Uus võimuliit esitas Kuusalu volikogu istungil 7 umbusaldusavaldust

1053
Um­bu­sal­du­sa­val­du­se loeb et­te se­ni koa­lit­sioo­ni kuu­lu­nud MAR­GUS SOOM. Te­ma kõr­val uus koa­lit­sioo­ni­part­ner VÄR­NER LOOTS­MANN. Fo­to Su­lev Vald­maa

Kuu­sa­lu val­la uue 10liik­me­li­se koa­lit­sioo­ni on moo­dus­ta­nud 8 vo­li­nik­ku va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du ning 1 vo­li­nik Kes­ke­ra­kon­na ja 1 Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jast.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu is­tung al­gas tei­si­päe­val, 27. no­vemb­ril aval­du­se­ga um­bu­sal­da­da tä­na­vu 31. maist või­mul ol­nud koa­lit­sioo­ni seit­set po­lii­ti­kut: val­la­vo­li­ko­gu esi­meest Mait Kröönst­rö­mi ja asee­si­meest Mar­ti Häält va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald, val­la­va­ne­mat Mo­ni­ka Sa­lu, val­la­va­lit­su­se liik­meid Hei­no Ju­no­lai­ne­ni va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald ja Rei­jo Roo­si va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald, ee­lar­ve- ja aren­gu­ko­mis­jo­ni esi­meest And­res Hein­ve­ri ning sot­siaal­ko­mis­jo­ni esi­meest In­geld­rin Au­gi va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald.

Aval­du­se lu­ges et­te prae­gu­ses­se koa­lit­sioo­ni kuu­lu­nud Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast, nii te­ma kui ka Mar­ti Hääl va­li­ti 31. mail val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees­teks. Val­la­vo­li­ni­kest kuu­lu­vad Kuu­sa­lu val­la prae­gu­ses­se koa­lit­sioo­ni va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Mait Kröönst­röm, Mar­ti Hääl, And­res Hein­ver, In­geld­rin Aug ja Kris­to Pa­lu, va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald Ma­dis Jõ­gi ja Avo Vest, Ees­ti Kon­ser­va­tiiv­se Rah­va­par­tei (EK­RE) ni­me­kir­jast Mai­ri­ka Ra­ja­vä­li ja Ran­no Pool. Val­la­va­lit­su­ses on pea­le Hei­no Ju­no­lai­ne­ni ja Rei­jo Roo­si veel Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast, te­ma­le um­bu­sal­du­sa­val­dust ei esi­ta­tud ega ka re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le Ma­dis Jõ­gi­le, kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­ni esi­me­he­le Kris­to Pa­lu­le, ha­ri­du­se ja ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­me­he­le Avo Ves­ti­le.

Mar­gus Soom tea­tas tei­si­päe­val is­tun­gil, et kõik um­bu­sal­du­sa­val­du­sed on ühe­su­gu­se teks­ti­ga, eri­ne­vad um­bu­sal­da­ta­va­te ni­me­de ja ame­ti­koh­ta­de osas.

Um­bu­sal­du­sa­val­dus­te­le on al­la kir­ju­ta­nud Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast, Vär­ner Loots­mann Kes­ke­ra­kon­nast ning Ur­mas Kirt­si, Kau­po Par­ve, Kal­mer Märt­son, Mart Sest­verk, Il­vard Ee­rik­soo, Ur­mo Ris­ti­saar, Kris­ti Ve­te­maa ja Enn Kirs­man va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du.

Um­bu­sal­du­sa­val­du­ses on öel­dud, et prae­gu­ne koa­lit­sioon on ko­gu oma või­mul ole­ku aja te­ge­le­nud ai­nult lam­mu­ta­mi­se, lai­ma­mi­se ning süüd­las­te ot­si­mi­se­ga. „Nen­de al­la­kir­ju­ta­tud koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu võib lu­ge­da val­las või­mu haa­ra­mi­se ning ame­ti­koh­ta­de oma ini­mes­te­ga täit­mi­se het­kest käe­so­le­va aas­ta juu­ni­kuust teos­ta­tuks, sest üh­te­gi aren­da­vat ideed või val­lae­lu po­si­tiiv­ses suu­nas eda­si vii­vat et­te­pa­ne­kut sel­les le­pin­gus ei ole ega ole neid ka vo­li­ko­gu liik­me­te­le või laie­ma­le ava­lik­ku­se­le vii­ma­se viie kuu jook­sul tut­vus­ta­tud.“

Kuu­sa­lu val­la uus või­mu­liit soo­vib, et vo­li­ko­gu esi­mees pa­neks li­saks um­bu­sal­du­sa­val­dus­te­le val­la­vo­li­ko­gu järg­mi­se is­tun­gi päe­va­kor­da vo­li­ko­gu uue esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­se, uue val­la­va­ne­ma va­li­mi­se, val­la­va­lit­su­se liik­me­te ar­vu ja koos­sei­su kin­ni­ta­mi­se, val­la­va­ne­ma töö­ta­su suu­ru­se ja hü­vi­tis­te mää­ra­mi­se, vo­li­ko­gu ala­tis­te ko­mis­jo­ni­de moo­dus­ta­mi­se ning nei­le esi­mees­te ja asee­si­mees­te va­li­mi­se.
Vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm tea­tas, et järg­mi­ne is­tung toi­mub tei­si­päe­val, 18. det­semb­ril.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Mar­gus Soo­milt, miks soo­vi­tak­se umb­u­sal­dust aval­da­da osa­de­le koa­lit­sioo­ni­liik­me­te­le, mit­te kõi­gi­le. Ta vas­tas, et põh­jus on teh­ni­li­ne, val­la­va­lit­su­se lii­ge Su­lev Vald­maa on val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga mää­ra­tud val­la­va­ne­ma asen­da­jaks, kui val­la­va­ne­mat um­bu­sal­da­tak­se ja ta lah­kub töölt, jääb te­ma asen­da­ja ame­tis­se ku­ni uue val­la­va­ne­ma vo­li­tus­te al­ga­mi­se­ni. Ko­mis­jo­ni­de esi­mees­test soo­vi­tak­se te­ma sõ­nul um­bu­sal­da­da neid, kel­le ko­mis­jon jät­kab edas­pi­di sa­ma ni­me­tu­se­ga, teis­te ko­mis­jo­ni­de pu­hul ni­me­tu­sed muu­tu­vad ja sel­lest tu­le­ne­valt lõ­pe­vad ka nen­de juh­ti­de vo­li­tu­sed. Re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on ka­vas jät­ta opo­sit­sioo­ni­le, po­le va­ja­dust prae­gust esi­meest um­bu­sal­da­da.

Koa­lit­sioo­ni­le­pe
Tei­si­päe­va­se is­tun­gi ajal ava­li­kus­tas uus koa­lit­sioon va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du vee­bi­le­hel ja Fa­ce­boo­kis nii um­bu­sal­du­sa­val­du­se teks­ti kui ka uue koa­lit­sioo­ni­lep­pe aas­ta­teks 2019-2021. Sel­les on vald­kon­da­de kau­pa kir­jas, mi­da val­las ka­vat­se­tak­se kol­me järg­mi­se aas­ta jook­sul ära te­ha.

Lep­pes on ka val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se jao­tus või­mu­lii­du kol­me osa­poo­le va­hel. Vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha saab Re­for­mie­ra­kond, asee­si­me­he ko­ha Kes­ke­ra­kond. Vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de esi­mees­te ko­had saab Ühi­ne Ko­du. Vo­li­ko­gu esin­dab Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­dus (HOL) Kes­ke­ra­kond, asen­dus­lii­ge on Ühi­sest Ko­dust.

Val­la­va­lit­sus on ka­vas kin­ni­ta­da kuue­liik­me­li­se­na. Val­la­va­ne­ma ko­ha saab Ühi­ne Ko­du. Val­la­va­lit­su­ses saa­vad kaks liik­me­koh­ta Ühi­ne Ko­du ja Kes­ke­ra­kond, ühe ko­ha Re­for­mie­ra­kond.

Val­la­va­lit­su­se esin­da­ja HOL­is on Ühi­sest Ko­dust, asen­dus­lii­ge Kes­ke­ra­kon­nast.

Möö­du­nud sü­gi­ses­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel said Kuu­sa­lu val­la 19liik­me­lis­se vo­li­ko­gus­se koh­ti 6 va­li­mis­ni­me­kir­ja: 8 koh­ta va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, 5 koh­ta va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald, 2 koh­ta va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald, 2 koh­ta EK­RE, 1 ko­ha Re­for­mie­ra­kond ja 1 ko­ha Kes­ke­ra­kond.

Kuusalu vallavanema MONIKA SALU kommentaar
Kuusalu vallavanem Monika Salu kommenteeris Sõnumitoojale, et olukord on kahetsusväärne: „Urmas Kirtsil töökoha ja Margus Soomil volikogu esimehe koha soov on peatamas valla edukat arengut ja pööramas valda stagnatsiooni. Senine koalitsioon, vaata­mata liikmete erinäolisusele, töötas ühise eesmärgiga muuta vallajuhtimine läbipaistvaks, efektiivseks, kaasavaks.“

Ta lisas, et juba see lühike aeg on näidanud paremust võrreldes olnuga: „Vallavalitsuse töö tulemused hakkavad just vormuma. Miks just nüüd soovitakse võimu üle võtta, saab olla tingitud soovist mitte lasta edul välja paista, sest muidu on selgelt näha, mida kõike oleks võinud ära teha varasemate aastate jooksul. Võib-olla on tegu kalkuleeritud otsusega! Võttes võimu üle nüüd, kui tulemused on käegakatsutavad, saab neid hiljem esitleda kui enda töövõite. Välistada ei saa, et tegu on tavapärase umbusuga uue suhtes. Umbusk tekib teadmatusest, kui uus on tundmatu ja mõistetamatu. Tegelike oludega mitte seostatud süüdistused on selle tagajärg. Ajaloos on palju näiteid, kus uusi teadmisi ja praktikaid kasutavaid isikuid on nõidadeks nimetatud ja elusalt põletatud, ketseriks peetud ja vangi mõistetud. Pime usk ja asjade olemuse mitte mõistmine, teadmatus, sunnib kaitsma vana ja ihalema stagnatsiooni, üritades peatada arengut.“

Istung oli ka­van­da­tust lü­hem
Val­la­vo­li­ko­gu 27. no­vemb­ri is­tung jäi plaa­ni­tust lü­he­maks. Vär­ner Loots­mann te­gi et­te­pa­ne­ku võt­ta is­tun­gi päe­va­kor­ra pro­jek­tist väl­ja 15 punk­ti, vo­li­ko­gu liik­me­te­le saa­de­tud pro­jek­tis oli 30 päe­va­kor­ra­punk­ti. Muu­da­tu­sed vii­di sis­se 10 poolt- ja 9 vas­tu­hää­le­ga. Väl­ja võe­ti ja lä­bi aru­ta­ma­ta jäid ühe­kord­se­te toe­tus­te ning kü­la­de, rah­va­kul­tuu­ri­rin­gi­de, spor­di tree­ning­rüh­ma­de toe­tus­te, ka ha­ri­dusp­ree­mia mää­ra­mi­se kor­rad; Kuu­sa­lu Spor­di, Kuu­sa­lu Val­la­va­ra Hal­dus ja Hool­dus, Kuu­sa­lu Hoo­le­kan­ne põ­hi­mää­rus­te kin­ni­ta­mi­ne; Kuu­sa­lu Noor­te­kes­ku­sed te­ge­vu­se lõ­pe­ta­mi­ne; vo­li­ko­gu tee­de ko­mis­jo­ni moo­dus­ta­mi­ne ning esi­me­he ja asee­si­me­he va­li­mi­ne, koos­sei­su kin­ni­ta­mi­ne ning in­fo­punk­tid ha­ri­du­se aren­gu­ka­va ja ee­lar­ve kaa­sa­mi­se koh­ta.

Um­bu­sal­du­sa­val­du­se täie­lik­ku teks­ti ja koa­lit­sioo­ni­le­pet loe lk 8.

Eelmine artikkelUmbu­sal­du­sa­val­dus
Järgmine artikkelAeg­vii­dus toi­mus esi­me­ne kau­ba­koh­tu­mi­ne