Monthly Archives: november 2018

Raasiku valla kergliiklusteede hooldajad

Raasiku vallavalitsuse hanke kergliiklusteedel, raudteejaamade ja koolide-lasteaedade parklates talihooldustööde tegemiseks võitis Aruküla osas OÜ SKP Ehitus- ja Õigusbüroo tunnihinnaga 30 eurot, Raasikul OÜ Kaspar...

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tä­nas sil­ma­paist­vaid ko­da­nik­ke

Lau­päe­val, 24. no­vemb­ril tun­nus­ta­ti Raa­si­ku val­la 2018. aas­ta tub­li­maid ko­da­nik­ke, pa­ri­maid sport­la­si ja kau­ni­te ko­du­de oma­nik­ke. Aru­kü­la rah­va­ma­jas oli ko­da­ni­ku­päe­va tä­his­ta­mi­seks Rai­vo Ta­fe­nau ja Olav...

Aru­kü­la ÜVK ehi­tus al­gab det­semb­ris

Eel­mi­sel nä­da­lal ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus väl­jas­ta­da ehi­tus­loa Aru­kü­la ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni ja -vee­vär­gi re­konst­ruee­ri­mi­se esi­me­se eta­pi töö­deks. Esi­me­ses eta­pis ra­ja­tak­se ÜVK Tal­ve ja Lin­nu tee, Põl­lu,...

Kü­la­de ka­rao­ke­võist­lu­se või­tis Ala­ve­re

Lau­päe­val, 17. no­vemb­ril oli Ala­ve­re rah­va­ma­jas Ani­ja val­la kü­la­de ka­rao­ke­võist­lus Naab­rist Pa­rem. 10 aas­tat ta­ga­si Ala­ve­rest al­gu­se saa­nud võist­lu­sel osa­le­sid tä­na­vu Här­ma­ko­su, Ki­vi­loo kü­la...

Ajalooline Kehra lahing

Teisipäeval esitleti Tapal tele- ja fotokaamerate ees Vabadussõja murdelahingute saabuva 100. aastapäeva tähistamiseks ehitatud soomusrongi, mis liigub jaanuarikuu jooksul Kehrast kuni Valgani, peatub sel...

SR Veod aren­dab Kiiu ale­vi­ku Tal­lin­na-pool­set vä­ra­vat – Lil­leo­ru pla­nee­rin­gua­la

Lil­leo­ru pla­nee­rin­gua­lal Kiius hak­ka­sid töö­le au­to­re­mon­di­töö­ko­da ja pe­su­la ning Je­toi­li au­to­maat­tank­la, ehi­ta­tak­se Ar­tu­ri söö­gi­koh­ta, ta­ga­pool on oo­tel kolm kin­nis­tut toot­mi­set­te­võ­te­te­le ning krun­did kor­ter­ma­ja­de jaoks. Vend...

HC Keh­ra tüd­ru­kud võit­sid Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel 3. ko­ha

24.-25. no­vemb­ril toi­mu­sid Keh­ras tü­tar­las­te C-klas­si (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) ka­ri­ka­võist­lu­sed kä­si­pal­lis.  8 võist­kon­da ja­ga­ti kah­te alag­rup­pi, kum­ma­gi alag­ru­pi kaks pa­re­mat võist­le­sid ka­ri­ka­võist­lus­te 1.-4....

Ani­ja val­la bee­bi­pi­du

Tei­si­päe­vaks, 20. no­vemb­riks olid Keh­ra rah­va­maj­ja kut­su­tud 30 vii­ma­se poo­le aas­ta jook­sul sün­di­nud mu­di­last koos va­ne­ma­te­ga. Bee­bi­peost võt­tis osa 16 pe­ret. Neid ter­vi­tas Ani­ja...

Ala­ve­re las­teaed töö­tab põh­ja­li­ku uuen­dus­kuu­ri lä­bi­nud ma­jas

„See on ühe ini­me­se koh­ta ilm­selt suu­rim in­ves­tee­ring, mis Ani­ja val­las vii­mas­tel aas­ta­tel teh­tud,“ mär­kis val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM Mõm­mi­la taa­sa­va­mi­sel. Ree­del, 23. no­vemb­ril Ala­ve­re las­teaia...

Kuu­la Kuu­sa­lut tei­ne eri­väl­jaan­ne

Möö­du­nud nä­da­lal tu­li trü­kist Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se koos­ta­tud eri­väl­jaan­de Kuu­la Kuu­sa­lut tei­ne num­ber, mi­da le­vi­ta­tak­se Kuu­sa­lu val­la kõi­gis­se postkas­ti­des­se. In­fo­le­he trü­kiarv on 3000, mil­lest li­gi...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -