Monthly Archives: detsember 2018

Müü­jad ja kü­la­li­sed kii­da­vad Kol­ga jõu­lu­laa­ta kui aas­ta suu­ri­mat ko­gu­kon­naü­ri­tust

Kol­gas oli kol­me­päe­va­ne kont­sertp­rog­ram­mi­ga jõu­lu­laat kuuen­dat kor­da. Kol­ga ela­nik Ene Rii­berg, kes kaup­les laa­dal aia­saa­dus­te­ga, tun­nus­tas pea­kor­ral­da­jaid Jan­ne Ker­dot ja And­res Hei­nve­ri, et nad ik­ka...

Raa­si­ku vo­li­ko­gus jäi maa­maks keh­tes­ta­ma­ta

Maa­mak­su­mää­ra se­ni­se­le ta­se­me­le jät­mist toe­ta­sid 8 vo­li­nik­ku, ka vas­tu olid 8, 1 jäi era­poo­le­tuks. Aas­ta­tel 2014-2017 keh­ti­sid Raa­si­ku val­las mak­si­maal­sed maa­mak­su­mää­rad – ha­ri­ta­val maal ja loo­dus­li­kul...

Häid pühi!

Sõnumitooja toimetus soovib lugejatele häid jõule ja rahulikke aastalõpupäevi ning ilusat aastavahetust. Toimetus töötab ka aasta viimastel päevadel, Sõnumitooja uus number ilmub kolmapäeval, 2....

MAR­TIN PLA­KI võit TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju fi­naa­lis

No­vemb­ri lõ­pus toi­mus Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa 2019. aas­ta fi­naal­võist­lus­te I etapp. Noo­re­ma­te pois­te 60 meet­ri jook­su või­tis Mar­tin Plakk Kuu­sa­lu kesk­koo­list aja­ga...

Keh­ras on nüüd kaa­saeg­ne ter­vi­se­kes­kus

„Taas on üks meie asu­tus jõud­nud 21. sa­jan­dis­se,“ mär­kis Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se taa­sa­va­mi­sel. Es­mas­päe­val, 17. det­semb­ril pi­du­li­kult ava­tud Keh­ra ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne on...

Keh­ras oli kii­ra­bi, pääst­ja­te ja po­lit­sei koos­tööõp­pus

Õp­pu­se le­gen­di jär­gi toi­mus Keh­ra raud­teeü­le­sõi­du juu­res liik­lu­sa­va­rii, mil­les osa­le­sid kau­ba­rong ja kaks sõi­duau­tot. Tei­si­päe­va, 11. det­semb­ri päe­val edas­tas häi­re­kes­kus Keh­ra pääs­te­ko­man­do­le, Ka­rell Kii­ra­bi Keh­ra...

HC Keh­ra nei­du­de­le Ees­ti KV 3. koht

15.-16. det­semb­ril Keh­ras toi­mu­nud tü­tar­las­te A-klas­si (sün­di­nud 2000 ja hil­jem) Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kä­si­pal­lis osa­les 4 võist­kon­da. Ees­ti meist­riks tu­li Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool, HC Keh­ra tu­li...

Vas­tus Kol­ga koo­li hoo­le­ko­gu esi­me­he pöör­du­mi­se­le

Käe­so­le­va­ga vas­tan täien­da­valt Teie 21.11.2018 esi­ta­tud sel­gi­tus­taot­lu­se­le seo­ses Kol­ga staa­dio­ni­ga. Nii na­gu Teie pöör­du­mi­ses mee­dia ja vo­li­ko­gu poo­le ning et­te­hei­de­tes kaa­sa­mi­se­le ja as­jaa­ja­mi­se­le mai­ni­si­te, te­gi­te...

Isamaalisusest ja vastutusest

Praegusel kaunil jõulueelsel ajal mõtleme tagasi tehtule ja elatud elule. Tänutundega meenutame neid inimesi, kes on meile andnud väärtusi, mida endas kanname ja anname...

Raa­si­ku val­la koo­li­lõ­pe­ta­ja­te­le suu­re­mad pree­miad

Pree­miat hak­ka­vad saa­ma ka hu­vi­koo­li kii­tus­kir­ja­ga lõpe­ta­jad. Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas tõs­ta edu­ka­te­le koo­li­lõ­pe­ta­ja­te­le maks­ta­vaid pree­mia­sum­ma­sid. Põ­hi­koo­li või kut­seõp­pea­su­tu­se kii­tus­kir­ja­ga lõ­pe­ta­nud õpi­la­si pre­mee­ri­tak­se edas­pi­di 200 eu­ro­ga,...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -