Yearly Archives: 2019

Sõnumitoojas 24. aprillil

Raasiku Valla Sport loomisest; Aruküla raamatukogu kavandab tegevusi igas vanuses inimestele; Raasikul algasid taas OTT kaubakohtumised; Raasiku ja Anija valla noortest hakatakse koolitama...

Sõnumitoojas 17. aprillil

Kehra Nukk esines Pariisis eesti lastele; Hoolekogude ettepanek tõsta Anija valla lasteaedade õpetajate abide palka; Volikogu eraldas MTÜ-le Voose Kõrts üle 7800 euro; ...

ARGO SAUL: „Et­te­võt­jad soo­vi­vad Kuu­sa­lu val­la aren­gu­le kaa­sa ai­da­ta.“

Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees AR­GO SAUL, asu­ta­si­te viie­ke­si Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­ja­te ühen­du­se, 1. ap­ril­lil kor­ral­da­si­te suu­re­ma kok­ku­saa­mi­se. Kui pal­ju on liik­meid juur­de tul­nud? „Koh­tu­mi­sel...

Est-Stei­ni kau­ba­mär­gi­ga ka­tu­se­ki­vi on too­de­tud 30 aas­tat

Kiius te­gut­sev BMI Mo­nier kuu­lub kont­ser­ni BMI Group. Märt­si al­gu­ses 30. sün­ni­päe­va tä­his­ta­nud ka­tu­se­ki­vi­te­has Kiius loo­di 1989. aas­tal Ees­ti-Soo­me-Root­si ühi­set­te­võt­te­na, mil­le Ees­ti-pool­ne osa­nik oli Kuu­sa­lu...

Keh­ra Nukk esi­nes Pa­rii­sis

Seal­se Ees­ti koo­li kut­sel käis Keh­ra Nu­ku juht Mar­git Aas­maa märt­sis Pa­rii­sis, kus män­gis „Pu­na­müt­si­kest“ ning õpe­tas las­te­le nuk­ku­de val­mis­ta­mist. Prant­sus­maal ela­va­te­le ees­ti juur­te­ga las­te­le...

Aru­kü­la ÜVK kae­vi­ku­tes­se pan­nak­se mul­ti­to­ru val­gus­kaab­li jaoks

Aru­kü­las ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ke ehi­tav YIT Inf­ra Ees­ti AS on sõl­mi­nud le­pin­gu Te­lia­ga ning hak­kab si­deet­te­võt­te tel­li­mu­sel sa­ma­des­se kae­vi­ku­tes­se pai­gal­da­ma mul­ti­to­ru, ku­hu Te­lia pai­gal­dab...

Et­te­pa­ne­k tõs­ta Ani­ja val­la las­teae­da­de õpe­ta­ja abi­de pal­ka

Keh­ra Las­te­ta­re, Le­pat­rii­nu ja Ala­ve­re Mõm­mi­la hoo­le­ko­gu­de esi­me­hed taot­le­vad õpe­ta­ja­te abi­de pal­ga tõst­mist vä­he­malt 700 eu­ro­ni. Ani­ja val­la las­teae­da­de kol­me ma­ja hoo­le­ko­gu­de esi­me­hed Kat­rin Roo­me­re,...

Ani­ja val­la kant­se­leis­pet­sia­list-vo­li­ko­gu sek­re­tär on KRIS­TII­NA KA­RI

Ala­tes 1. ap­ril­list töö­tab Ani­ja val­la­va­lit­su­ses kant­se­leis­pet­sia­lis­ti­na 26aas­ta­ne Kris­tii­na Ka­ri (pil­dil). Ta on pä­rit Ta­palt, pä­rast seal­se kesk­koo­li lõ­pe­ta­mist jät­kas õpin­guid Rä­pi­na aian­dus­koo­lis, kus...

Voli­ko­gu eral­das MTÜ-­le Voo­se Kõrts üle 7800 eu­ro

Märt­sis ot­sus­tas Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eral­da­da val­la­eel­ar­vest MTÜ-­le Voo­se Kõrts Voo­se Päi­ke­se­ko­du juur­de tei­sal­da­ta­va­te kärg­ma­ja­de ra­ja­mi­seks 7853 eu­rot. Eel­mi­sel aas­tal sai Voo­se Kõrts Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja kau­du...

Ujumiskursuse videod

Kuusalu kooli kehalise kasvatuse õpetaja, ujumistreener Maria Trei ja ta õpilased osalesid Eesti Ujumisliidu eestvedamisel tehtud ujumise algõpetuse e-materjalide videotes. Filmiti Kuusalu spordikeskuse ujulas....

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -