Yearly Archives: 2019

AASA­DE kolm põlv­kon­da tant­su­pi­du­li­si

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 2. klas­si õpi­las­te fol­gi­rüh­ma ju­hen­da­vad ema ja tü­tar Tiiu ja Eli­na Aa­sa. See­kord­sel üld­lau­lu- ja tant­su­peol oli Aa­sa­de pe­rest 6 osa­le­jat. Eli­na...

ANNE VIL­BER­GIL osale­sid peol ka tü­tar ja lap­se­lap­sed

Raa­si­ku val­last Vil­ber­gi­de pe­rest olid juu­be­li­peol kolm põlv­kon­da: Aru­kü­la se­ga­koo­ri Spunk laul­ja An­ne Vil­berg, ta tü­tar An­ne­li Rau­kas Aru­kü­la noor­te­koo­ris, tüt­re­tü­tar He­le Rau­kas Aru­kü­la...

Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list lah­kus

Ree­del, 5. juu­lil oli Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses vii­mast päe­va tööl tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Rai­ko Mo­lok, kes asus sel­les­se ame­tis­se eel­mi­se aas­ta det­semb­ris. Rai­ko Mo­lok üt­les,...

AGE IMA­LA Aru­kü­last esi­nes to­ru­pil­li­ga

Aru­kü­la noor­te­koo­ri di­ri­gent ja näi­te­rin­gi näit­le­ja, põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Age Ima­la ning wal­dorf­koo­li õpe­ta­ja Eg­le Liisk­mann esi­ne­sid rah­va­muu­si­ka­peol koos 22 to­ru­pil­li­män­gi­ja­ga. Age Ima­la õp­pis to­ru­pil­li­män­gu Eg­le...

Aeg­vii­du ÜVK-­le li­sa­ra­ha

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eral­das valla juu­nis vas­tu võe­tud tä­na­vu­se aas­ta esi­me­se li­saee­lar­ve­ga OÜ­le Vel­ko AV 115 380 eu­rot Aeg­vii­du ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se­ga seo­tud täien­da­va­teks töö­deks....

Ani­ja val­las keh­tib uus hea­kor­raees­ki­ri

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu võt­tis 20. juu­nil pä­rast kol­man­dat lu­ge­mist vas­tu val­la uue hea­kor­raees­kir­ja, mis jõus­tus 1. juu­list. Se­ni­ keh­ti­sid val­las nii Ani­ja kui Aeg­vii­du val­la...

Isa­maa­li­ne kõ­ne Kõr­veaial

Mart Maid­re, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si lii­ge Kui me­hed läk­sid esi­mest kor­da Tar­tus­se lau­lu­pi­du pi­da­ma, ke­set hei­na­teo ae­ga, siis mil­lest nad mõt­le­sid, mil­le­le loot­sid, mil­lis­te sõ­na­de­ga neid...

EV100 kin­gi­tu­sep­laa­did Kõr­veaia­le ja Kol­ga rah­va­ma­ja juur­de

Lau­lu­peo tu­le tee­kon­nal sai 1. juu­lil EV100 kin­gi­tu­sep­laa­di pe­re­kond NUR­JA Kõr­veaial ja 2. juu­lil Kol­gas MTÜ Kol­ga Aren­dus. EV100 Ida-Har­ju kin­gi­tus­te koor­di­naa­tor Kai­sa Lin­no an­dis...

Raa­si­ku vald peab Ka­le­si tu­le­kah­ju eest maks­ma 23 000 eu­rot kah­ju­ta­su

Ring­kon­na­ko­hus jät­tis ra­hul­da­ma­ta Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se apel­lat­sioo­n­kae­bu­se. Li­gi kuus aas­tat ta­ga­si, 22. au­gus­til 2013. aas­tal toi­mu­nud tu­le­kah­jus hä­vis Ka­le­si kü­las 8 kor­te­ri­ga elu­ma­ja. Kor­te­ri­test ne­li olid...

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li akor­dio­nis­tid olid peol esi­mest kor­da

Kuu­sa­lu ja Kol­ga akor­dio­nis­ti­de an­sam­bel esi­nes Va­ba­du­se väl­ja­kul rah­va­muu­si­ka­peo pea­kont­ser­dil. Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li akor­dio­ni õpe­ta­jad, tal­linn­lan­nad Je­ka­te­ri­na Se­me­no­va ja Je­ka­te­ri­na Ki­vi­meis­ter ot­sus­ta­sid aas­ta ta­ga­si, et...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -