Yearly Archives: 2019

Sõnumitoojas 4. septembril

Rahvakoosolek Arukülas – ehitaja loodab Aruküla ÜVK ehituse lõpetada 15. oktoobriks; Selgusid Raasiku valla laste suvelugemise parimad; Raasiku vallas saavad hajaasustuse programmist toetust...

ÜVK ehi­tu­se tõt­tu plaa­ni­tak­se Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee osa­list sul­ge­mist

Aruküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitaja, AS YIT Eesti plaanib järgmisel nädalal alustada torude paigaldamist Tallinna maanteel. „Ootame veel maanteeameti luba, taotlus neile on tehtud,...

MA­RE TAM­ME­RAN­NA­LE Tam­me­pär­ja au­märk

Ree­del, 30. au­gus­til tun­nus­tas jus­tiits­mi­nis­ter Rai­vo Aeg Va­ba­du­se Tam­me­pär­ja au­mär­gi­ga 36 ini­mest, kel­lel on vää­ri­li­si tee­neid Ees­ti rii­gi ja rah­va lä­hia­ja­loo mä­les­tu­se hoid­mi­sel ja...

Vii­nis­tul ava­ti muu­seu­mi­tu­ba ja mee­nu­ta­ti paa­di­põ­ge­nik­ke

Vii­nis­tu rah­va­ma­ja muu­seu­mi­tu­ba on EV 100 kin­gi­tu­s 75 aas­tat tagasi toi­mu­nud paa­di­põ­ge­ne­mi­se mee­nu­ta­mi­seks. Aas­ta­tel 1939-1944 põ­ge­ne­sid ini­me­sed Ees­tist sõ­ja ja oku­pat­sioo­ni­de eest lään­de. Põh­ja-Ees­ti suu­ri­mas...

­Kol­ga­kü­las tut­vus­ta­ti Riiast Tal­lin­na­ni kul­ge­vat mat­ka­ra­da

Möö­du­nud tei­si­päe­val tut­vus­ta­ti Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas uut, Met­sa mat­ka­ra­da. Ko­hal olid kesk­kon­naa­me­ti, Ees­ti Maa­tu­ris­mi ning ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na esin­da­jad. Kaug­mat­ka­ra­da kul­geb Riiast Tal­lin­na­ni ning lä­bib mõ­le­ma rii­gi...

Raa­si­ku val­las saa­vad ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tust 7 pro­jek­ti

Raa­si­ku val­las esi­ta­ti ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mist toe­tu­se saa­mi­seks 13 taot­lust. Rii­giee­lar­vest eral­da­ti toe­tu­se maks­mi­seks 8979 eu­rot, val­laee­lar­vest 10 000 eu­rot, vas­ta­valt prog­ram­mi tin­gi­mus­te­le peab kol­man­di­ku li­sa­ma...

OTT RIC­HARD HÄÄL pur­je­ta­mi­se Ees­ti MV 2. ko­hal

ING­RID RAND­LAHT Pur­je­ta­mi­se Ees­ti meist­ri­võist­lus­te nel­jae­ta­pi­li­sest see­riast kol­mas pee­ti läi­nud nä­da­la lõ­pus Lo­hu­sa­lus, mis on olu­de poo­lest sar­ja pai­ka­dest kõi­ge mit­me­pal­ge­li­sem ja kee­ru­kam. Tä­na­vu oli...

Sep­temb­ris saab Keh­ras kas­se ta­su­ta kii­bis­ta­da

Ani­ja val­la­va­lit­sus hü­vi­tab kõi­gi­le val­lae­la­ni­ke­le, kes la­se­vad sep­temb­ri­kuus Keh­ras ko­ha­li­kul loo­maars­til oma kas­si kii­bis­ta­da ja ste­ri­li­see­ri­da ning esi­ta­vad sel­le koh­ta val­la­va­lit­su­se­le tše­ki, kii­bis­ta­mi­se mak­su­mu­se...

Kõn­nus te­hak­se kü­la­teat­rit – esie­ten­dus „Ka­hek­sa var­ba­ga ku­nin­gas”

Lau­päe­val, 31. au­gus­til esie­ten­dus Kõn­nu kü­la­ma­jas And­rus Ki­vi­rä­ha tra­gi­ko­möö­dia „Ka­hek­sa var­ba­ga ku­nin­gas”. Näit­le­ja­te­na as­tu­sid es­ma­kord­selt pub­li­ku et­te Pil­le Smir­no­va ja Kul­dar Pärn. Ühe­vaa­tu­se­li­ne teat­ri­tükk on...

EDA-MAI TAM­MIS­TE on Ees­ti aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hi no­mi­nent

Kol­ma­päe­val, 28. au­gus­til toi­mu­nud ha­ri­dus­töö­ta­ja­te vas­tu­võ­tul kuu­lu­tas ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­ter Mai­lis Reps väl­ja Ees­ti aas­ta õpe­ta­ja kon­kur­si no­mi­nen­did 11 ka­te­goo­rias. Aas­ta õp­pea­su­tu­se ju­hi üks...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -