Yearly Archives: 2019

MAR­GUS SOOM: „Kuu­sa­lu val­las on ol­nud sta­biil­ne aas­ta.“

MAR­GUS SOOM, me le­he il­mu­mis­päe­val, 18. det­semb­ril möö­dub aas­ta, kui Kuu­sa­lu val­las va­he­tus võim. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du, Kes­k­e­ra­kond ja Teie esin­da­tud Re­for­mie­ra­kond moo­dus­ta­sid uue...

Pe­nin­gi ko­roo­na­võist­kond või­tis Alu­ta­gu­sel hõ­be­da­se hir­ve

GUI­DO TREES Nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mus Jõh­vis 6. kor­da Alu­ta­gu­se hir­ve ko­roo­na­võist­lus Sim­son von Sea­kyl­li val­mis­ta­tud rän­da­va­le hir­veku­ju­le. See­kord oli osa­le­mas ka lõu­na­naab­ri­te Lim­ba­ži võist­kond. Eel­rin­gis koh­tu­sid oma­va­hel...

Raa­si­ku val­las tõu­seb maa­maks

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tõs­ta ala­tes 1. jaa­nua­rist maa­mak­su mak­si­mum­ta­se­me­le, na­gu oli vii­ma­ti 2017. aas­tal. Raa­si­ku val­las keh­ti­sid aas­ta­tel 2014-2017 mak­si­maal­sed maa­mak­su­mää­rad ehk ha­ri­ta­va ja loo­dus­li­ku...

Ani­ja val­la aas­ta ini­me­ne on AN­NE ORUAAS

Ani­ja Lions klu­bi va­lis 2019. aas­ta ini­me­seks MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­hi An­ne Oruaa­sa. Te­da tun­nus­ta­ti lau­päe­val, 14. det­semb­ril Ani­ja mõi­sa ai­das toi­mu­nud hea­te­ge­vus­li­ku kont­ser­di...

Kuu­lu­ta­si­te sot­siaal­mee­dias, et tu­le­val su­vel toi­mub Pe­nin­gi Punk, mis see on?

Vas­tab kor­ral­da­ja AA­RE ETS: „Järg­mi­sel su­vel toi­mub Pe­nin­gi mõi­sa ter­ri­too­riu­mil nii­ni­me­ta­tud ga­raažibän­di­de­le mõel­dud ka­hek­sa-ühek­sa tun­ni pik­ku­ne kont­sert, mil­le ni­me­ta­si­me Pe­nin­gi Pun­giks. Idee tek­kis paar aas­tat...

Jõu­lu­toe­tu­sed pen­sio­nä­ri­de­le

Kuu­sa­lu vald saa­dab ka see­kord pos­ti­ga 80aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le val­lae­la­ni­ke­le jõu­lu­kaar­di, mil­le val­mis­ta­sid val­la koo­li­de ja las­teae­da­de lap­sed. Kok­ku saa­de­tak­se 293 kaar­ti. Kuu­sa­lu val­la...

Külastajad kiitsid Pikavere päkapikumaa Eesti parimaks

„Kõige ilusam ja toredam jõulumaa, mida eales olen külastanud,“ kiitis üks külastaja Pikavere mõisakooli päkapikumaad. Pärast Pikavere päkapikumaa viimast etendust möödunud laupäeval tänas mõisakooli direktor...

Võimalik vaid Kuusalu vallas

KRISTO PALU, MARTI HÄÄL valimisliidust Üks Kuusalu Vald Ligi aasta meie koduvalda valitsenud kogenud poliitikute juhtgrupp Kirtsi, Soomi, Lootsmanni, Kirsmani isikus on soojendusdressi lõpuks maha...

Häid pühi ja head uut aastat!

Aasta 2019 on lõppemas. Sõnumitooja selle aasta viimases numbris kirjutame vahvast päkapikumaast Pikaveres ja läbi aegade uhkemast jõulupuust Kuusalus, lastega peredele valmistatud tegevuskaartidest Anija...

Sõnumitoojas 11. detsembril

Elanikud esitasid Kehra keskosa kohta ligi 40 ettepanekut; Kehra Nukk tõi lavale algupärandi „Jõulumemme käpikud”; Anija Lionsid kutsuvad heategevuslikule kontserdile; Anija mõisa raamatu...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -