Monthly Archives: oktoober 2018

Kruu­sa­tee­de höö­vel­da­mi­sest Kuu­sa­lu val­las

Kuu­sa­lu val­la hool­da­ta­vaid kruu­sa­teid on kü­la­des kok­ku 250 ki­lo­meet­rit. Ka sel sü­gi­sel on mit­mel pool nu­ri­se­tud, miks ei ka­su­ta­tud va­he­peal­set kui­va ae­ga kruus­tee­de höö­vel­da­mi­seks,...

Raa­si­ku FC Jo­ker lõ­pe­tas hooa­ja 5. ko­ha­ga

Lõp­pe­val hooa­jal Ees­ti jalg­pal­liMV II lii­ga põh­ja-ida piir­kon­nas võis­tel­nud Raa­si­ku FC Jo­ker sai 14 mees­kon­na hul­gas 5. ko­ha. Esi­ko­ha või­tis Põh­ja-Tal­lin­na JK Vol­ta 57...

Ani­ja val­la­va­nem ja güm­naa­siu­mi di­rek­tor käi­sid Sa­los

Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam ja Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal vii­bi­sid 24.-27. ok­toob­ri­ni Soo­mes Sa­los. Val­la­va­nem sel­gi­tas, et roh­kem kui 50 000 ela­ni­ku­ga Sa­lo lin­na...

Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kan­di­daa­did tea­da

Eel­mi­sel nä­da­lal ava­li­kus­tas HEAK kan­di­daa­did, kel­lest va­li­tak­se Har­ju­maa tä­na­vu­sed aas­ta te­gi­jad. Har­ju­maa aas­ta te­gi­jaid va­li­tak­se Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK), Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ja...

Tor­mi­kah­jus­tus­test Ida-Har­jus

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel möl­la­nud torm lõh­kus elekt­ri­lii­ne ja lan­ge­tas puid tee­de­le, piirkonnad jäid laupäeval-pühapäeval elektrita. Loksa päästekomando pealik Mait Kröönström ütles, et laupäeval oli Loksal...

Kuu­sa­lu noor­te­bänd PÕH­JA­VAL­GE on aval­da­nud You­Tu­be´is kaks muu­si­ka­vi­deot

Töö käib kol­man­da muu­si­ka­vi­deo­ga „Pä­ri­selt“, laul rää­gib nu­ti­sõl­tu­vu­sest. „Proo­vi­me kuul­saks saa­da,“ üt­le­vad an­samb­li Põh­ja­val­ge lau­lu­neiud. „You­Tu­be´is on me vi­deoid vaa­da­tud ja tul­nud kom­men­taa­re ka võõ­ras­telt,...

Ala­ve­res po­le enam kaug­küt­te­piir­kon­da

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ar­vas Ala­ve­re kü­la kaug­küt­te­piir­kon­nast väl­ja. Abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas – ku­na Ala­ve­re kat­la­ma­ja kü­tab vaid koo­li, las­teae­da ja rah­va­ma­ja, ei ole kaug­küt­te­piir­kon­na...

Ees­ti Met­sa Abiks teeb et­te­pa­ne­ku pii­ra­ta la­ge­raieid La­he­maal

Es­mas­päe­val väl­jas­tas ko­da­ni­keü­hen­dus Ees­ti Met­sa Abiks pres­si­tea­te, et esi­tas seo­ses raie­te­ge­vu­se kont­rol­li­mi­se­ga La­he­maal kesk­kon­nains­pekt­sioo­ni­le rik­ku­mis­kaht­lus­tu­sed ning kesk­kon­naa­me­ti­le et­te­pa­ne­kud La­he­maa kait­se-ees­kir­ja pa­ran­da­mi­seks. Va­ba­taht­li­ke ak­ti­vis­ti­de toel möö­du­nud...

Ko­mis­jon Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus moo­dus­tas viie­liik­me­li­se aju­ti­se ko­mis­jo­ni, kes hak­kab väl­ja töö­ta­ma val­la ha­ri­du­se uut aren­gu­ka­va. Ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu, liik­med abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man,...

Kuu­sa­lu val­la­ma­jas muu­tu­sid amet­ni­ke töö­ruu­mid

Kuu­sa­lu val­la­ma­jas on teh­tud töö­ruu­mi­de osas üm­ber­kor­ral­du­sed. Ala­tes eel­mi­sest nä­da­last töö­ta­vad val­la­ela­nik­ke sa­ge­li vas­tu­võt­vad amet­ni­kud Kiiu mõi­sa alu­mi­sel kor­ru­sel ning tei­sel kor­ru­se­le ko­li­sid amet­ni­kud,...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -