Monthly Archives: veebruar 2018

Kait­se­mi­nis­ter aval­das Vii­nis­tul aus­tust ALEK­SAN­DER WAR­MA mä­les­tus­ki­vi juu­res

Mi­nis­ter JÜ­RI LUIK si­dus möö­du­nud nel­ja­päe­val si­ni­must­val­ge sal­li Vii­nis­tult pä­rit en­di­se rii­gi­me­he ALEK­SAN­DER WAR­MA pilts­kulp­tuu­ri kae­la. Nel­ja­päe­val, 22. veeb­rua­ril, Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va eel ko­gu­ne­ti...

Raasiku valla abi­va­ja­ja­te­le 25 paa­ri sok­ke

Raa­si­ku val­la sot­siaal­töö­spet­sia­list Ka­rin Möl­lits võt­tis en­ne va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va vas­tu 25 paa­ri eri suu­ru­ses peh­meid vil­la­seid sok­ke, mis koos sot­siaa­lo­sa­kon­na töö­ta­ja­te­ga ja­ga­tak­se abi­va­ja­ja­te­le: „So­kid...

Väl­ja­võ­te pi­du­päe­va­kõ­nest Kuu­sa­lus

SU­LEV VALD­MAA, aja­loo­la­ne ja õpe­ta­ja Unis­tus­te Ees­tit ehi­ta­ti 1920.-30. aas­tail ka meie ko­du­des, se­da te­gid Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast pä­rit üle­maa­li­selt ja rah­vus­va­he­li­selt­ki tun­tuks saa­nud me­hed-nai­sed eri elua­la­delt. Saa­me...

HC Keh­ra sai Bal­ti lii­gas olu­li­se või­du

Pü­ha­päe­val, 25. veeb­rua­ril ko­du­saa­lis toi­mu­nud Bal­ti lii­ga män­gus alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per pä­rast vii­gi­ga lõp­pe­nud ava­poo­lae­ga Klai­pe­da Dra­gu­na­se 27:26. Võit Lee­du meist­ri üle säi­li­tas...

Ees­ti juu­be­li­le pü­hen­da­tud sünd­mu­sed Ani­ja val­las

Ani­ja val­las al­ga­sid Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud et­te­võt­mi­sed eel­mi­sel sü­gi­sel ja kes­ta­vad vä­he­malt su­ve­ni. Esi­me­ne Ees­ti juu­be­li­le pü­hen­da­tud üri­tus oli 16. no­vemb­ril Keh­ra rah­va­ma­jas...

Viha­soo kü­la tä­his­tas Ees­ti rii­gi juu­be­lit eten­du­se­ga „Sün­di­nud 1918. aas­tal“

Lau­lu ja tant­su­ga aja­loo-la­vas­tu­ses osa­le­sid Vi­ha­soo näi­te­ring, se­ga­koor, mem­me­de tant­su­rühm ja alg­koo­li õpi­la­sed. „See oli meie kin­gi­tus kü­la­le ja Ees­ti rii­gi­le,“ üt­les Vi­ha­soo näi­te­rin­gi juht...

Pika­ve­re mõi­sa­kool ja­gas ko­gu­kon­na­liik­me­te­le tee­ne­te­mär­ke

Kä­si­töö­na val­mi­nud mär­gid te­gi Pi­ka­ve­re koo­li õpe­ta­ja MA­RIE REI­NI­KE. Pi­ka­ve­re mõi­sa­koo­lis on tra­dit­sioon an­da igal aas­tal va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va pai­ku tee­ne­te­mär­ke ko­gu­kon­na­liik­me­te­le, kes on pa­nus­ta­nud aas­ta...

Ani­ja mõi­sa pro­jek­ti koos­tab AS Res­tor

12. veeb­rua­ril sõl­mis sih­ta­su­tus Ani­ja Mõi­sa Hal­dus ASi­ga Res­tor lepingu Ani­ja mõi­sa pea­hoo­ne ja ai­da pro­jek­tee­ri­mis­töö­deks. Möö­du­nud su­vel eral­das EAS Ani­ja mõi­sa­komp­lek­si aren­da­mi­seks 1,75 mil­jo­nit eu­rot,...

Ani­ja val­la­va­lit­sus kaa­lub si­se­lii­ni­de and­mist ÜTK kor­ral­da­da

Ani­ja abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor aru­tas koh­tu­mi­sel Har­ju­maa Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) juh­ti­de­ga val­la­si­ses­te bus­si­lii­ni­de and­mist ÜTK kor­ral­da­da. Ani­ja val­las on 3 val­la­si­sest bus­si­lii­ni, mis sõi­da­vad kü­la­de ja...

ANU VII­RAND Vii­nis­tult ku­dus kin­giks 100 so­ki­paa­ri

Kuu­sa­lu val­la sot­siaal­vald­kon­na re­fe­rent Ene Re­ba­ne sai pü­ha­päe­va, 25. veeb­rua­ri õh­tul ül­la­tu­se osa­li­seks – te­ma ko­duuk­se ta­ha tu­li Vii­nis­tu ela­nik Anu Vii­rand ja an­dis...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -