Monthly Archives: detsember 2018

Lok­sa uus Kon­sum sai nur­ga­ki­vi

COOP Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu (HTÜ) ju­ha­tu­se esi­mees Jaan Mar­jun­di sõ­nas ree­de, 14. det­semb­ri pä­rast­lõu­nal toi­mu­nud nur­ga­ki­vi pa­ne­kul, et Lok­sa­le on ker­ki­mas to­re hoo­ne, mil­le...

Mäles­tu­sü­ri­tus Kuu­sa­lu kal­mis­tul ja ki­ri­kus 3. jaa­nua­ril koos mi­nist­ri­te­ga

Seo­ses Ees­ti Va­ba­dus­sõ­ja pöör­de­la­hin­gu­te 100. aas­ta­päe­va mä­les­tus­tee­nis­tu­se ja kont­ser­di­ga oo­da­tak­se 3. jaa­nua­ril Kuu­sal­lu Ees­ti ja Soo­me kait­se­mi­nist­rit ning Ees­ti pea­piis­kop­pi. EV 100 suur­sünd­mus­te kor­ral­dus­toim­kon­na eest­ve­da­mi­sel...

Valk­la kü­la­ko­gu suu­re­nes

Kü­la­koo­so­le­ku ot­su­se­ga on Valk­la kü­la­ko­gu koos­sei­su suu­ren­da­tud, pea­le Ma­ria Trei, Pi­ret Pe­ri, Jaak Tae­va­se, Ar­do Piis­kop­pe­li, Hel­le Söö­nur­me, Ind­rek Lin­gi ja Ivar Lips­mäe kuu­lu­vad...

Muu­da­tus Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses

Raa­si­ku vo­li­ko­gu va­bas­tas val­la­va­nem And­re Se­pa et­te­pa­ne­kul val­la­va­lit­su­se koos­sei­sust An­ni­ka Jõ­gi­maa, kes töö­tas val­la­va­lit­su­ses juh­ti­va maa­kor­ral­da­ja­na, kuid lah­kus no­vemb­ri lõ­pus ame­tist ning esi­tas aval­du­se...

Raa­si­ku val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni uus koos­seis

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu ni­me­tas val­la va­li­mis­ko­mis­jo­ni uue koos­sei­su, li­saks Ala­ri Kruus­val­li­le ja Anu Nõl­ve­le on ko­mis­jo­ni liik­med nüüd Kris­ta Kohv ja Kät­lin Pee­gel. Val­la­sek­re­tär Gun­nar...

Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus koos uju­la­ga on val­la­rah­va ka­su­tu­ses ol­nud 10 aas­tat

Kuu­sa­lu koo­li juur­de ehi­ta­tud spor­di­kes­kus ava­ti pi­du­li­kult 12. det­semb­ril 2008, küm­ne aas­ta­ga on ma­ja jää­nud kü­las­ta­ja­te­le kit­saks, va­ja oleks laien­dust. Spor­di­kes­kus oma suu­re võim­la, nel­ja­rea­li­se...

Murk­si kü­la­va­nem on AIN SAM­MAL

Murk­si kü­la­koo­so­lek toi­mus 1. det­semb­ril. Val­la esin­da­ja oli Mait Kröönst­röm. Koo­so­le­kul va­li­ti 3 poolt­hää­le­ga kü­la­va­ne­maks Ain Sam­mal. Murk­si kü­las se­ni kü­la­va­ne­mat pol­nud. Murk­sis on...

Teist­moo­di jõu­lud Kuu­sa­lu mail 100 aas­tat ta­ga­si

PEE­TER PAE­NURM 200aas­tast „Pü­ha ööd“ laul­des ja küün­la­sä­ras kuu­se juu­res õdu­sat jõu­luõh­tut vee­tes, kin­ke ava­des ja jõu­lu­praa­di nau­ti­des võik­si­me tä­na­vu mee­nu­ta­da ka jõu­lu­sid 100 aas­tat...

Keh­ra jõu­lu­maal te­gut­seb nu­ti­sõl­tu­vu­ses pä­ka­pikk

Teist tal­ve on Keh­ra ai­das jõu­lu­maa. Ala­tes 17. det­semb­rist on Keh­ra ait kui­va­ti kau­nis­ta­tud jõu­lu­maaks – nel­ja päe­va jook­sul võe­tak­se seal iga päev vas­tu kaks...

Ka­ha­la kü­la­va­ne­maks sai VEI­KO KURG

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Ka­ha­la uueks kü­la­va­ne­maks Vei­ko Ku­re. Ka­ha­la kü­la va­lis kü­la­va­ne­ma 3. no­vemb­ril. Val­la esin­da­ja­na osa­les vo­li­ko­gu asee­si­mees Mar­gus Soom. Vei­ko Kurg va­li­ti...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -