Yearly Archives: 2019

Leiu­ta­ja LEO SIE­MANN Kuu­sa­lu val­last hak­kas toot­ma rah­vus­vär­vi­des kin­ga­pae­lu

„Ot­sin in­ves­to­rit Täit­sa Pae­la too­tea­ren­du­seks ja pa­re­maks tu­run­da­mi­seks,“ üt­leb Kuu­sa­lu val­la ühe va­ni­ma ta­lu, Tü­li­ve­re juur­te­ga LEO SIE­MANN. Kuu­sa­lu mai­laa­dal sai os­ta si­ni­must­val­geid rah­vus­vär­vi­des kin­ga­pae­lu...

Sõnumitoojas 1. mail

Miks on liivahunnikud Kuusalus Metsa tänava sissesõitudel ees; Salmistu sadamat hakkab haldama MTÜ Kuusalu Jahtklubi; Kolga muuseumi näitus õmblemisest; LIIS ja ROLAND BURK...

Ani­ja abi­val­la­va­ne­maks saab ENN PUNG

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ni­me­tas val­la­va­nem Rii­vo Noo­re et­te­pa­ne­kul abi­val­la­va­ne­maks prae­gu­se ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Enn Pun­ga (pil­dil). Val­la­va­nem mär­kis, et ar­ves­ta­des poo­le­lio­le­vaid pro­jek­te, mis on va­ja lä­hiaas­ta­tel lõ­pe­ta­da,...

Sal­mis­tu sa­da­mat hal­dab Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke Sal­mis­tu sa­da­ma ala hal­da­ja leid­mi­seks või­tis MTÜ Kuu­sa­lu Jaht­klu­bi. Pak­ku­mu­si esi­ta­ti kaks, tei­ne pak­ku­ja oli MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees. Võit­ja pak­ku­mus...

LIIS ja RO­LAND BURK pea­vad Uu­ri kü­las La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da

„Õi­gel het­kel õi­ge­te us­te ava­mi­ne ra­ken­dab kõik üle­jää­nu, mis an­nab või­ma­lu­se en­nast pa­ri­mal vii­sil teos­ta­da,“ üt­leb La­he­maa Pä­ri­mus­ko­ja pe­re­nai­ne LIIS BURK. Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tu­se- ja kä­si­töö­ta­lu...

Bee­bi­pi­du Kiiu mõi­sas

Möö­du­nud kol­ma­päe­val olid Kiiu mõi­sa Kuu­sa­lu val­la­ma­ja saa­li kut­su­tud vii­ma­se 6 kuu jook­sul, mul­lu sep­temb­rist ku­ni veeb­rua­ri lõ­pu­ni sün­di­nud bee­bid ja nen­de va­ne­mad. Kok­ku sün­dis...

Keh­ra güm­naa­siu­mis on val­la kol­me koo­li Nu­ti­kas La­bor

„Sel­li­se ko­gu­se õp­pe­va­hen­di­te ost­mi­seks koo­li ra­ha eest oleks ku­lu­nud um­bes 20 aas­tat,“ sõ­nas Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor KAI­DO KREIN­TAAL. Koo­liaas­ta vii­ma­seks õp­pe­pe­rioo­diks jõud­sid Keh­ra güm­naa­siu­mis­se Eu­roo­pa...

Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­gad

Ala­tes 1. ap­ril­list on tõs­te­tud töö­ta­su alam­mää­ra Kuu­sa­lu val­la las­teae­da­de as­sis­ten­ti­del 850 eu­ro­ni ja õpe­ta­ja abi­del 750 eu­ro­ni kuus. Noor­soo­töö­ta­ja­te ja noor­soo­töö koor­di­naa­to­ri­te töö­ta­su...

Kol­ga muu­seum pa­neb kok­ku näi­tust õmb­le­mi­sest

Näi­tus õmb­lus­ma­si­na­test ja rät­se­pa­töö­ga seo­tud ese­me­test-pil­ti­dest on plaa­nis ava­da muu­seu­miööl, 18. mail. Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja Ul­vi Meie­ri üles­kut­se­le on vas­ta­nud ju­ba mi­tu ini­mest, prae­gu­seks on...

Kuusalu valla 6 ujujat pääsesid noortesarja finaalvõistlusele

MARIANNE SEIMAN 6. aprillil toimusid ujumise noortesarja viimased etapid Keilas ja Sillamäel. Keila ujulas toimunud läänetsooni võistlusel osalesid Kuusalust Indrek Sei ujumiskoolist 8 ujujat. Parima...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -