Monthly Archives: jaanuar 2018

Raa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP valiti Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­meheks

HO­Li vo­li­ko­gu va­lis AND­RE SE­PA ame­tis­se ühe­hääl­selt. Möö­du­nud nä­da­lal oli Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) vo­li­ko­gu esi­me­ne is­tung pä­rast vii­ma­seid ko­ha­lik­ke va­li­mi­si. Päe­va­kor­ras oli ju­ha­tu­se esi­me­he,...

Kuu­sa­lu koo­lis taas koo­lio­lüm­pia­män­gud

Ees­ti Olüm­piaa­ka­dee­mia toe­tab see­kord 640 eu­ro­ga Kuu­sa­lu kesk­koo­li tä­na­vu­si koo­lio­lüm­pia­män­ge, olümpiaperiood algas tei­si­päe­val, 23. jaa­nua­ril. Es­ma­kord­selt kaa­sa­tak­se naa­ber­koo­lid – oma de­le­gat­sioo­ni pa­ne­vad väl­ja Vi­ha­soo...

Aru­kü­la ui­su­vä­li on ava­tud

Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de Klu­bi avas möö­du­nud nä­da­lal Aru­kü­la põ­hi­koo­li ta­ga staa­dio­nil taas ui­su­väl­ja­ku, ku­hu pää­se­vad kõik soo­vi­jad ta­su­ta. Ho­kit­ren­ni ae­gu väl­ja­kul tä­na­vu veel bro­nee­ri­tud po­le,...

Ani­ja val­la aas­ta te­gi­ja­teks li­gi 40 kan­di­daa­ti

Anija valla kodulehel sai 15. jaa­nua­ri­ni esitada kon­kur­si „Aas­ta te­gi­ja 2017“ kan­di­daa­te. Kok­ku esitati li­gi 40 isi­kut, va­baü­hen­dust, et­te­võ­tet ja kü­la, mõ­ned neist no­mi­nee­ri­ti...

Kohus: po­le alust tü­his­ta­da Rum­mu tur­ba­toot­mi­seks an­tud vee eri­ka­su­tus­lu­ba

Tal­lin­na ring­kon­na­ko­hus ot­sus­tas möö­du­nud kol­ma­päe­val, 17. jaa­nua­ril: jät­ta ra­hul­da­ma­ta Rum­mu Jär­ve Kü­la­de Selt­si apel­lat­sioon­kae­bus, mil­le­ga soo­vi­ti muu­ta Tal­lin­na hal­dus­koh­tu ot­sust tur­ba­kae­van­da­mist puu­du­ta­vas vaid­lu­ses. Ko­ha­li­ke ela­ni­ke...

Ani­ja val­la 2018. aasta ee­lar­ve

Ani­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas 18. jaa­nua­ril val­la 2018. aas­ta ee­lar­ve. Val­la põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 7 894 068 eu­rot. Ük­sik­si­ku tu­lu­mak­su prog­noo­si­tak­se 3,4 prot­sen­ti mul­lu­sest roh­kem – 4...

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sse kuuluvad nüüd kol­me va­li­mis­lii­du esin­da­jad

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 16 poolt­hää­le­ga val­la­va­lit­su­se uue koos­sei­su. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si te­gi vo­li­ko­gu is­tun­gil et­te­pa­ne­ku kin­ni­ta­da uus val­la­va­lit­sus viie­liik­me­li­ne: li­saks val­la­va­ne­ma­le veel Rei­jo Roos...

Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma töö­ta­su

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­va­ne­ma töö­ta­suks 2700 eu­rot kuus. Tööü­le­san­ne­te­ga seo­tud sõi­te isik­li­ku sõi­duau­to­ga kom­pen­see­ri­tak­se val­la­va­ne­ma­le 0,30 eu­rot ki­lo­meet­ri eest. Mo­biil­si­de ku­lu­tus­te eest ta­su­tak­se ku­ni...

HC Keh­ra ja Aru­kü­la/Au­den­tes olid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel või­du­kad

Eel­mi­sel nä­da­lal pä­rast pau­si jät­ku­nud Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel alis­tas Aru­kü­la/Au­den­tes SK Ta­pa ja HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per oli pa­rem HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­tist. Kol­ma­päe­val, 17. jaa­nua­ril sai noor Aru­kü­la/Au­den­te­se...

Raa­si­ku val­la­va­ne­ma palk ei muu­tu

Raa­si­ku val­las on ala­tes möö­du­nud aas­ta 31. ok­toob­rist ol­nud ame­tis uus val­la­va­nem And­re Sepp. Ani­ja ja Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu on lan­ge­ta­nud ot­su­se tõs­ta val­la­va­ne­ma pal­ka,...

VIIMASED UUDISED

VÕIVAD HUVI PAKKUDA

- Reklaam -