Monthly Archives: juuli 2018

Akor­dio­niõ­pe­ta­ja EVE VENDT on aas­ta te­gi­ja

Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vendt päl­vis Ees­ti Akor­dio­ni­lii­dult tiit­li aas­ta te­gi­ja 2018. Liit tun­nus­tas Eve Vend­ti sil­ma­paist­va töö eest 11 õpi­la­se et­te­val­mis­tu­sel ja...

Keh­ra koo­li­vor­mi sär­gid-ves­tid tel­li­mi­seks val­mis

Keh­ra güm­naa­siu­mi vor­mi­rõi­vad on val­mis, ala­tes 9. juu­list on keh­ra õmb­lus­töö­ko­da Hand­ma­de Stu­dio väl­jas­ta­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi koo­li­vor­mi sär­ke ja ves­te. Atel­jee oma­nik, õmb­le­ja ja...

Soh­vik Cu­pi­ga ko­gu­ti li­gi 600 eu­rot

Jalg­pal­li­tur­nii­ri­ga Soh­vik Cup ko­gu­ti Ani­ja val­la las­teae­da­de jaoks 596 eu­rot, mil­lest 420 eu­rot moo­dus­ta­sid osa­võ­tu­ta­sud, üle­jää­nu an­ne­tu­sed. „Ko­gu­si­me ise­gi roh­kem kui pla­nee­ri­si­me. Sel­lest pii­sab...

Kuu­sa­lu vald ot­sib üldp­la­nee­rin­gule uue koos­ta­jat

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on lõ­pe­ta­nud le­pin­gu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu se­ni­se koos­ta­ja­ga, fir­ma­ga Ske­past&Puh­kim. Vas­ta­valt han­ke tu­le­mus­te­le pi­di vald ta­su­ma et­te­võt­te­le üldp­la­nee­rin­gu eest kok­ku 54 000 eu­rot. Se­ni­se...

Soh­vik Cup´i võit jäi Keh­ras­se

MIH­KEL KUU­SE Lau­päe­val, 21. juu­lil toi­mus Keh­ra staa­dio­nil jär­je­kor­ras kuues Soh­vik Cup jalg­pal­li­tur­niir. 2013. aas­tal spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted käi­vi­ta­tud võist­lus tõi see­kord Keh­ra staa­dio­ni­le 8...

Kuu­sa­lu vald ot­sib Gur­jaa­ni muu­si­ka­koo­li­le kon­dit­sio­nee­re

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu kir­ju­tas val­la et­te­võ­te­te mei­li­lis­ti üles­kut­se pal­ve­ga toe­ta­da värs­ke sõp­rus­lin­na Gur­jaa­ni muu­si­ka­koo­li Gruu­sias, sin­na on va­ja kon­dit­sio­nee­re. Ta pa­lub abi, kui...

Ale­xe­la avas Aeg­vii­dus uue­ndatud tank­la ja tank­la­poe

Eu­ro Oi­li ben­sii­ni­jaa­ma ase­mel on Aeg­vii­dus nüüd Ale­xe­la tank­la koos kaup­lu­se­ga. Kol­ma­päe­val, 18. juu­lil avas Ale­xe­la Aeg­vii­dus re­no­vee­ri­tud, va­rem Eu­ro Oi­li ket­ti kuu­lu­nud tank­la ja...

Politseikroonika

19. juulil kell 23.26 sai häirekeskus teate, et Raasiku alevikus põleb kahekorruseline kivist hoone lahtise leegiga. Ükski inimene põlengus viga ei saanud, tulekahju likvideeriti...

Sõnumitoojas 18. juulil

Aruküla kooli juurdeehitus on alanud; Raasiku valla üldplaneering on avalikustamisel; JOONAS KIRNMANN Arukülast on Eesti noorte meister; Raasiku vallas algab teeäärte kraavitamine; Kehra...

Soh­vik Cup hea­te­ge­vus­lik jalg­pal­li­tur­niir

Soh­vik Cup tä­na­vu­se jalg­pal­li­tur­nii­ri­ga on ka­vas soe­ta­da Ani­ja val­la las­teae­da­de­le jalg­pal­li­vä­ra­vad. Kõik tur­nii­ril osa­le­vad mees­kon­nad toe­ta­vad vä­ra­va­te ost­mist osa­võ­tu­ta­su­ga. Tur­nii­ri­päe­val, lau­päe­val, 21. juu­lil on...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -