Monthly Archives: aprill 2018

Sõnumitoojas 25. aprillil

President KERSTI KALJULAID külastas Anija valda; Anija valla teisel haridusfoorumil oli ligi 80 osalejat; Anija valla noortekogu uus juht on JULIA ŠATSKAJA; Anija...

Sõnumitoojas 18. aprillil

Raasiku valla jäätmejaama planeeritakse Arukülla Sügise 2b kinnistule; Jalgpallur ja treener RENE LILL: “Raasiku staadion vajaks aastaringseks kasutamiseks kattehalli.”; HÜKi juht selgitas prügiveo...

Keh­ra, Raa­si­ku ja Aru­kü­la koo­li­poi­sid te­gid ti­has­te­le 100 pe­sa­kas­ti

Keh­ra, Raa­si­ku ja Aru­kü­la koo­lid osa­le­sid Ees­ti Era­met­sa­lii­du al­ga­tu­ses „Ees­ti 100×100 pe­sa­kas­ti era­met­sa“. Ees­ti Era­met­sa­liit kor­ral­das EV100 raa­mes pro­jek­ti, mil­le­ga kut­su­ti koo­liõ­pi­la­si tööõ­pe­tu­se tun­di­des val­mis­ta­ma...

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­sed kü­la­ra­had

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 4. ap­ril­li is­tun­gil val­laee­lar­vest eral­da­ta­va­te kü­la­ra­ha­de tä­na­vu­sed sum­mad. Kok­ku an­tak­se kü­la­de­le vas­ta­valt ela­ni­ke ar­vu­le 6991 eu­rot, mis jao­tub 47 kü­la­le, kus...

Raa­si­ku val­la krii­si­ko­mis­jon

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas ap­ril­li val­la krii­si­ko­mis­jo­ni uue koos­sei­su. Sin­na kuu­lu­vad val­la­va­nem And­re Sepp, hal­dus- ja aren­dus­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets, kesk­kon­nas­pet­sia­list Ala­ri Kruus­vall, tee­de- ja...

Raa­si­ku uus val­laar­hi­tekt on KRIS­TA KOHV

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses on ala­tes möö­du­nud nä­da­last tööl uus ar­hi­tekt Kris­ta Kohv (pil­dil). Ta on lõ­pe­ta­nud 2005. aas­tal Ees­ti Kuns­tia­ka­dee­mia ar­hi­tek­tuu­ri ja lin­nap­la­nee­ri­mi­se osa­kon­na, se­ni­ne...

Keh­ra val­gest ma­jast võib saa­da loo­me­kes­kus

„Isee­ne­sest ei juh­tu mi­da­gi, oma unis­tus­te ni­mel tu­leb na­tu­ke vae­va nä­ha,“ üt­leb KEL­LY KRUUS­MANN, kel­le unis­tus on ra­ja­da Keh­ras­se loo­me­ma­ja. Keh­ra raud­tee ää­res, ja­la­käi­ja­te üle­käi­gu...

STE­FAN LOO­TUS või­tis maas­ti­ku-­rat­ta­sõi­du hooa­ja ava­võist­lu­se

KAI­DO LAAS Lau­päe­val, 7. ap­ril­lil, toi­mus Maar­du met­sa­par­gis Team Rat­ta­pood Cup mä­gi­rat­ta­sar­ja I etapp. Juu­nio­ri­de 12 x 2,86 ki­lo­meet­ri pik­ku­sel lu­mi­sel ja po­ri­sel rin­gil sai Ste­fan...

Aru­kü­las toi­mub KO­Pi pro­jek­ti­de gru­pi­nõus­ta­mi­ne

Raa­si­ku val­la ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na ju­ha­ta­ja JU­TA ASU­JA soo­vib tõs­ta Raa­si­ku val­la ühen­dus­te taot­le­mi­se ak­tiiv­sust Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mist (KOP). Raa­si­ku val­la ha­ri­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­dio­sa­kon­na...

Jalg­pal­lur ja tree­ner RE­NE LILL: „Raa­si­ku staa­dion va­jaks aas­ta­ring­seks ka­su­ta­mi­seks kat­te­hal­li.”

Esi­mest koos­sei­su Raa­si­ku vo­li­ko­gus olev RE­NE LILL rõõ­mus­tab, et jalg­pal­lik­lu­bi Jo­ker on te­ki­ta­nud lu­me­pal­lie­fek­ti – hu­vi tren­ni vas­tu on nii suur, et sü­gi­sel tu­leb...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -