Monthly Archives: oktoober 2018

Kuu­sa­lu vald ja­gab ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi toe­tust 12 taot­lu­se­le

Val­la­va­lit­sus ra­has­tab ma­ja­pi­da­mis­te joo­gi- ja reo­veep­ro­jek­te kok­ku 40 000 eu­ro ula­tu­ses. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 2018. aas­ta ha­jaa­sus­tuse prog­ram­mi pro­jek­ti­de­le eral­da­ta­vad sum­mad vas­ta­valt hin­da­mis­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­ku­le. Ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid...

Rooküla eriline kingitus Eestile

Anija valla Rooküla Külaselts tegi Eesti sünnipäevaks ainulaadse kingituse – vutiväljaku, mille sarnaseid Eestis rohkem ei ole. Eestvedaja soov oli asendada tühjana seisnud võrkpalliplats...

Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis hea­te­ge­vus­kont­sert

Lau­rent­siu­se Selts kor­ral­dab ree­del Kuu­sa­lu pas­to­raa­dis Va­hur Kub­ja ki­tar­ri­kont­ser­di tä­nu­tä­heks sel­le eest, et su­ve al­gu­ses sai hoo­ne pea­tä­na­va­pool­ne fas­saad uue kroh­vi ja vär­vi­ti üle....

Anija mõisa ehitushange nurjus

SA Anija Mõisa Halduse korraldatud riigihankele Anija mõisa peahoone ja aida renoveerimiseks esitati 3 pakkumust, neist üks oli kahe ettevõtte ühispakkumine. Kuna kõik pakkumised...

Armas­tu­se­ga Aru­kü­la­le

AN­NE ORUAAS Sain hil­ju­ti Ga­ri­na Too­min­galt kin­gi­tu­seks veel trü­ki­soo­ja raa­ma­tu „Sa­jan­di 100 aru­kü­la­last“. Kui oli mah­ti kin­gi­tu­se­ga lä­he­malt tut­vu­da, lu­ge­sin ühe hoo­ga kaa­nest kaa­ne­ni lä­bi,...

Aren­dus­ko­ja sääst­va tu­ris­mi õp­pe­rei­sid Mat­sa­lus­se ja Lät­ti

Aren­dus­ko­da on pan­nud rah­vus­va­he­li­se LEA­DER-koos­tööp­ro­jek­ti­ga õla al­la tu­ris­mi aren­da­mi­seks La­he­maa rah­vus­par­gis ja sel­le mõ­jua­la­del. Aren­dus­ko­ja LEA­DER piir­kond, mis ühen­dab Kuu­sa­lu, Ta­pa, Hal­ja­la, Kad­ri­na val­da ja...

Roo­kü­las ava­ti EV100 kin­gi­tu­se­na Ees­tis ai­nu­laad­ne vu­ti­väl­jak

„Võt­si­me sel­le jaoks ka­su­tu­se­le uue ees­ti­keel­se sõ­na vi­gur­vutt,“ lau­sus tea­dao­le­valt Ees­tis esi­me­se „kiik­su­ga“ jalg­pal­li­väl­ja­ku eest­ve­da­ja IND­REK LEHT. Ree­del, 28. sep­temb­ril Ani­ja val­las Roo­kü­la kü­lap­lat­sil ava­tud...

Uues te­le­sar­jas on Kuu­sa­lu valla inimestel pal­ju ära­tund­mist

„Si­tuat­sioo­nid ja vii­sid, kui­das vald oma ko­da­ni­ke­ga käi­tub po­le pas­ta­kast väl­ja ime­tud, vaid elust ene­sest,“ üt­leb te­le­se­riaa­li „Tei­ne või­ma­lus“ re­žis­söör RAS­MUS ME­RI­VOO. Möö­du­nud tei­si­päe­vast on...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -