Monthly Archives: oktoober 2018

Aren­dus­ko­da ja­gab LEA­DER-toe­tus­teks 375 000 eu­rot

Aren­dus­ko­ja LEA­DER-te­ge­vusg­rupp saab 2019. aas­ta taot­lus­voo­rus ja­ga­da kok­ku 375 000 eu­rot. Taot­lu­si võe­tak­se vas­tu 4.-13. veeb­rua­ri­ni MTÜ Aren­dus­ko­da kõi­gis­se kuu­de meet­mes­se. Elu­laa­diet­te­võt­lu­se toe­tu­seks an­tak­se 40 000...

Sõnumitoojas 24. oktoobril

Lähiajal hakatakse Kehrasse rajama uut elamupiirkonda; Valla üldplaneeringuga soovitakse muuta Aegviidu alevi piire; SVEN LUKS: „Ei uskunud, et Anija volikogu võib olla nii...

Kuu­sa­lu val­la ju­rist-jä­re­le­val­vea­met­nik on JAAN VAR­TER

Es­mas­päe­vast, 22. ok­toob­rist on Kuu­sa­lu val­las ju­ris­ti-jä­re­le­val­vea­met­ni­ku-si­se­kont­ro­lö­ri a­me­tis Jaan Var­ter (pil­dil), kes elab Maar­dus. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil oli sel­le­le ko­ha­le 6 kan­di­daa­ti. Jaan...

Kol­ga muu­seu­mis saab nä­ha 188 uue­le elu­le ära­tud nuk­ku

Näi­tu­sel „Va­na­le nu­ku­le uus elu“ on Rap­la­maa kä­si­töö­meist­ri JU­TA BLAN­DE nu­ku­maailm. „Va­na­mees ää mi­ne sin­na“, „Sõit laa­da­le“, „Kõrts“, „Vei­me­vakk“, „Ta­lu­töö ja ta­lu­pe­re“, „Kar­ja­lap­sed“, „Meil aiaäär­ne...

Kuu­sa­lu val­la bee­bi­pi­du

Kuu­sa­lu val­la­ma­jas Kiius oli kol­ma­päe­va, 17. ok­toob­ri õh­tul bee­bi­pi­du, ku­hu kut­su­ti tä­na­vu veeb­rua­rist au­gus­ti lõ­pu­ni sün­di­nud bee­bid koos pe­re­liik­me­te­ga. Kok­ku sün­dis Kuu­sa­lu val­las 7...

Lähia­jal hakatakse Keh­ras­se rajama uut ela­mu­piir­kon­da

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas müüa Keh­ras asu­va ela­mua­la OÜ­le Lil­le Aren­dus, kes peab esi­me­sed 7 ma­ja ehi­ta­ma ja müü­ki pa­ne­ma ka­he aas­ta jook­sul. Keh­ras pääs­te­ko­man­do ja...

Kot­ka sõi­da-par­gi park­la on val­mis

Ehi­ta­ja lu­bab lä­hia­jal pai­gal­da­da pa­vil­jo­ni ka Lok­sa poo­le suun­du­va­te bus­si­de pea­tu­ses­se. Vers­ton Ehi­tus OÜ an­dis möö­du­nud ree­del, 19. ok­toob­ril Kuu­sa­lu val­la­le üle Kot­ka sõi­da-par­gi park­la...

24 aastat Sõnumitoojat

Reedel, 26. oktoobril täitub 24 aastat meie lehe esimese numbri väljaandmisest – Ida-Harju nädalaleht Sõnumitooja hakkas ilmuma sügisel 1994. Seekord hoiate käes ajalehe 1208....

Kuu­sa­lu val­la juh­tiv hoo­le­kan­des­pet­sia­list AL­VI KARP

Ala­tes eel­mi­se nä­da­la kol­ma­päe­vast, 17. ok­toob­rist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­ma­jas juh­ti­va hoo­le­kan­des­pet­sia­lis­ti­na Al­vi Karp (pil­dil), kes vii­ma­sed 10 aas­tat on ela­nud Kuu­sa­lu val­la Sõit­me kü­las....

Miks ja kel­le­le kor­ral­da­te Keh­ras koo­li­tus­laa­da?

MTÜ Koos­töö­ko­da Va­ba­ha­ri­dus­kool KOIT koo­li­tus­juht KEL­LY KRUUS­MANN: „Koo­li­tus­laat toi­mub Keh­ra ait-kui­va­tis ree­del, 26. ok­toob­ril. Te­ge­li­kult on ko­gu nä­da­la jook­sul täis­kas­va­nu­te ha­ri­du­sest üle Ees­ti pal­ju jut­tu...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -