Yearly Archives: 2019

Sõnumitoojas 12. juunil

Monier lõpetab katusekivide tootmise; ESTER ja TOIVO PAENURM Kuusalu kogudusest said EELK Teeneteristi tunnustusmärgi; Peapiiskop andis KARLI LAMBOTILE üle EELK Teeneteristi III järgu...

Sõnumitoojas 5. juunil

Raasiku valla mullune kaunim koduaed on Arukülas; Raasiku Tuletõrjeühing tähistas taasloomise 20. aastapäeva lahtiste uste päevaga; Raasiku valla laulu- ja tantsupeol esitati juubelipeo...

SAND­RA HEI­DO­VIL Pu­di­soolt il­mus ju­tu­raa­mat „Lap­sed ja na­tu­ke va­ne­mad“

Las­te­raa­ma­tu esit­lus oli lau­päe­val, 1. juu­nil Vi­ru kes­ku­se Rah­va Raa­ma­tu kaup­lu­ses. Tal­lin­na Laag­na güm­naa­siu­mi prant­su­se kee­le õpe­ta­ja, kir­ja­nik Sand­ra Hei­dov elab koos kol­me lap­se ja...

Keh­ra uus kat­la­ma­ja oli kõi­gi­le uu­dis­ta­jai­le ava­tud

Möö­du­nud tei­si­päe­val, 28. mail avas SW Ener­gia mit­meks tun­niks hu­vi­lis­te­le Keh­ra kat­la­ma­ja uk­sed. Kel­la kol­meks päe­val olid Keh­ras Väl­ja tä­na­val 5. ap­ril­list töö­ta­va kat­la­ma­ja­ga tut­vu­ma...

Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ning Lok­sa lin­na et­te­pa­ne­kud Har­ju aren­gust­ra­tee­gia te­ge­vus­kav­va

Mai lõ­pu­ni said oma­va­lit­su­sed esi­ta­da HO­Li­le et­te­pa­ne­kuid 21. veeb­rua­ril jõus­tu­nud Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia 2035+ te­ge­vus­ka­vas­se. Iga vald-linn võis esi­ta­da ühe te­ge­vu­se. Neist va­li­tak­se 2...

Nel­ja aas­ta pä­rast on Har­ju­maal 4 rii­gi­güm­naa­siu­mi

Ees­ti 160 güm­naa­siu­miast­me­ga koo­list peaks 2023. aas­taks al­les jää­ma vä­hem kui 100. 22. mail Sa­kus toi­mu­nud Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du nõu­päe­val tõ­des ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi koo­li­võr­gu...

Nor­dic Hou­sesel taas vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te kuld­mär­gi­s

Kuu­sa­lu val­las te­gut­sev puit­kar­kass­ma­ja­de toot­ja Nor­dic Hou­ses päl­vis Vas­tu­tus­tund­li­ku Et­te­võt­lu­se Foo­ru­mi ga­laõh­tul, mis toi­mus 22. mail, vas­tu­tus­tund­li­ku et­te­võt­te kuld­se kva­li­tee­di­mär­gi­se. Kok­ku ja­ga­ti pronks-, hõ­be-...

RAS­MUS ME­RI­VOO teeb Kuu­sa­lus män­gu­fil­mi „Kratt“

Kuu­sa­lus elav fil­mi­mees Ras­mus Me­ri­voo sai es­mas­päe­val tea­te, et Ees­ti Fil­mi Ins­ti­tuut ra­has­tab te­ma män­gu­fil­mi „Kratt“. Ras­mus Me­ri­voo on fil­mi idee au­tor, st­se­na­rist ja...

KOPi toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la MTÜ-de­le

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus kin­ni­tas 27. mail Ko­ha­li­ku Omaal­ga­tu­se Prog­ram­mi tä­na­vu­se ke­vad­voo­ru toe­tu­sed. Kok­ku ja­ga­ti 150 000 eu­rot, ra­ha said 53 MTÜd Har­ju­maalt...

Sal­mis­tu ran­naa­la hal­da­jaks va­li­ti HAL­JA­SON OÜ

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kor­dus­han­ke Sal­mis­tu ran­na ja sa­da­ma ala hal­da­ja leid­mi­seks, ku­na võit­jaks va­li­tud Kuu­sa­lu Jaht­klu­bi loo­bus, põh­jen­da­des, et elekt­rit tu­leb os­ta OÜ-lt Sal­mis­tu...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -