Yearly Archives: 2019

Sõnumitoojas 18. septembril

Riigihalduse minister JAAK AAB külastas Anija valda; 12 vallavolinikku soovivad umbusaldada Anija volikogu aseesimeest; Anija valda ELi Leader-toetusi kokku ligikaudu 204 138 eurot...

Sõnumitoojas 11. septembril

Kuusalu kooli juurdeehituse ideekonkursi 4 kavandi tutvustus; Ühistranspordikeskuse otsus – Atko Liinid jätkab idasuunal; Probleemid Kuusalu-Neeme õpilasliiniga J8; ERE UIBO reisilugu „Seljakotiga Usbekistanis”; ...

Sel­ja­ko­ti­ga Us­be­kis­ta­nis – koh­tu­vad Nõu­ko­gu­de aeg, Lääs, iid­ne ida­maa ja Ees­ti 90ndad

ERE UI­BO Kui rää­ki­sin sõp­ra­de­le, et plaa­nin sõi­ta juu­lis me­rest või­ma­li­kult kau­ge­le, Kesk-Aa­sias­se Us­be­kis­ta­ni seal­se 45kraa­di­se kuu­ma­lai­ne ajal, tu­li mul pal­ju vas­ta­ta kü­si­mu­se­le – miks?...

Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list on KA­LEV LAAST

2. sep­temb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses tee­de- ja ehi­tus­spet­sia­lis­ti­na Ka­lev Laast (pil­dil). Ta on pä­rit en­di­sest Kei­la, prae­gu­sest Lää­ne-Har­ju val­last. Kesk­koo­li jä­rel õp­pis Rii­gi­kait­sea­ka­dee­mia Nõm­me...

Ka Aeg­vii­dus saab kas­se ta­su­ta kii­pi­da

Ani­ja val­la­va­lit­sus hü­vi­tab kõi­gi­le val­lae­la­ni­ke­le, kes la­se­vad sep­temb­ri­kuus oma kas­si kas ste­ri­li­see­ri­da või kast­ree­ri­da ja kii­bis­ta­da, kii­bi hin­na täie­li­kult ning ste­ri­li­see­ri­mi­se või kast­ree­ri­mi­se hin­nast...

JAN­NO VALD­MAN­NI­LE Elu­pääst­ja me­dal

Pääs­tea­met tun­nus­tas Ees­ti or­ga­ni­see­ri­tud tu­le­tõr­je 100. aas­ta­päe­val au­mär­ki­de ja tä­nu­kir­ja­de­ga ini­me­si, kes on eel­mi­sel aas­tal sil­ma paist­nud hoo­li­vu­se, mis­sioo­ni­tun­de ja vap­ru­se­ga ini­mes­te elu pääst­mi­sel...

Uued õpe­ta­jad koo­li­des

Ani­ja vald Ani­ja val­las on ala­nud õp­peaas­tal kõi­ge roh­kem uu­si õpe­ta­jaid Keh­ra güm­naa­siu­mis - 11: klas­siõ­pe­ta­jad Tiiu Tamm, Kät­lin Takk, Ma­ret Ki­vis­tu, In­ga Koit­la ja...

SAN­NA AAS­LAV-KAA­SIK Ka­ha­last või­tis vee­mo­to MM-eta­pi

Möö­du­nud pü­ha­päe­val lõp­pes vee­mo­to paa­dik­las­si­de F-125 ja F-500 MM-sa­ri, vii­ma­ne etapp oli Tšeh­his Je­dov­ni­ces. F-125 klas­sis võis­tle­sid eel­mi­se hooa­ja maail­ma- ja Eu­roo­pa meis­ter Erik Aas­lav-Kaa­sik...

Raa­si­ku val­laar­hi­tekt on LI­LY RIK­KO­NEN

26. au­gus­tist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ar­hi­tek­ti­na Li­ly Rik­ko­nen (pil­dil). Ta on pä­rit Tal­lin­nast, pä­rast kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist läks õp­pi­ma Ees­ti Riik­lik­ku Kuns­tiins­ti­tuu­ti, prae­gu­ses­se Kuns­tia­ka­dee­mias­se, kus...

Raa­si­ku ja Ani­ja vald osa­le­vad „Maal ela­mi­se päe­val“

Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­se Ko­du­kant al­ga­tu­sel toi­mub lau­päe­val, 28. sep­temb­ril üle-ees­ti­li­ne et­te­võt­mi­ne „Maal ela­mi­se päev“. Sel­le­ga soo­vi­tak­se kut­su­da maa­piir­kon­da­des­se ela­ma roh­kem te­gu­said ini­me­si ning ai­da­ta neil,...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -