Monthly Archives: veebruar 2019

Maaü­li­kool käi­vi­tab koos Öko­kul­le­ri­ga ko­ha­li­ku et­te­võt­lus­koo­li­tu­se

Ees­ti Maaü­li­kool osa­leb koos Ees­ti Sot­siaal­se­te Et­te­võ­te­te Võr­gus­ti­ku­ga rah­vus­va­he­li­ses ERAS­MUS+ õp­pep­rog­ram­mis Ko­gu­kon­na Õpe Ko­ha­li­kuks Aren­guks. Prog­ramm kes­tab 2019. aas­tast ku­ni 2021. aas­ta­ni. Pea­le Ees­ti...

Sega­koor Han­ni­jög­gi sai Tul­ja­ku võis­tu­laul­mi­sel 3. ko­ha

Tar­tus Mii­na Här­ma güm­naa­siu­mis 10. veeb­rua­ril toi­mu­nud 22. se­ga­koo­ri­de võis­tu­laul­mi­sel Tul­jak saa­vu­tas Ani­ja val­la se­ga­koor Han­ni­jög­gi C-ka­te­goo­rias 3. ko­ha. Koo­ri di­ri­gen­did on Ma­riell Aren...

Jaa­nua­ri lu­me­roh­kus läks val­da­de­le kal­liks

„Jaa­nua­ris ku­lus lu­me­lük­ka­mi­se­le 101 000 eu­rot, see on hul­lu­meel­ne num­ber,“ mär­kis Ani­ja val­la ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok. Val­laee­lar­ves on tä­na­vu tee­de ta­li­hool­deks pla­nee­ri­tud 168 000 eu­rot: „Kaht­len, kas...

Raa­si­ku val­la tä­na­vu­se ee­lar­ve maht on 8,4 mil­jo­nit eu­rot

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis tä­na­vu­se ee­lar­ve pä­rast teist lu­ge­mist vas­tu 11. veeb­rua­ril. Poolt olid kõik is­tun­gil osa­le­nud 15 vo­li­ko­gu lii­get. „Ee­lar­ve on pi­gem kon­ser­va­tiiv­ne. Ole­me et­te­vaat­li­kud,...

Kin­ni­ta­ti Raa­si­ku val­la aren­gu­ka­va 2028. aas­ta­ni

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 11. veeb­rua­ril ühe­hääl­selt val­la küm­ne aas­ta aren­gu­ka­va, mil­le te­ge­mist alus­ta­ti 2017. aas­ta su­vel. Aren­gu­ka­va koos­tas OÜ Py­ra­mid Con­sult. Möö­du­nud aas­ta juu­nis...

Märt­sist al­gab Raa­si­ku val­las taas kor­ral­da­tud jäät­me­ve­du

Ve­da­ja jääb sa­maks, kuid se­gaol­me­jäät­me­te ära­ve­du kal­li­neb. MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus ja AS Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed (EKT) esin­da­jad sõl­mi­sid 7. veeb­rua­ril le­pin­gu, mil­le­ga an­ti EKT-le kor­ral­da­tud jäät­me­veo ai­nuõi­gus...

Ani­ja mõi­sa re­no­vee­ri­mist alus­ta­ti ai­dast

Veeb­rua­ri al­gu­sest on Ani­ja mõi­sa ait aia­ga pii­ra­tud – ala­nud on mõi­sa­komp­lek­si tu­le­va aas­ta lõ­pu­ni kest­vad re­no­vee­ri­mis­tööd. EAS ot­sus­tas mul­lu toe­ta­da Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si re­no­vee­ri­mist kü­las­tus­kes­ku­seks...

Kait­se­vä­gi va­jab väl­jaõp­peks so­bi­lik­ke ala­sid

Ko­lo­nel Va­hur Ka­rus, 1. ja­la­väeb­ri­gaa­di ülem Miks me se­da tee­me? Ees­ti rii­gi­kait­se põ­hi­neb es­ma­sel ise­seis­val kait­se­või­mel ja kol­lek­tiiv­kait­sel, mil­le ta­gab liik­me­li­sus NA­TO-s. Kait­se­väe ra­hua­ja üle­san­ne on ta­ga­da...

25 aas­tat Keh­ra pääs­te­ko­man­dot, 4. osa

AI­VAR KA­RI, Keh­ra ko­man­do pea­lik Al­gus Sõ­nu­mi­too­jas nr 5. 2001. aas­ta al­gu­ses sai­me esi­me­se­le kor­ru­se­le et­te uued ak­nad ja tuul ei pu­hu­nud öö­si­ti enam ma­ga­va­te­le mees­te­le pä­he....

Kui­das sul tä­na in­ter­ne­tis läks?

Nu­ti­sead­med ja in­ter­net on saa­nud noor­te iga­päe­vae­lu la­hu­ta­ma­tuks kaas­la­seks. Iga päev ka­su­tab in­ter­net­ti 97 prot­sen­ti las­test. 2010. aas­tal käis mo­biil­te­le­fo­ni­ga in­ter­ne­tis kol­man­dik Ees­ti las­test,...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -