Yearly Archives: 2019

Ida-Har­just käis üld­lau­lu- ja tant­su­peol li­gi tu­hat esi­ne­jat

Ani­ja val­last oli 168, Kuu­sa­lu val­last 375, Lok­salt 40 ja Raa­si­ku val­last 373 peo­list. Pü­ha­päe­va õh­tul lõp­pes ne­li päe­va kest­nud üld­lau­lu- ja tant­su­pi­du „Mi­nu arm“,...

KIK ra­has­tab Har­ju­maal 208 pro­jek­ti kok­ku 4 032 702 eu­ro­ga

Ida-Har­ju kõik koo­lid ja las­teaiad saa­vad Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt kesk­kon­na­tead­lik­ku­se prog­ram­mist toe­tust. Ra­has­ta­tak­se nii oma­va­lit­sus­te taot­lu­si kui ka las­tea­su­tus­te en­di pro­jek­te. Ani­ja vald Ani­ja val­la­va­lit­su­se pro­jek­ti­le „Ani­ja...

KARIN SOO­SA­LU Kuu­sa­lust oli tant­su­peol lii­gi­juht

Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma ju­hen­da­ja, Nee­me alg­koo­li di­rek­tor Ka­rin Soo­sa­lu on kuuel tant­su­peol ol­nud lii­gi­ju­hi as­sis­tent, nii üld­tant­su­pi­du­del kui ka noor­te tant­su­pi­du­del. Juu­be­li­tant­su­peol oli ta S3...

Suur ai­täh kõi­gi­le pi­du­lis­te­le!

Ko­gu möö­du­nud nä­dal oli pal­ju­del pe­re­del seo­tud lau­lu- ja tant­su­peo­ga. Iga­päe­va­te­ge­mi­sed tu­li sea­da sel­le jär­gi, kui­das toi­mu­sid proo­vid ja esi­ne­mi­sed. Ida-Har­just oli esi­ne­jaid tu­han­de rin­gis,...

Sõnumitoojas 3. juulil

Laulupeo tuli läbis ka Anija ja Raasiku ning taas Kuusalu valda; Raasiku valla teed pindab AS Tariston; Endise töötaja kaebust Raasiku valla vastu...

Kol­ga staa­dion on val­mis

Kol­ga kunst­mu­ru­kat­te­ga staa­dion on ehi­ta­tud koo­li­ma­ja kõr­va­le, en­di­se spor­dip­lat­si ase­me­le. Ehi­tus­fir­ma Ki­vi­part­ner OÜ lõ­pe­tas Kol­ga staa­dio­nil tööd ja an­dis ob­jek­ti koo­li­le üle en­ne jaa­ni­päe­va, val­la­va­lit­sus...

Kuu­sa­lu val­la must­kat­te­ga tee­de re­mont

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­dab rii­gi­han­ke, et lei­da val­la ava­li­ke tee­de must­kat­te re­mon­ti­ja. Ka­vas on tel­li­da Saun­ja tee­le 6300 ruut­meet­ri ula­tu­ses eel­puis­te­ga ka­he­kord­ne pin­da­mi­ne, mil­lest pea­lis­kiht...

Sal­mis­tu män­gu­väl­jak sai kraa­mi­tu­ru hea­te­ge­vu­sakt­sioo­ni abil pin­gi

Kuu­sa­lu kraa­mi­tur­gu­de kor­ral­da­mi­se eel­mis­telt te­gi­ja­telt üle võt­nud Ma­ris Rom Fletc­her kut­sus taas­ka­su­tu­sest hu­vi­ta­tuid las­te­kait­se­päe­val, 1. juu­nil müü­ma ja ost­ma Sal­mis­tu ran­da. Sal­mis­tul toi­mu­nud kraa­mi­turg oli...

Kuu­sa­lu val­lalt MAT­HEAS TRILL­JÄR­VE­LE 900 eu­rot

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas toe­ta­da ju­do­kat Mat­heas Trill­jär­ve edu­ka esi­ne­mi­se eest rah­vus­va­he­lis­tel tiit­li­võist­lus­tel 900 eu­ro­ga. Mat­heas Trill­järv lõ­pe­tas tä­na­vu Kuu­sa­lu kesk­koo­li 10. klas­si, tree­nib Tal­lin­nas...

Kuu­sa­lu uus val­la­sek­re­tär on MEE­LI VAA­RIK

Ala­tes tei­si­päe­vast, 25. juu­nist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri­na Mee­li Vaa­rik, kes või­tis ke­va­del ju­ris­ti leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si ja oli ap­ril­li lõ­pust ame­tis val­la ju­ris­ti­na. Nüüd...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -