Monthly Archives: veebruar 2019

Ehi­ta­ja teeb Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja erio­sa­de pro­jek­ti üm­ber

Kok­ku 10 kor­te­ri­ga TET-ma­ja (toe­ta­tud ela­mi­se tee­nus­ma­ja) peab val­mi­ma hil­je­malt juu­lis 2020. Kuu­sa­lu vald ra­jab Kuu­sa­lu ale­vi­ku Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le mul­lu põ­le­nud ja lam­mu­ta­tud en­di­se...

Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas uus he­li- ja val­gus­teh­ni­ka

Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts on tä­nu ka­he­le pro­jek­ti­le saa­nud Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja kaa­saeg­se he­li- ja val­gus­tu­sa­pa­ra­tuu­ri. Lea­der-prog­ram­mist eral­da­tud toe­tu­se­ga soe­ta­ti ko­gu he­li ja val­gus­teh­ni­ka kaa­bel­dus, kaa­saeg­sed...

Politseikroonika

15. veebruaril teatati, et 20aastane mees ründas konflikti käigus Loksa linnas Lasteaia tänaval asuvas majas oma 16aastast venda. 15. veebruaril teatati, et väidetavalt tuttav mees...

Mi­nis­tee­rium ei al­ga­ta Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­sus­te üle jä­re­le­val­vet

Jus­tiits­mi­nis­tee­rium saa­tis möö­du­nud nä­da­lal Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­le ja vo­li­ko­gu esi­me­he­le kir­ja peal­kir­ja­ga „Tä­he­le­pa­nu juh­ti­mi­ne.“ Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 9liik­me­li­ne opo­sit­sioon pa­lus jus­tiits­mi­nis­tee­riu­mil al­ga­ta­da jä­re­le­val­ve 18. det­semb­ri vo­li­ko­guis­tun­gil toi­mu­nud...

Ani­ja vald saab märt­sis uue vo­li­ko­gu esi­me­he ja val­la­va­ne­ma

Möö­du­nud kol­ma­päe­val, 13. veeb­rua­ril ot­sus­tas Ani­ja val­la va­li­mis­ko­mis­jon lõ­pe­ta­da val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he Jaan Oruaa­sa vo­li­tu­sed. Va­li­mis­ko­mis­jon lõ­pe­tas va­li­mis­lii­du Ani­ja-Aeg­vii­du ühen­du­sest vo­li­kok­ku va­li­tud Jaan Oruaa­sa vo­li­tu­sed...

Sõnumitoojas 20. veebruaril

Märtsist algab Raasiku vallas taas korraldatud jäätmevedu; Raasiku valla tänavuse eelarve maht on 8,4 miljonit eurot; Raasiku vald sai uue arengukava aastani 2028; ...

Sõnumitoojas 13. veebruaril

Tänavu saab Anija vallas musta katte ligi 15 kilomeetrit teid; Anija vallavolikogu liikmele TOOMAS TÕNISELE riiklik spordi elutööpreemia; ARRY USKALE Raasiku valla aukodaniku...

Kuu­sa­lu koo­li laien­da­mi­sest

Möö­du­nud nä­da­lal Kuu­sa­lu kesk­koo­lis toi­mu­nud koo­so­le­kul, kus osa­le­sid Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu- ja va­lit­su­se, koo­li juht­kon­na, õpe­ta­ja­te, õpi­las­te ja hoo­le­ko­gu esin­da­jad, aru­ta­ti, kui­das la­hen­da­da ruu­mi­kit­si­ku­se prob­leem....

Sal­mis­tu sa­da­ma ra­has­ta­mi­sot­sus all­kir­jas­ta­tud

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus on all­kir­jas­ta­nud ot­su­se toe­ta­da Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti esi­mest etap­pi 790 311,40 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu val­la oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 338 700,60 eu­rot....

Kaha­la Jär­ve Jää­ka kor­ral­da­jad ot­si­vad abi­li­si

Tal­vi­ne pe­reü­ri­tus Ka­ha­la jär­ve­jääl on see­kord pü­ha­päe­val, 3. märt­sil – va­li­mis­te­päe­val. „Hoia­me pöialt, et il­ma­taat mei­le vin­ger­pus­si ei män­gi ning Jää­kas tu­leb vin­ge ja meel­de­jääv,“...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -