Monthly Archives: juuli 2018

Akor­dio­niõ­pe­ta­ja EVE VENDT on aas­ta te­gi­ja

Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind akor­dio­niõ­pe­ta­ja Eve Vendt päl­vis Ees­ti Akor­dio­ni­lii­dult tiit­li aas­ta te­gi­ja 2018. Liit tun­nus­tas Eve Vend­ti sil­ma­paist­va töö eest 11 õpi­la­se et­te­val­mis­tu­sel ja...

Soh­vik Cu­pi­ga ko­gu­ti li­gi 600 eu­rot

Jalg­pal­li­tur­nii­ri­ga Soh­vik Cup ko­gu­ti Ani­ja val­la las­teae­da­de jaoks 596 eu­rot, mil­lest 420 eu­rot moo­dus­ta­sid osa­võ­tu­ta­sud, üle­jää­nu an­ne­tu­sed. „Ko­gu­si­me ise­gi roh­kem kui pla­nee­ri­si­me. Sel­lest pii­sab...

Keh­ra koo­li­vor­mi sär­gid-ves­tid tel­li­mi­seks val­mis

Keh­ra güm­naa­siu­mi vor­mi­rõi­vad on val­mis, ala­tes 9. juu­list on keh­ra õmb­lus­töö­ko­da Hand­ma­de Stu­dio väl­jas­ta­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi koo­li­vor­mi sär­ke ja ves­te. Atel­jee oma­nik, õmb­le­ja ja...

Soh­vik Cup´i võit jäi Keh­ras­se

MIH­KEL KUU­SE Lau­päe­val, 21. juu­lil toi­mus Keh­ra staa­dio­nil jär­je­kor­ras kuues Soh­vik Cup jalg­pal­li­tur­niir. 2013. aas­tal spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted käi­vi­ta­tud võist­lus tõi see­kord Keh­ra staa­dio­ni­le 8...

Kuu­sa­lu vald ot­sib üldp­la­nee­rin­gule uue koos­ta­jat

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on lõ­pe­ta­nud le­pin­gu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu se­ni­se koos­ta­ja­ga, fir­ma­ga Ske­past&Puh­kim. Vas­ta­valt han­ke tu­le­mus­te­le pi­di vald ta­su­ma et­te­võt­te­le üldp­la­nee­rin­gu eest kok­ku 54 000 eu­rot. Se­ni­se...

Kuu­sa­lu vald ot­sib Gur­jaa­ni muu­si­ka­koo­li­le kon­dit­sio­nee­re

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu kir­ju­tas val­la et­te­võ­te­te mei­li­lis­ti üles­kut­se pal­ve­ga toe­ta­da värs­ke sõp­rus­lin­na Gur­jaa­ni muu­si­ka­koo­li Gruu­sias, sin­na on va­ja kon­dit­sio­nee­re. Ta pa­lub abi, kui...

Politseikroonika

19. juulil kell 23.26 sai häirekeskus teate, et Raasiku alevikus põleb kahekorruseline kivist hoone lahtise leegiga. Ükski inimene põlengus viga ei saanud, tulekahju likvideeriti...

Ale­xe­la avas Aeg­vii­dus uue­ndatud tank­la ja tank­la­poe

Eu­ro Oi­li ben­sii­ni­jaa­ma ase­mel on Aeg­vii­dus nüüd Ale­xe­la tank­la koos kaup­lu­se­ga. Kol­ma­päe­val, 18. juu­lil avas Ale­xe­la Aeg­vii­dus re­no­vee­ri­tud, va­rem Eu­ro Oi­li ket­ti kuu­lu­nud tank­la ja...

Sõnumitoojas 18. juulil

Aruküla kooli juurdeehitus on alanud; Raasiku valla üldplaneering on avalikustamisel; JOONAS KIRNMANN Arukülast on Eesti noorte meister; Raasiku vallas algab teeäärte kraavitamine; Kehra...

JOO­NAS KIRN­MANN Aru­kü­last on Ees­ti noor­te meis­ter vi­bu­lask­mi­ses

Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpi­la­ne JOO­NAS KIRN­MANN saa­vu­tas esi­ko­ha sport­vi­bu ti­det­ti­de klas­sis. Lau­päe­val, 7. juu­lil Vil­jan­di­maal Puia­tus toi­mu­nud EV 100 pü­hen­da­tud Ees­ti noor­te meist­ri­võist­lus­tel vi­bus­por­dis saa­vu­tas 697...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -