Yearly Archives: 2019

Val­ge­jõe kü­la­va­nem on ÜL­LAR PÄRN

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Val­ge­jõe kü­la­va­ne­maks Ül­lar Pär­na. Val­ge­jõe kü­la va­lis uue kü­la­va­ne­ma 30. märt­si koo­so­le­kul, ku­na se­ni­ne kü­la­va­nem Ane­te Lomp as­tus ame­tist ta­ga­si. Kü­lae­la­nik­ke...

Pere­kes­ku­se Män­ni­kä­bi tur­va­li­su­se-pro­jekt Raa­si­ku valla koo­lides

Nel­ja­päe­val, 2. mail oli Raa­si­ku põ­hi­koo­lis MTÜ Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi al­ga­tu­sel ohu­tus­päev. Koo­lis käi­sid po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti ja pääs­te­ame­ti töö­ta­jad ning Ees­ti Pu­na­se Ris­ti en­ne­tusb­ri­gaad....

Har­ju­maa Lau­lu­lap­se võit­jad Raa­si­ku, Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­last

PARANDATUD: 5-6aastaste tüdrukute seas sai eripreemia ka 5aastane Anija valla tüdruk Emma Kiisel, kelle õpetaja on Heli Karu. Har­ju ­maakonna tä­na­vu­sed pa­ri­mad lau­lu­lap­sed sel­gu­sid eel­mi­sel nä­da­lal,...

Har­ju maa­kait­se­päev tu­leb Aeg­vii­dus

Har­ju maa­kait­se­päev toi­mub tä­na­vu Või­du­pü­hal, 23. juu­nil Aeg­vii­dus. Esial­gu pi­di maa­kait­se­päev ole­ma Aeg­vii­dus möö­du­nud aas­tal, sest kaks aas­tat ta­ga­si, kui 2018. aas­ta maa­kait­se­päe­va asu­koh­ta...

Pos­ti­ve­du Ani­ja ja Raa­si­ku val­las ehk pos­ti­kul­le­ri 12tun­ni­ne töö­päev

„Ela­ni­kud peak­sid hoo­lit­se­ma, et nen­de ma­ja­del oleks num­ber ning post­kas­tid näh­ta­val ko­hal,“ üt­leb Aru­kü­la piir­kon­na pos­ti­kul­ler DUN­DY SEP­MANN. Kui Sõ­nu­mi­too­ja aja­kir­ja­nik möö­du­nud nel­ja­päe­va hom­mi­kul kok­ku­le­pi­tud...

Ani­ja val­la teid pin­dab AS Yit Ees­ti

Ani­ja val­la­va­lit­sus va­lis rii­gi­han­kel osa­le­nud 6 pak­ku­ja seast val­la tee­de pin­da­jaks ASi Yit Ees­ti, kel­le pak­ku­mi­ne oli 290 106 eu­rot. Sel­le eest te­hak­se eel­tööd ja...

Kuu­sa­lu val­las taas ra­hu­lo­lu-uu­ring

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas kor­ral­da­da taas val­la­ela­ni­ke ra­hu­lo­lu-uu­rin­gu. See viiak­se lä­bi mai­kuus koos Eu­roo­pa Par­la­men­di va­li­mis­te­ga. Pa­be­ril saab an­kee­di­le vas­ta­ta va­li­mis­jaos­kon­da­des, mis on ava­tud 20.-22....

Uuring Har­ju noor­te õpe­ta­ja­te oo­tus­test oma­va­lit­su­se­le ja koo­li­le

„Õpe­ta­ja on amet, mis vars­ti kan­tak­se vist pu­na­ses­se raa­ma­tus­se,“ tõ­des Har­ju­maa Ha­ri­dus­töö­ta­ja­te Lii­du juht KERS­TI KALD­MÄE ap­ril­lis HO­Li is­tun­gil. Har­ju­maa Ha­ri­dus­töö­ta­ja­te Lii­du esi­mees, Jü­ri güm­naa­siu­mi...

Rih­ma­ga on tur­va­li­ne!

Tei­li Piis­kop­pel, Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na en­ne­tuss­pet­sia­list Kül­lap on igaüks kuul­nud väl­jen­dit „koer on ini­me­se pa­rim sõ­ber.“ Koer on väärt män­gu­kaas­la­ne, hea lo­hu­ta­ja ning kaits­ja. Siin­ko­hal aga on...

Post­kas­tid ja tä­na­va­numb­rid kor­da!

Vii­ma­sel ajal saab Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus iga nä­dal Raa­si­ku val­last te­le­fo­ni­kõ­ne­sid ja e-kir­ju, et aja­leht ei ole tel­li­ja­te­ni jõud­nud. Järg­ne­vad toi­me­tu­se kir­jad ja kõ­ned Om­ni­vas­se. Sealt...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -