Aastane arhiivid: 2019

Val­la­va­lit­sus kin­kis las­teaia­las­te pe­re­de­le Ani­ja val­la te­ge­vus­kaar­did

0
Kaar­di­män­gus „Mi­da põ­ne­vat koos pe­re­ga te­ha“ on sa­da­kond ühis­te­ge­vust las­te­ga pe­re­de­le. Kaar­di­män­gus „Mi­da põ­ne­vat koos pe­re­ga te­ha“ on 50 kaar­ti – 25 tu­bas­teks ja 25...

Sõnumitoojas 18. detsembril

0
Raasiku vallas tõuseb maamaks; Raasiku valla noorte filmikonkursi võitis ANDRA ALLIK; Raasiku koertepargi sisustamiseks kogutakse annetusi; Külastajad kiitsid Pikavere päkapikumaa Eesti parimaks; Kuusalu...

Raa­si­ku val­la noor­te fil­mi­kon­kur­si või­tis AND­RA AL­LIK

0
Fil­mi­kon­kurss „Miks on Raa­si­ku val­las äge ela­da?“ kuu­lu­ta­ti väl­ja ok­toob­ri al­gu­ses. Val­la­va­lit­sus soo­vis sel­le­ga saa­da ku­ni 5 mi­nu­ti pik­ku­seid fil­mik­lip­pe, mis ka­jas­ta­vad val­da ja...

Kol­ga muu­seu­mis saab nä­ha 55 nu­ku­ma­ja

0
Kon­na­de näi­tus on ava­tud veel jaa­nua­ri al­gu­ses. Kol­ga muu­seum pa­kub al­ga­vaks koo­li­va­hea­jaks las­te­le pal­ju uu­dis­ta­mist. Ava­tud on nu­ku­ma­ja­de näi­tus Tal­lin­na Ar­te Güm­naa­siu­mi õp­pea­la­ju­ha­ta­ja He­li Män­ni...

MIH­KEL TIKS: „Mu ke­ha on Krim­mis, hing Ees­tis, vaim rän­dab il­mas rin­gi.“

0
En­di­ne Lok­sa val­la­va­nem ja Kol­ga­kü­la ela­nik MIH­KEL TIKS rää­kis ko­du­kü­la rah­va­le oma uuest raa­ma­tust „Krim­mi vang“ ning elust Krim­mi pool­saa­rel. „Olen üle ela­nud nii oku­pat­sioo­ni...

Jumin­da pool­saa­re rah­vas asu­tas Lee­si Tar­wi­ta­ja­te Ühi­su­se

0
Ühi­su­se­le on sis­se­mak­se tei­nud 58 ini­mest, lii­tu­jaid tu­leb veel juur­de. Kuu­sa­lu val­las Lee­si kü­las poo­di pi­da­nud Lii­sa Ojan­gu pa­ni see­kord sep­temb­ris kaup­lu­se kin­ni tead­mi­se­ga, et...

Raa­si­ku koer­te­par­gi si­sus­ta­mi­seks ko­gu­tak­se an­ne­tu­si

0
Koe­rao­ma­ni­ke init­sia­tii­vil loo­dud koer­te­par­gil on aed üm­ber, tree­ning­va­hen­di­te jaoks oo­da­tak­se an­ne­tu­si. Koer­te­par­gi ra­ja­mi­se Pa­ju tä­na­va äär­de, Mist­ra-Au­te­xi kõr­val asu­va­le tüh­ja­le plat­si­le al­ga­ta­sid Kris­ta Erg-Scacc­het­ti ja...

Kuu­sa­lu val­la põ­hi­mää­ru­se muut­mi­se ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni kont­rol­li­mis­te kor­ra keh­tes­ta­mi­se eel­nõud

0
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Enn Kirs­man koa­lit­sioo­ni kuu­lu­vast va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­tas vo­li­ko­gu eel­mi­sel is­tun­gil, 5. det­semb­ril kaks eel­nõu, mis vas­tu­võt­mi­se kor­ral re­gu­lee­rik­sid eel­kõi­ge opo­sit­sioo­ni...

Oma­va­lit­sus­te kom­mi­pa­kid las­te­le

0
Ani­ja val­la­s tel­liti kom­mi­pa­kid kõi­gi­le val­la las­teae­da­des-koo­li­des käi­va­te­le las­te­le ning val­la re­gist­ris ole­va­te­le ko­dus­te­le las­te­le kok­ku 1060 kom­mi­pak­ki, need läk­sid maks­ma 4100 eu­rot. Kuu­sa­lu...

Kuu­sa­lu ale­vik on saa­nud ki­ri­ku juur­de kau­ni tu­le­des jõu­lu­puu

0
Kuu­sa­lu rah­vas kii­dab sot­siaal­mee­dias ja ka oma­va­he­lis­tes jut­tu­des, et tä­na­vu on ale­vik saa­nud vä­ga ilu­sa val­gus­ta­tud jõu­lu­puu, mis sei­sab ki­ri­kuaias tii­gi lä­he­dal ja pais­tab...