Monthly Archives: juuli 2018

Soh­vik Cup hea­te­ge­vus­lik jalg­pal­li­tur­niir

Soh­vik Cup tä­na­vu­se jalg­pal­li­tur­nii­ri­ga on ka­vas soe­ta­da Ani­ja val­la las­teae­da­de­le jalg­pal­li­vä­ra­vad. Kõik tur­nii­ril osa­le­vad mees­kon­nad toe­ta­vad vä­ra­va­te ost­mist osa­võ­tu­ta­su­ga. Tur­nii­ri­päe­val, lau­päe­val, 21. juu­lil on...

Kol­ga mõi­sas oli ka­to­liik­lik mis­sa

Lau­päe­va, 14. juu­li hom­mi­kul oli Kol­ga mõi­sa tei­se kor­ru­se saa­lis ka­to­liik­lik mis­sa. Selle viis läbi isa Artur Modzelewski dominiiklaste ordust ning pühakirja luges Kuusalu...

Kõn­nu kü­la EV100 kin­gi­tus – kiik ja li­pu­mast

Kü­la juu­be­li­kin­gi­tus Ees­ti rii­gi­le ava­ti 14. juu­lil koos Kõn­nu koo­li 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se­ga. Ehk­ki vi­list­las­te ja en­dis­te õpe­ta­ja­te vii­ma­ne kok­ku­tu­lek oli kaks aas­tat ta­ga­si, kui...

17 aja­kir­ja­nik­ku käi­sid Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ring­rei­sil

Ring­rei­si lõ­pus said 4 uut väi­ke­toot­jat Põh­ja-Ees­ti toi­du mär­gi­se. „Aja­kir­ja­ni­kud on ala­ti näl­ja­sed,” aru­ta­sid oma­va­hel Põh­ja-Ees­ti ko­ha­li­ku toi­du ring­rei­si­le tul­nud aja­kir­ja­ni­kud pä­rast se­da, kui olid...

Viha­soo näi­tet­rupp nae­ru­tab pub­li­kut „Ve­del­vors­ti­ga“

„Hea on män­gi­da, kui pub­lik tu­leb ko­he kaa­sa, siis tõm­bab ka näit­le­jad käi­ma. Meil on Vi­ha­soo rah­va­ma­jas vä­ga hea ko­du­pub­lik ja to­re, et esie­ten­dus...

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se sot­siaal­ko­mis­jon

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu ot­su­se­ga on val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud sot­siaal­ko­mis­jon, kes vaa­tab lä­bi sot­siaal­toe­tus­te aval­du­sed ja teeb val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku toe­tus­te mää­ra­mi­seks. Se­ni oli see üle­san­ne vo­li­ko­gu...

Kodu tur­va­li­sus puh­ku­se ajal

Su­vel tu­leb sa­ge­da­mi­ni et­te pe­rioo­de, kus ko­dust lah­ku­tak­se pi­ke­maks ajaks, et puh­kust vee­ta rei­sil või su­ve­ko­dus. Va­ras­te­le on just sel­li­sed ob­jek­tid kut­su­vad. Ma­jao­ma­nik saab omalt­poolt...

Anija meeste käigust Tallinnasse möödub 160 aastat

Anija mõis osaleb 21. ja 22. juulil ning 4. ja 18. augustil esimest korda külastusmängus „Unustatud mõisad”. 21. juulil möödub 160 aastat päevast, kui...

Eesti Killustik hakkab kaevandama Kuusalu külje all vanas liivakarjääris

OÜ Inseneribüroo STEIGER sai keskkonnaametilt12. juunil kaevandamisloa, et taasavada Ilmastalu külas Kuusalu aleviku vahetuses läheduses, rahvamaja poolses küljes asuv Kuusalu I liivakarjäär. Kavandamisloa alusel on...

Balti Spooni legendaarne 1 kroon

Kuusalu vallavalitsuse seifis on aastaid hoitud kaht väärtuslikku paberit. Ühel on koopia ühekroonisest, mille eest müüdi Kupu linnaku maa spoonitehase jaoks. Rahatähel on äratuntavad...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -