Yearly Archives: 2019

Lap­sed lõ­hu­vad tõu­ke­ra­tas­te­ga Kuu­sa­lu Söö­gi­toa trep­pe

Vii­ma­se aja oht­lik trend on ka tõuk­si­de­ga Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­tä­na­val ot­se au­to­de eest lä­bi sõit­mi­ne. Kuu­sa­lu ale­vi­kus on alg­klas­si­de ja põ­hi­koo­li noo­re­ma­te õpi­las­te seas ku­ju­ne­nud...

Ani­ja en­di­ne val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM on Ees­ti aas­ta isa

„Soo­vin seda tunnustust ja­ga­da kõi­gi Ees­ti­maa tub­li­de isa­de­ga, sel­le on ära tee­ni­nud tu­han­ded isad,“ lau­sus tä­na­vu­ne aas­ta isa AR­VI KA­RO­TAM. Ees­ti Nais­lau­lu Selt­si kor­ral­da­tud isa­de­päe­va...

Sõnumitoojas 13. novembril

Lapsed lõhuvad tõukeratastega Kuusalu Söögitoa treppe; Kiiu tankla uus omanik on Tartu Terminal AS; Keskkoolide riigieksamite tulemused – Kuusalu ja Loksa kooli hea...

Sõnumitoojas 6. novembril

RMK pole nõus Aruküla männikus lageraie keelamisega; Vallavalitsus taotleb Aruküla-Peningi tee remonti; Raasiku valla küsitlusele üle 200 vastaja; Pikavere-Mallavere külavanem on ALICE SUURKUUSK; ...

Val­la­va­lit­sus taot­leb Aru­kü­la-Pe­nin­gi tee re­mon­ti

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus saa­tis maan­teea­me­ti­le kir­ja pal­ve­ga lü­li­ta­da aas­ta­tel 2018-2022 re­konst­ruee­ri­ta­va­te rii­gi­tee­de ni­me­kir­ja La­ge­di-Aru­kü­la-Pe­nin­gi maan­tee Aru­kü­la ja Pe­nin­gi va­he­line 5 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne tee­lõik. „Maan­teea­me­ti tu­le­va...

Raasiku raamatukogus on beebide-vanemate kohtumispaik

Väikese poja ema Krista Erg-Scacchetti algatusel on Raasiku rahvamajas mänguasjade vahetuspunkt koos beebinurga ja nende vanemate kohtumispaigaga. „Mõtte sain oma lapse pealt. Talle tunduvad alati...

Kuu­sa­lu Vii­si­vee­re­ta­ja­te­le NAIS­SOO kon­kur­sil 3. koht

Kuu­sa­lu nai­san­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad, ke­da ju­hen­dab Ma­re Rus­sak, osa­les lau­päe­val, 2. no­vemb­ril vo­kaa­lan­samb­li­te kon­kur­sil Nais­soo Lau­lud 2019. Kon­kurss toi­mus Põlt­sa­maa kul­tuu­ri­kes­ku­ses 7. kor­da. See­nio­ran­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad...

Leesil vaadati paadipõgenemise mälestuspäeval filmi „Herbert ja Alice“ uskumatuna tunduvast loost

Leesi rahvamaja saal oli laupäeval, 2. novembril rahvast täis. Hingedepäeval tuldi kuulama ja ka kaasa rääkima paadipõgenemisest 75 aastat tagasi. Meenutuste päeva „Läänemeri meid ühendas...

Keh­ra idee­kor­je­le esi­mes­te päe­va­de­ga 19 et­te­pa­ne­kut

Ani­ja val­la­va­lit­su­se idee­de ko­gu­mi­se­le Keh­ra kes­ku­se pla­nee­ri­mi­se koh­ta on esi­mes­te päe­va­de­ga esi­ta­tud 19 et­te­pa­ne­kut, näi­teks ra­ja­da lin­na kõrg­ro­ni­mi­se ra­da, vi­gur­sõi­du­park, vä­liü­ri­tus­te ala, kõrg­hal­jas­tu­se­ga tsoon...

Raa­si­ku val­la kü­sit­lu­se­le üle 200 vas­ta­ja

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se lä­bi vii­dud kü­sit­lu­se­le, kus pa­lu­ti ela­ni­kel vas­ta­ta val­la elu-olu puu­du­ta­va­te­le kü­si­mus­te­le, vas­ta­sid 203 ini­mest. „Se­da on rõõ­mus­ta­valt pal­ju, vas­ta­mi­ne oli oo­ta­ma­tult ak­tiiv­ne....

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -