Monthly Archives: detsember 2018

Uus võimuliit esitas Kuusalu volikogu istungil 7 umbusaldusavaldust

Kuu­sa­lu val­la uue 10liik­me­li­se koa­lit­sioo­ni on moo­dus­ta­nud 8 vo­li­nik­ku va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ning 1 vo­li­nik Kes­ke­ra­kon­na ja 1 Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung al­gas tei­si­päe­val,...

Umbu­sal­du­sa­val­dus

Ala­tes 31. maist Kuu­sa­lu val­las või­mul olev koa­lit­sioon on oma te­ge­vu­se­ga jõud­nud: • lam­mu­ta­da val­la­va­lit­su­se kui or­ga­ni­sat­sioo­ni, mi­da on eri­ne­vad po­lii­ti­li­sed jõud eel­käi­ja­te teh­tut aus­ta­valt...

Pii­sab vaid nae­ra­tu­sest või heast sõ­nast

EDA-MAI TAM­MIS­TE, Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­tor Ini­me­ne ei ela pel­galt toi­dust, õhust ja veest. Täis­väär­tus­li­ku elu ela­mi­seks va­ja­me ka tun­nus­tust ja ar­mas­tust. Me või­me ju pu­ge­da...

Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se kä­ra­jad

Ha­ri­du­se aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks kor­ral­da­tud idee­kor­je-kä­ra­ja­te kul­gu mõ­ju­tas liik­ve­le läi­nud jutt Kuu­sa­lu val­la koo­li­de või­ma­li­kust üle­vii­mi­sest üht­se juh­ti­mi­se al­la. Kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril aru­ta­sid Kuu­sa­lu val­la koo­li­de...

Kuu­sa­lu tüd­ru­ku­te­le esi­koht koo­li­de­va­he­lis­tel meist­ri­võist­lus­telt uju­mi­ses

Ree­del, 30. no­vemb­ril Kei­las toi­mu­nud Har­ju­maa 2018. aas­ta koo­li­de­va­he­lis­tel meist­ri­võist­lus­tel tea­teu­ju­mi­ses saa­vu­tas Kuu­sa­lu kesk­koo­li ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te võist­kond 4x50 meet­ri va­bau­ju­mi­ses aja­ga 2.23,38...

AIN VIL­LAU Pä­ris­pealt pää­ses ra­tas­too­li­cur­lin­gu MMi­le

AG­NES VAL­GIS­TE 9.-16. no­vemb­ri­ni olid Soo­mes Ki­sa­kal­lios ra­tas­too­li­cur­lin­gu maail­ma­meist­ri­võist­lus­te kva­li­fi­kat­sioon­võist­lu­sed. Osa­les ka Ees­ti koon­dis koos­sei­sus And­rei Koit­mäe, Vil­jar Vil­lis­te, Sig­ne Fal­ken­berg, Mait Mä­tas ja Kuu­sa­lu val­la...

Kolga kool võitis koolinoorte MV maakonnavooru

Kolmapäeval, 28. novembril Viimsis toimunud Eesti koolinoorte 16. mälumängumeistrivõistluste Harjumaa eelvoorus saavutas põhikoolide seas 56 punktiga esikoha Kolga kooli võistkond Rööprähklejad, kuhu kuulusid Sanne...

HC Keh­ra Ees­ti MV ava­rin­gi liid­er

Ees­ti kä­si­pal­li mees­te meist­ri­lii­gas alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ava­rin­gi vii­ma­ses män­gus kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril 39:25 (19:11) HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti ning Aru­kü­la/Au­den­tes kao­tas võõr­sil Põl­va Ser­vi­ti­le...

Raa­si­ku kel­gu­mä­gi ei pruu­gi tä­na­vu val­mi­da

Et Raa­si­ku lap­sed saak­sid sel tal­vel rah­va­ma­ja kõr­val kel­gu­mäelt liu­gu las­ta, on va­ja ra­ha, mil­le eest trans­por­ti­da poo­le­lio­le­va­le kel­gu­mäe­le va­ja­mi­ne­vad mul­la­koor­mad ning mä­gi nen­de­ga...

SU­LEV VALD­MAA sai JO­HAN­NES KÄI­SI pree­mia

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se lii­ge, Lok­sa güm­naa­siu­mi aja­loo ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja, Jaan Tõ­nis­so­ni Ins­ti­tuu­di Ko­da­ni­ku­ha­ri­dus­kes­ku­se ju­ha­ta­ja, Lau­rent­siu­se Selt­si juht Su­lev Vald­maa sai 30. no­vemb­ril Ees­ti Pe­da­goo­gi­ka...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -