Yearly Archives: 2019

Raa­si­ku val­las me­net­leb pla­nee­rin­guid HE­LI­NA MAALT

Juu­nis sõl­mis Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kol­meks kuuks töö­le­pin­gu He­li­na Maal­ti­ga (pil­dil), kes hak­kas te­ge­le­ma de­tail­pla­nee­rin­gu­te me­net­le­mi­se­ga, ku­na val­laar­hi­tekt se­da ei jõud­nud. Möö­du­nud nä­da­lal pi­ken­da­ti He­li­na Maal­ti­ga le­pin­gut...

Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la Lea­der-gru­pi esin­da­jad käi­sid õp­pe­rei­sil Poo­las

Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja esin­da­jad tut­vu­sid Poo­las Nie­mod­li­ni piir­kon­na Lea­der-gru­pi te­ge­vu­se­ga. Õp­pe­rei­sil, mis kes­tis 25.-29. au­gus­ti­ni, kü­las­ta­ti Poo­la-Tšeh­hi pii­ri ää­res asu­va Si­lee­sia piir­kon­na oma­va­lit­sus­te Lea­der-te­ge­vusg­rup­pi. Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja...

Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil 97 pil­ti

Pä­ha­päe­val, 8. sep­temb­ril lõp­pes pil­ti­de laa­di­mi­ne osa­le­mi­seks Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil „Hetk, mida jagan teiega“. Kok­ku esi­ta­ti 97 fo­tot, au­to­reid on 43. Li­saks zü­riip­ree­mia­te­le an­tak­se...

Aru­kü­las tut­vus­ta­ti Raa­si­ku val­la hu­vi­rin­ge ja tree­nin­guid

Möö­du­nud ree­del oli Aru­kü­la põ­hi­koo­lis Raa­si­ku val­la hu­vi­te­ge­vu­se laat, kus tut­vus­ta­ti sel õp­peaas­tal te­gut­se­vaid hu­vi­rin­ge ja spor­dit­ree­nin­guid. Esin­da­tud olid 15 hu­vi­rin­gi-tree­nin­gut. Re­gist­ree­ri­ti uu­si liik­meid,...

Aeg­vii­du, Keh­ra ja Raa­si­ku jaa­ma­de üle­käi­gud saa­vad foo­rid

Sep­temb­ri esi­me­sel päe­val jäi Keh­ras jalg­rat­tur ron­gi al­la. Paar päe­va hil­jem te­gid El­ron, Ees­ti Raud­tee, Ope­rail ja Ede­la­raud­tee Inf­rast­ruk­tuur ühis­pöör­du­mi­se, et pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu raud­tee-...

Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­sil kan­di­dee­risid 4 ka­van­dit

Kon­kur­si žürii avalikustab võitja reede, 13. septembri hommikul. „Mi­da roh­kem neid kon­kur­si­töid uu­rin ja sü­ve­nen, se­da enam tea­da saan ja ar­va­mus muu­tub. Igal es­kii­sil on...

Prob­lee­mid At­ko õpi­las­lii­ni­ga J8 – Kuu­sa­lu-Nee­me

Kuu­sa­lu val­la­va­nem saa­tis J8 bus­si­lii­ni as­jus mär­gu­kir­ja Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se­le ja Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor pa­lus abi Jõe­läht­me val­la­va­ne­malt. Jõe­läht­me val­las ela­vad lap­sed sõi­da­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja...

Kohalike bussifirmade tunnustuseks

Nii Anija, Kuusalu kui ka Raasiku valla koolidel, õpilastel ja nende peredel on seni väga vedanud, et õpilaste transporti tellitakse kohalikelt bussifirmadelt. Seda näitab...

Ühist­rans­por­di­kes­ku­se ot­sus – At­ko Liinid jät­kab ida­suu­nal

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se ju­ha­tus aru­tas es­mas­päe­val, 9. sep­temb­ril, kas ja kui­das jät­kab fir­ma At­ko Lii­nid Har­ju­maal ida- ja lää­ne­suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de tee­nin­da­mist. Ju­ha­tus ot­sus­tas lää­ne...

Mets kui va­ra

Jaan Velst­röm, met­san­dus­nõus­ta­ja Ees­tis on maao­ma­ni­kud saa­nud oma met­sast uues­ti rõõ­mu tun­da li­gi vee­rand sa­jan­dit. Vii­mas­tel aas­ta­tel on te­ra­va­malt ker­ki­nud esi­le po­lee­mi­ka, mil mää­ral on Ees­ti...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -