Yearly Archives: 2019

Aru­kü­la koo­li 3. klas­si õpi­las­te vi­deo või­tis KI­Ki kon­kur­sil esi­ko­ha

Kon­kur­si mi­ni Ne­ga­vatt või­du­ga kaas­nes 700 eu­ro ula­tu­ses rei­si­ra­ha Ees­tis mõ­ne kesk­kon­na­ha­ri­du­se­ga seo­tud ko­ha kü­las­ta­mi­seks. Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­se (KIK) kor­ral­da­tud koo­liõ­pi­las­te vi­deo­kon­kur­si­le mi­ni Ne­ga­vatt oo­da­ti 17....

Mit­me raa­ma­tu au­tor MA­RIA LEP­MAA: „Soov kir­ju­ta­da on saat­nud mind ko­gu elu.“

MA­RIA LEP­MAAL on il­mu­nud 7 nais­te­ro­maa­ni, 4 las­te­raa­ma­tut ja ko­gu­mik aja­kir­jas Ko­du­toh­ter aval­da­tud lu­gu­dest. Hil­jaae­gu tu­li trü­kist Kuu­sa­lu val­la Mäe­pea kü­la ela­ni­ku, Sõ­nu­mi­too­ja kor­rek­to­ri­na töö­ta­va...

Viha­soo mem­me­de tant­su­rühm pi­das 20. sün­ni­päe­va pi­du

Kü­las olid Lok­sa ja Kuu­sa­lu tant­su­mem­med ning Vi­ha­soo se­ga­koor. „Meie rüh­mas on pü­siv ja tu­gev koos­seis,“ kii­tis ju­hen­da­ja El­na Link­vist möö­du­nud lau­päe­val Vi­ha­soo koo­li­ma­jas sün­ni­päe­va­peol...

Ideekorjele Kehra keskuse kohta tehti ligi 40 ettepanekut

Anija vallavalitsus küsis elanikelt ideid, mida ja kuhu Kehra linna keskuses planeerida. Ettepanekuid sai esitada 30. oktoobrist 30. novembrini kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemis EVALD teema...

Ani­ja mõi­sa raa­ma­tu jaoks ko­gu­tak­se Hooand­ja kau­du an­ne­tu­si

An­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga ei õn­nes­tu­nud Ani­ja mõi­sal, Keh­ra jaa­ma­hoo­nes te­gut­se­val muu­seu­mil ega Keh­ra ait-kui­va­til ko­gu­da pii­sa­valt an­ne­tu­si. Sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus soovis 3. det­semb­ril toi­mu­nud an­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga ko­gu­da...

Ko­da­ni­ku­jul­gu­se au­märk ROLAND BUR­KI­LE Uu­rist

Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val an­dis jus­tiits­mi­nis­ter Rai­vo Aeg 23 ini­me­se­le üle ko­da­ni­ku­jul­gu­se au­mär­gi. Nen­de seas oli ka La­he­maa Pä­ris­mus­ko­ja pe­re­mees, Kuu­sa­lu val­las Uu­ri kü­las elav...

Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu vald tun­nus­ta­sid tub­li­maid noo­ri

Raa­si­ku val­la noo­re ees­ku­ju tiit­li päl­vi­sid 11 noort, Kuu­sa­lu val­la aas­ta noor va­li­tak­se 4 kan­di­daa­di seast. Raa­si­ku val­las va­li­tak­se tä­na­vu es­ma­kord­selt val­la aas­ta noo­ri. Tii­tel...

Keh­ra Nukk tõi la­va­le al­gu­pä­ran­di „Jõu­lu­mem­me kä­pi­kud“

Oma­loo­min­gu­li­se näi­te­män­gu esie­ten­dus oli 5. det­semb­ril Keh­ra rah­va­ma­jas. „Jõu­lu­mem­me kä­pi­kud“ on lu­gu sel­lest, kui­das sahv­ri­vai­ku­ses ku­du­nud jõu­lu­memm unus­tab koo­tud kin­dad riiu­li­le ning loo­ma­deks muu­tu­nud kä­pi­kud...

Lok­sa kor­rus­ma­ja­des kehv joo­gi­ve­si

Lok­sa osade kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud on pik­ka ae­ga kurt­nud ühis­vee­vär­gi joo­gi­vee hal­va kva­li­tee­di üle. Ana­lüü­sid näi­ta­vad, et vees on lu­ba­tust roh­kem rau­da ja man­gaa­ni, sa­mas...

Raa­si­ku kel­gu­mä­gi saab sel­leks tal­veks val­mis

Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel on ko­ha­lik et­te­võt­ja Jör­gen Vik­kat töö­ta­nud Raa­si­kul, et si­lu­da kel­gu­mä­ge, mil­le ra­ja­mist alus­ta­ti möö­du­nud aas­ta su­vel. Ree­li­ka Pir­son-Hein­loo kii­tis, et Jör­gen...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -