Monthly Archives: detsember 2018

Kosel tun­nus­ta­ti Har­ju­maa 2018. aas­ta te­gi­jaid

Tun­nus­tu­sü­ri­tu­se­le olid li­saks aas­ta te­gi­ja­te­le kut­su­tud kõik no­mi­nen­did ja nen­de esi­ta­jad, „Ees­ti kau­ni ko­du“ kon­kur­si ning oma­va­lit­sus­te „Kau­ni ko­du“ kon­kurs­si­de pa­ri­mad. „Siin on ini­me­sed, kes...

Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te sta­tuu­di muut­mi­sest

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus koos külavanematega ja alevike esindajatega on koos­ta­nud eel­nõu kü­la­va­ne­ma­te sta­tuu­di muut­mi­seks ja plaa­nib esi­ta­da vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks. Esmalt aru­tab eel­nõud es­malt vo­li­ko­gu ha­ri­du­se...

Nor­dic Hou­ses Kiiu Disc­gol­fi toe­tus

Nor­dic Hou­ses Disc­golf Park ja MTÜ Kiiu Disc­Golf on pan­nud õla al­la Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si jõu­luakt­sioo­ni­le, Kuu­sa­lu val­la kõi­gi­le algk­las­si­de­le kin­gi­tak­se pi­par­koo­gi­tai­nast, te­hak­se jõu­lu­pi­du...

Kuusalu kolmas valitsemisleping

Taas peame tõdema, et mullu sügisel toimunud kohalike valimiste tulemusena on Kuusalu volikogu koosseis kujunenud selline, kus poliitikute omavaheline koostöö on keeruline. Vallavolikogus on...

Val­ge­jõe la­hin­gust möö­dub 100 aas­tat

AL­LAN ALA­KÜ­LA Val­ge­jõe la­hing toi­mus Vabadussõjas 1918. aasta 22.-24. detsembrini Valgejõe külas ja selle lähiümbruses. Lääne poole taganesid Eesti Rahvaväe 4. polgu 1., 2., 3., 4.,...

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu et­te­võt­mi­ne

Ani­ja val­la noor­te­ko­gu kor­ral­das 24. no­vemb­ril Keh­ra ai­das üri­tu­se „Noor­te hääl“. Sel­le ava­nud val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam mär­kis, iga al­gus on ras­ke, kuid aval­das loo­tust,...

MAR­GUS SOO­MI hääl­teost­mi­se uu­ri­mi­ne lõp­pes opor­tu­ni­tee­di­ga

Pä­rast se­da, kui 27. no­vemb­ril esi­ta­ti uue koa­lit­sioo­ni um­bu­sal­du­sa­val­du­sed, ava­li­kus­ta­sid mõ­ned se­ni­se koa­lit­sioo­ni liik­med sot­siaal­mee­dias, et uue koa­lit­sioo­ni­ga lii­tu­nud Mar­gus Soom sõl­mis pro­ku­ra­tuu­ri­ga opor­tu­ni­tee­di­le­pin­gu....

Miks ot­sus­ta­si­te ühi­ne­da Kuu­sa­lu val­las um­bu­sal­du­sa­val­dus­te al­ga­ta­ja­te­ga, kas lä­bi­rää­ki­mi­sed uue või­mu­lii­du moo­dus­ta­mi­seks...

VÄR­NER LOOTS­MANN, Kes­ke­ra­kond: „On üp­ris loo­gi­li­ne, et iga vo­li­ko­gu va­li­mis­tel osa­le­nud era­kond või va­li­mis­liit on hu­vi­ta­tud ak­tiiv­sest osa­le­mi­sest sel­le oma­va­lit­su­se aren­gu suu­na­mi­sel. Siit ka Kes­ke­ra­kon­na...

Sel­gu­sid Har­ju­maa pa­ri­mad koo­lid rah­vas­te­pal­lis

No­vemb­ris toi­mu­sid Kii­lis ja Keh­ras Har­ju­maa 2018. aas­ta koo­li­de­va­he­li­sed meist­ri­võist­lu­sed rah­vas­te­pal­lis. 1.-3. klas­si tüd­ru­ku­test või­tis esi­ko­ha Vai­da põ­hi­kool. Ala­ve­re põ­hi­kool sai 4., Raa­si­ku põ­hi­kool 6.,...

Aeg­vii­dus toi­mus esi­me­ne kau­ba­koh­tu­mi­ne

Ko­ha­li­ku ela­ni­ku LAU­RA NIR­GI eest­võt­tel toi­mus Aeg­vii­dus möö­du­nud nä­da­lal esi­me­ne kau­ba­koh­tu­mi­ne. Esi­me­sel tu­ruõh­tul möö­du­nud nel­ja­päe­va, 29. no­vemb­ri õh­tul RMK Aeg­vii­du kü­las­tus­kes­ku­se park­las pak­ku­sid 7 ko­ha­lik­ku...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -