Monthly Archives: november 2018

Pla­nee­ring Keh­ras­se kolme kor­ter­ma­ja ehi­ta­mi­seks on val­mis

Aren­da­ja lu­bab – alus­ta­tak­se ko­he, kui de­tailp­la­nee­ring on keh­tes­ta­tud. Ani­ja val­la­va­lit­sus võt­tis vas­tu Keh­ras Aia tä­nav 12 maaük­su­se ja lä­hia­la de­tail­pla­nee­rin­gu, mil­le­ga te­hak­se et­te­pa­nek ja­ga­da...

Keh­ra uue kat­la­ma­ja­ga seo­tud kae­ve­tööd

Keh­ra tu­le­va­ne soo­ja­toot­ja, OÜ SW Ener­gia, kes ehi­tab Keh­ras­se uut kat­la­ma­ja, ühendab kat­la­ma­ja lin­na soo­ja­võr­gu­ga. Et­te­võt­te toot­mis­juht Al­lan Aas sel­gi­tas, et sel­le tõt­tu puu­ri­ti...

TAR­MO VEL­MET kii­dab Kuu­sa­lu val­da ja kuns­ti­de koo­li

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li uus di­rek­tor TAR­MO VELMET üt­leb, et kah­ju on Ko­se koo­list ära tul­la, kuid Kuu­sa­lu vald mak­sab hu­vi­koo­li ju­hi­le ja õpe­ta­ja­te­le kõr­ge­mat...

KAIE US­TAV ja TAG­NI JÕE­LEHT käi­sid bee­biu­ju­ta­mi­se kon­ve­rent­sil Is­lan­dil 

„Sain kin­ni­tust oma se­ni­se­le te­ge­vu­se­le ja ka mõ­te­te­le, kui­das bee­bi­de uju­ta­mist edas­pi­di kor­ral­da­da,“ sõ­nab Kuu­sa­lu Pe­reü­hin­gu juht ja bee­bi­de uju­ta­mis­ju­hen­da­ja KAIE US­TAV.  Kaie Us­tav te­ge­leb...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -