Monthly Archives: veebruar 2018

Spordiuudised

15aas­ta­ne Ta­niel Kurg Kol­gast (Tal­lin­na SS Ka­lev) või­tis Ees­ti noor­te tal­vis­tel ka­ri­ka­võist­lus­tel U16 va­nu­sek­las­si kuu­li­tõu­kes esi­ko­ha. Ta tõu­kas 21. veeb­rua­ril Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud võist­lus­tel...

Sel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la meist­rid suu­sa­ta­mi­ses

Pü­ha­päe­val, 25. veeb­rua­ril toi­mu­sid Kol­ga­kü­las Kuu­sa­lu val­la meist­ri­võist­lu­sed murd­maa­suu­sa­ta­mi­ses. Osa­võt­jaid oli 43. Ku­ni 10aas­tas­te tüd­ru­ku­te 1 ki­lo­meet­ri pik­ku­se dis­tant­si või­tis Ma­riel Moks (7.20 mi­nu­tit), 2....

Vaba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel tun­nus­ta­ti Ani­ja ja Raa­si­ku val­la uu­si au­ko­da­nik­ke

AN­NE ORUAAS sai Anija valla au­ko­da­ni­ku tun­nis­tu­se 23. veeb­rua­ril Keh­ras, Raa­si­ku val­la au­ko­da­nik OLA­VI LII­VAN­DI 24. veeb­rua­ril Raa­si­kul. Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va ee­lõh­tul, ree­del, 23....

Lok­sa uus ea­ka­te ko­du ava­tak­se märt­sis

Et­te­võt­ja Olev Puld­re Rak­ve­rest ra­jab Lok­sa­le hool­de­ko­du, see te­hak­se en­di­ses­se haig­la­hoo­nes­se tei­se­le ja kol­man­da­le kor­ru­se­le. Esi­me­se hool­de­ko­du avas ta Lok­sal 2015. aas­ta ke­va­del en­di­ses...

Olu­kor­rast Kuu­sa­lu val­las, mis teeb vä­ga kur­vaks

JAN­NE KER­DO, Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ha­ri­dus- ja noor­soo­töö ko­mis­jo­ni lii­ge Val­la ko­da­ni­ku­na olen sii­ralt mu­res ja ka pa­ha­ne. Miks ma kir­ju­tan? Meie val­las on tek­ki­nud olu­kord,...

Aru­kü­la rii­gi­meest KAA­REL EEN­PA­LU aus­ta­ti Tar­tu­maal

1932. aas­tal rii­gi­va­ne­ma ame­tit pi­da­nud Kaa­rel Een­pa­lu mee­nu­ta­ti 22. veeb­rua­ril sün­ni­ko­dus Tar­tu­maal Kob­ra­tu kü­las Pa­lu ta­lus, kus on te­ma mä­les­tus­ki­vi. Ees­ti juu­be­li pu­hul seo­ti...

EV100 tä­his­ta­mi­ne Kuu­sa­lu val­las ja Lok­sal

Ametlikud aktused Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamiseks olid 24. veebruaril Kuusalu rahvamajas ja Loksa gümnaasiumis. Kuu­sa­lu kesk­koo­lis on kogu käesolev õppeaasta pühendatud Eesti sajandale sünnipäevale,...

Lahin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk loo­de­tak­se taas­ta­da või­du­pü­haks

„Ees­ti va­baks või­del­nud mees­te auks peab 22. juu­niks La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­märk ole­ma taas­ta­tud,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem AR­VI KA­RO­TAM kaks nä­da­lat ta­ga­si Keh­ras Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi...

Vald taot­leb Keh­ras rii­gilt ela­mu­maad

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas taot­le­da maa-ame­tilt mu­nit­si­paa­lo­man­dis­se Keh­ras Põh­ja tä­na­va ää­res asu­va li­gi 4,46 hek­ta­ri suu­ru­se rii­gi­maa­tü­ki, mil­le sih­tots­tar­beks mää­ra­ti ela­mu­maa ja aad­res­siks Põh­ja tä­nav...

Lüü-Tür­ri me­hed laul­sid pre­si­den­di vas­tu­võ­tul ER­Mis

Ar­hai­li­se Mees­te­lau­lu Selt­si, ku­hu kuu­lub ka Lüü-Türr, kut­sus ER­Mi esi­ne­ma kont­ser­di kor­ral­da­nud NO99 teat­ri mees­kond. Va­ba­rii­gi pre­si­den­di vas­tu­võ­tu te­leü­le­kan­des 24. veeb­rua­ril võis aeg-ajalt rah­va hul­gas...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -