Monthly Archives: veebruar 2019

Kol­ga­kü­la selt­si le­ping rah­va­ma­ja hal­da­mi­seks

Vo­li­ko­gu pi­ken­das Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se ja MTÜ Kol­ga­kü­la Selts sõl­mi­tud le­pin­gut va­ra ta­su­ta ka­su­ta­mi­se koh­ta 2030. aas­ta­ni – vald on and­nud Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja selt­si­le hal­la­ta....

Lume­lin­na­sid ehi­ta­ma!

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­se su­la­ga teh­ti pal­ju­des ae­da­des ja kor­ter­ma­ja­de plat­si­del lu­me­mem­me­sid. Lu­me­roh­ke talv on and­nud või­ma­lu­se ehi­ta­da koos las­te­ga ning las­te­le õue män­gi­mi­seks ro­ni­mis- ja...

Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gu juht EHA ALT­MÄE: „Ühi­ne­mi­ne an­nab aren­gu­le uue tõu­ke.“

Aas­ta al­gu­sest töö­ta­vad Raa­si­ku val­la raa­ma­tu­ko­gud ühi­se juh­ti­mi­se all. Sü­gi­sel ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu lii­ta val­la raa­ma­tu­ko­gud käe­so­le­vast aas­tast. Uue st­ruk­tuu­ri jär­gi asub Raa­si­kul val­la­raa­ma­tu­ko­gu, sel­le...

Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se juu­res on 20 skulp­tuu­ri­ga lu­me­linn

Kuu­sa­lu Spor­di­kes­ku­s ja Kuu­sa­lu Noor­te­kes­ku­s kut­su­sid rah­vast lau­päe­va, 2. veeb­rua­ri hom­mi­kuks Ri­hu­mäe­le lu­me­lin­na ehi­ta­ma. Võist­kon­di ko­gu­nes 17 – emad-isad koos las­te­ga, paar las­te­võist­kon­da ja...

OLEV OJA­LE Kul­tuur­ka­pi­ta­li elu­tööp­ree­mia

Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal ja­gas möö­du­nud ree­del, 1. veeb­rua­ril aas­tap­ree­miaid sil­ma­paist­va­ma­te­le kul­tuu­ri- ja spor­di­te­ge­las­te­le. Rah­va­kul­tuu­ri vald­kon­nas sai elu­tööp­ree­mia Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li muu­si­ka­loo õpe­ta­ja Olev Oja tä­nuks...

URMAS KIRT­SI va­li­ti MTÜ Aren­dus­ko­da ju­hiks

MTÜ Aren­dus­ko­da Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi üld­koo­s­olek va­lis 30. jaa­nua­ril uue ju­ha­tu­se, kes va­lis ju­ha­tu­se esi­me­heks Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma Ur­mas Kirt­si. Kuue­liik­me­li­ses ju­ha­tu­ses on oma­va­lit­sus­test, MTÜ­dest ja et­te­võ­te­test...

ROMAN SVI­RI­DOV saa­vu­tas Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel su­mos 2. ko­ha

Pü­ha­päe­val, 3. veeb­rua­ril toi­mu­sid Lää­ne­maal Ris­ti põ­hi­koo­lis Ees­ti tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed su­mos. Osa­võt­jaid oli 202. Hom­mi­ku­poo­li­kul kat­su­sid ram­mu lap­sed, pä­rast­lõu­nal täis­kas­va­nud. Kuue ja poo­le tun­ni...

MAR­KUS ALEK­SAN­DER SAAR või­tis El­va ta­lik­ros­si avae­ta­pi

KAI­DO LAAS 26. jaa­nua­ril toi­mus 46. El­va jalg­rat­tu­ri­te ta­lik­ros­si ava­etapp. Esi­me­ses star­dis oli 22 M/N 12 klas­si võist­le­jat, kes sün­di­nud 2007 ja hil­jem. Neil tu­li...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -