Monthly Archives: veebruar 2018

Vana puur­kaev võib ta­kis­ta­da uue ra­ja­mist

Ani­ja val­la kesk­kon­naa­met­nik soo­vi­tab kin­nis­tuo­ma­ni­kel kont­rol­li­da, kas nen­de puur­kae­vu­del on sa­ni­taar­kait­sea­la. Eel­mi­se aas­ta lõ­pus sei­sis Ani­ja val­la üks kin­nis­tuo­ma­nik prob­lee­mi ees, kui taot­les puur­kae­vu te­ge­mi­seks...

Kuu­sa­lu val­la pe­da­goo­gi­de töö­ta­su

Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ühe­hääl­selt val­la ha­ri­dus­töö­ta­ja­te pal­ga­mää­rad 2018. aas­taks – põ­hi­koo­li ja güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja töö­ta­su alam­määr täis­tööa­ja­ga töö­ta­mi­se kor­ral on ala­tes jaa­nua­rist 1150 eu­rot kuus...

Ees­ti MV kä­si­pal­lis jät­ka­tak­se va­he­tur­nii­ri­de­ga

Ees­ti mees­te kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel sai põ­hi­tur­niir eel­mi­sel nä­da­lal lä­bi, nüüd jät­ka­vad ne­li pa­re­mat, seal­hul­gas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per, esi­me­sel, üle­jää­nud mees­kon­nad tei­sel va­he­tur­nii­ril. Kol­ma­päe­val, 24. jaa­nua­ril ko­du­väl­ja­kul...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -