Kask­la,...

Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter pani la­vas­ta­ja lau­lud plaa­di­le „Küll mõni poiss võib ilus olla“

Möö­du­nud pü­ha­päe­va, 26. no­vemb­ri kesk­päe­val kõ­la­sid Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas oma­aeg­se tun­tud duo Kaa­rel Kil­vet-Tõ­nu Tamm lau­lud. Ori­gi­naa­lis lasti neid kuu­la­ta trü­ki­soo­jalt duu­belCD-plaa­dilt „Küll mõ­ni poiss...

Kohaliku omaalgatuse programmi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da

Ani­ja val­last saa­vad KO­Pi toe­tu­se 8, Kuu­sa­lu val­last 4, Raa­si­ku val­last 2 ja Lok­sa lin­nast 1 pro­jekt. 17. no­vemb­ril all­kir­jas­tas Har­ju maa­va­ne­ma üle­san­deid täi­tev maa­sek­re­tär...

Tal­lin­na-Nar­va maan­tee ma­ha­sõi­tu­de sul­ge­mi­ne te­ki­tas Kiius te­ra­va aru­te­lu

Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu rah­va­koo­so­le­kul Kiiu las­teaias osa­le­sid maan­teea­me­ti esin­da­jad. Maan­teea­me­til on plaa­nis sul­ge­da Tal­lin­na-Nar­va maan­teel Kuu­sa­lu val­las pal­jud ma­ha­sõi­dud, ko­ha­li­ke jaoks pla­nee­ri­tak­se ko­gu­ja­teid. Kui...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -